Dnešní datum: 16. 12. 2017
Hlavní stránka Mapa sítě Správci Fórum

Lidé v Klfree
Ekonomika
Účet pro platby členských příspěvků ve FIO bance č.2200173650/2010. Přehled veškerých toků na účtě můžete zkontrolovat v Informačním systému.
Při platbě uvádějte své členské číslo jako variabilní symbol, pokud zadáváte i text, uveďte:
jméno příjmení členský příspěvek nebo jméno příjmení předplatné od-do

Partneři
Alcoma, a. s.

Vysílačky SPACE s.r.o.

Pilsfree.net

UNHfree.net

NFX

NIX.cz

ČD-Telekomunikace

RIPE

05. Informace

* Návrhy na změnu Stanov, Finančního řádu a usnesení - AKTUALIZOVÁNO

Vydáno dne 25. 09. 2006 (6445 přečtení)

Již v sobotu se uskuteční schůze členů Sdružení Klfree.net a my vás tímto informujeme o návrzích, které přišly do stanoveného termínu. Případné protinávrhy písemně zpracujte a předložte při jednání o návrhu na Schůzi členů.
Omlouvám se - v té změti návrhů jsem přehlédl jeden návrh na usnesení (Návrh č.2)

Návrhy na změnu Stanov:

Návrh č.1 (Jiří Merth):

§9
Povinnosti členů
e) platit členské příspěvky ve výši předepsané Finančním řádem Sdružení

nahradit:

e) platit členské příspěvky ve výši předepsané Finančním řádem Sdružení, pokud není od této povinnosti osvobozen jiným platným ustanovením stanov nebo řádů sdružení

Návrh č.2 (Jiří Merth):

doplnění hlavy IV:

Jmenované orgány sdružení
Pro zajištění činností nutných pro rozvoj, správu a údržbu sítě jmenuje rada výkonné orgány. Jsou to především:
- správci nodů
- členové komise infrastruktury
- skladník

Rada může rozhodnout o vzniku nebo zániku jmenovaného výkonného orgánu na základě potřeb sdružení. Rada určuje práva, povinnosti a náplň práce jmenovaných výkonných orgánů v rozsahu, který není v rozporu se stanovami.

zdůvodnění:
To že někdo pro sdružení pracuje nad rámec povinností člena by mělo být ve stanovách zakotveno. Dneska jsou to už desítky lidí. Dále by měla být možnost v případě potřeby oficiálně pověřit člena nějakým dlouhodobým úkolem.

Návrh č.3 (Zdeněk Krajdl):

Doplnění §22 bod 2:

Kontrolní komise do 30 dnů od svého zvolení členskou schůzí zvolí předsedu, který je zodpovědný za komunikaci s Radou a plnění povinností KK dle stanov.

Návrh č.4 (Tomáš Tichý):

§19 Interní řády
(1) Rada vydává pro potřeby řádného chodu Sdružení interní řády:
a) Organizační řád,
b) Provozní řád,
c) Finanční řád.
(3) Organizační řád upravuje zejména podrobné postupy při organizování činnosti orgánů Sdružení, podrobnosti o vzniku a zániku členství. Dále upřesňuje způsob volby do orgánů Sdružení, odvolání členů orgánů Sdružení a komunikaci s orgány Sdružení.

nahradit

(1) Rada vydává pro potřeby řádného chodu Sdružení interní řády:
a) Organizační řád,
b) Finanční řád.
(3) Organizační řád upravuje zejména podrobné postupy při organizování činnosti orgánů Sdružení, podrobnosti o vzniku a zániku členství. Dále upřesňuje způsob volby do orgánů Sdružení, odvolání členů orgánů Sdružení a komunikaci s orgány Sdružení. Dále upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení členem.

Důvod: Sloučit provozní a organizační řád v jeden. Provozni rad stanovuje prava a povinnosti a dost tech povinnosti je v organizačnim řádu. Hlavně ohledně připojování. Zbytečný duplicity.

Návrh č.5 (Jaroslav Střeštík):

§16 (4) Rada podává Kontrolní komisi nejméně jedenkrát měsíčně zprávu o činnosti a hospodaření Sdružení.

nahradit:

§16 (4) Rada zajistí Kontrolní komisi přístup k veškerým dokumentům o hospodaření Sdružení.

zdůvodnění:

Původní znění je poplatné době, kdy neexistoval informační systém a bylo potřeba lépe kontrolovat hospodaření rady. Dnešní informační systém umožňuje takovouto kontrolu každému jednotlivému členovi sdružení a tak není potřebné duplikovat vytvořené záznamy další zbytečnou zátěží na činnost, ale naopak dát KK prostředky k porovnávání pravdivosti či úplnosti tohoto IS.

Návrh č.6 (Jaroslav Střeštík):

§17 (1) Rada má 7 členů.

nahradit:

§17 (1) Rada má 5 členů.

zdůvodnění:
5 členů se sejde rozhodně snáze než 7, pro schopnost fungování tak stačí oproti 4 pouze 3 a na základě zkušeností z předchozích období o aktivitě radních by to mělo umožnit větší akceschopnost rozhodování.

Návrh č.7 (Jaroslav Střeštík):

§17 (3) Členem Rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je členem Sdružení a je bezúhonná. Za bezúhonnou se považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena za spáchání trestného činu.
(4) Člen Rady má povinnost přiložit do 30 dnů od zvolení výpis z rejstříku trestů k zápisu ze Schůze členů; marným uplynutím této lhůty jeho členství v Radě zanikne.
(7) Členství v Radě zaniká:
f) nepředložením výpisu z rejstříku trestů ve lhůtě uvedené v odst. 4.

nahradit bod 3 a vypustit bod 4 a 7f:

§17 (3) Členem Rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je členem Sdružení a je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání.

Zduvodneni:

Vypuštění poslední věty v odstavci 3: „Za bezúhonnou se považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena za spáchání trestného činu“ je nově ošetřeno doplněním „ve smyslu zákona o živnostenském podnikání“ na konec poslední věty odstavce. Vypuštění odstavce 4: zbytečně duplikuje platné zákony ČR a přináší s sebou náklady jak u zvolených představitelů, tak administrativně zatěžuje výkonný orgán jeho kontrolou. Navíc ustanovení o nedodání do 30 ti dnů od zvolení a tím automatické odvolání z funkce je nezvyklé a zbytečně tvrdé. Vypuštění bodu F v odstavci 7 navazuje na předchozí zdůvodnění.

Návrh č.8 (Jaroslav Střeštík):

§17 (6) Funkční období členů Rady je jednoleté.

nahradit

§17 (6) Funkční období člena Rady je jednoleté. Výkon funkce člena rady skončí dnem zvolení nového člena rady, nejpozději však uplynutím 40 dní po dni, ve kterém mělo uplynout funkční období tohoto člena rady.

zduvodneni:

Návrh č.9 (Jaroslav Střeštík):

§17 (8) Člen Rady, který přestal splňovat podmínky uvedené v §17 odst. 3 nebo odstoupil, je povinen tuto skutečnost oznámit písemným prohlášením doručeným Radě. Funkce zaniká dnem doručení takového oznámení.

nahradit

§17 (8) Člen Rady, který přestal splňovat podmínky uvedené v §17 odst. 3 nebo odstoupil, je povinen tuto skutečnost oznámit písemným prohlášením doručeným Radě. Funkce zaniká dnem doručení takového oznámení. Členové rady mohou být Schůzí členů kdykoliv odvoláni. Opětovná volba člena rady je možná.

zduvodneni: lépe upřesňuje původní znění.

Návrh č.10 (Jaroslav Střeštík):

§17 (9) Pokud se během funkčního období sníží počet členů Rady na čtyři a méně nebo počet členů Kontrolní komise na dva a méně, má Rada povinnost svolat do 30 dnů mimořádnou Schůzi členů, na které dojde k doplňující volbě členů Rady nebo členů Kontrolní komise. Funkční období doplněných členů končí ve shodnou dobu, jako funkční období původních členů Rady nebo Kontrolní komise.

nahradit a pridat bod

§17 (9) Pokud se během funkčního období sníží počet členů Rady zvolených Schůzí členů na tři a méně nebo počet členů Kontrolní komise pod dva, má Rada povinnost svolat do 30 dnů mimořádnou Schůzi členů, na které dojde k doplňující volbě členů Rady nebo členů Kontrolní komise. Funkční období doplněných členů končí ve shodnou dobu, jako funkční období původních členů Rady nebo Kontrolní komise.
(10) Rada, pokud počet jejích členů zvolených Schůzí členů neklesl pod polovinu, může kooptovat náhradní členy rady do konání následující Schůze členů, která zvolí nové členy rady.

zduvodneni: umožňuje neúplné radě doplnit počet aktivních členů rady s ohledem na zachování původní volby Schůze členů navazuje na předchozí nově doplněný odstavec a zároveň lépe upřesňuje původní znění.

Návrh č.11 (Jaroslav Střeštík):

§22 (2) f) nejméně jedenkrát za tři měsíce podává zprávu Radě a členům ve formě elektronické zprávy zaslané všem členům a veřejným oznámením na http://www.klfree.net/ o výsledcích své kontrolní činnosti,

nahradit

§22 (2) f) nejméně jedenkrát za kalendářní rok podává zprávu Radě a členům ve formě elektronické zprávy zaslané všem členům a veřejným oznámením na http://www.klfree.net/ o výsledcích své kontrolní činnosti,

zdůvodnění:

Vzhledem k dobrovolnosti této funkce a zejména možnosti sledovat hospodaření sdružení prostřednictvím IS je tato povinnost KK posunuta na vydání zprávy o oficiální přezkoumání účetní uzávěrky. To samozřejmě neodnímá KK možnost jakékoliv kontroly, anebo vydání veřejné zprávy mimo toto období či termín.

Návrh č.12 (Jaroslav Střeštík):

§23 (3) Členem Kontrolní komise může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je členem Sdružení a není ani sama ani osoby jí blízké1 se Sdružením v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu. Za bezúhonnou se považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena za spáchání trestného činu.
(4) Člen Kontrolní komise má povinnost přiložit do 30 dnů od zvolení výpis z rejstříku trestů k zápisu ze Schůze členů; marným uplynutím této lhůty jeho členství v Kontrolní komisi zanikne.
(7) Členství v Kontrolní komisi zaniká:
f) nepředložením výpisu z rejstříku trestů ve lhůtě uvedené v odst. 4.

nahradit bod 3 a vypustit bod 4 a 7f

§23 (3) Členem Kontrolní komise může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je členem Sdružení a není ani sama ani osoby jí blízké2 se Sdružením v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu. Za bezúhonnou se považuje osoba, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání.

zdůvodnění: viz. Rada

Návrh č.13 (Jaroslav Střeštík):

§23 (6) Funkční období členů Kontrolní komise je jednoleté.

nahradit

(6) Funkční období člena Kontrolní komise je dvouleté. Výkon funkce člena Kontrolní komise skončí dnem zvolení nového člena Kontrolní komise, nejpozději však uplynutím 40 dní po dni, ve kterém mělo uplynout funkční období tohoto člena Kontrolní komise.

zdůvodnění: lépe upřesňuj původní znění a jako nový prvek přináší prodloužení funkčního období, který nabude svého zásadního významu až při příští Schůzi členů kdy by se mělo prodloužit funkční období také radě, tak aby docházelo k překrytí rady a KK ve funkčním období. Toto opatření by mělo přinést dodržování jednotlivých procesů nastavených za chodu toho kterého orgánu, zejména pak předání zkušeností mezi radou a KK („starými orgány“ a „novými orgány“)

Návrh č.14 (Jaroslav Střeštík):

doplnit bod
Kontrolní komise, pokud počet jejích členů zvolených Schůzí členů neklesl pod polovinu, může kooptovat náhradní členy Kontrolní komise do konání následující Schůze členů, která zvolí nové členy Kontrolní komise.

zdůvodnění: viz Rada

Návrh č.15 (Jaroslav Střeštík):

§26 (1) Písemnosti určené členům se zasílají na adresu člena uvedenou v seznamu členů Sdružení

nahradit

§26 (1) Písemnosti určené členům se zasílají na adresu člena uvedenou v seznamu členů Sdružení, který je veden v Informačním systému sdružení.

zdůvodnění: Bylo tak chápáno i dříve (většinou), ale občas se vyskytl problém při výkladu.

Návrh č.16 (Svatopluk Dědic):

§22 (2) b) kontroluje, zda jsou účetní zápisy řádně vedeny v souladu se skutečností a v souladu s platnou právní úpravou,
c) kontroluje, zda realizace činnosti Sdružení probíhá v souladu s platnou právní úpravou, stanovami Sdružení a pokyny Schůze členů,

nahradit

§22 (2) b) kontroluje, zda jsou zaznamy řádně vedeny v souladu se skutečností a v souladu s platnou právní úpravou,
c) kontroluje, zda realizace činnosti Sdružení probíhá v souladu s platnou právní úpravou, stanovami a řády Sdružení a pokyny Schůze členů,

Zduvodneni: K bodu b) Sdruzeni vede i jine zaznamy nez ucetni. Mezi dalsi zaznamy patri napriklad seznam clenu, uzavrene smlouvy apod. Kontrolni Komise by mela mit pravo posuzovat soulad takovych zaznamu se skutecnosti.
K bodu c) Platne rady Sdruzeni jsou pro vsechny cleny zavazne. Kontrolni Komise by mela byt opravnena posoudit zda byl porusen platny rad Sdruzeni.

Návrh č.17 (Svatopluk Dědic):

§22 (4) Kontrolní komise je povinna upozornit Radu a členy oznámením ve formě elektronické zprávy zaslané všem členům Sdruľení a veřejným oznámením na http://www.klfree.net/ na porušení zákonů, stanov a radu Sdružení, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti Sdružení.

nahradit

§22 (4) Kontrolní komise je povinna upozornit Radu a členy oznámením ve formě elektronické zprávy zaslané všem členům Sdružení a veřejným oznámením na http://www.klfree.net/ na porušení zákonů, stanov či řádů Sdružení, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti Sdružení. Zverejneni oznameni musi byt Komisi umozneno.

Zduvodneni: Kontrolní Komise je povinna upozornit a zveřejnit zprávu. Ostatní členové jí musí umožnit její povinnost splnit.

Návrh č.18 (Svatopluk Dědic):

doplnit bod:
§22 (6) V pripade poruseni Stanov ci radu Sdruzeni rozhodnutim Rady je Kontrolni Komise opravnena pozastavit rozhodnuti a vratit jej k projednani. Pozastavene rozhodnuti projedna spolecne Rada i Kontrolni Komise.

Zduvodneni:
Jedna se o zachyceni a napravu opomenuti mekcim zpusobem nez podle par. 22, odst. 4. Spolecne projednani je zpusob jak dosahnout konsenzu. Formulace vsak neumoznuje Kontrolni Komisi zmenit rozhodnuti Rady, zadavat ukoly Rade nebo rozhodnuti Rady zrusit.

Návrh č.19 (Svatopluk Dědic):

doplnit bod:
§26 (4) Rada je povinna zajistit prehledne, prubezne a vcasne informovani o cinnosti Sdruzeni, probehlych a planovanych pracech v dostatecnem rozsahu formou elektronicke vyvesky pristupne vsem clenum. Soucasti informace musi byt termin realizace a dalsi udaje tak, aby clenove mohli dostat svym povinnostem, napr. podle par. 9, pism. d)

Zduvodneni: Podle meho nazoru v obdobi 2005-2006 vyrazne poklesla informovanost prostrednictvim webstranek www.klfree.net a dalsich informacnich zdroju provozovanych Sdruzenim a jeho cleny. Diky nedostatecne komunikaci se mistni clenove, nebo i spravce AP o planovane cinnosti dovidaji tesne pred zahajenim, nebo vubec. Zajemci o praci z rad clenu take nejsou mnohdy o potrebnych cinnostech informovani. Podrobnosti o probihajici cinnosti byly podle meho nazoru cleny Rady zbytecne oznacovany za duverne.

Mala informovanost zpusobuje nizkou aktivitu clenu a obtizne ziskavani "pracovnich sil" - nikoliv vsak z duvodu nezajmu. Okruh clenu, kteri pracuji ve prospech Sdruzeni je tak umele omezeny, prace trvaji zbytecne dlouho, nebo se odkladaji.

Problem s nedostatecnou informovanosti clenu je podporovan postojem casti Rady sdruzeni, ze aktualizace informaci by neumerne zvysovala pracovni zatizeni "aktivnich clenu". Tento postoj zaroven ztezuje naslednou kontrolu plneni ukolu ze strany Rady i Kontrolni Komise, nebot neexistuje aktualizovany prehledny seznam provedenych, planovanych a bezicich. Z vyse uvedenych duvodu povazuji informacni cinnost Rady v uplynulem obdobi za hrube nedostatecnou.

Zadam Schuzi clenu, aby zavazala Radu sdruzeni k vcasnemu a dostatecnemu informovani clenu o planovanych a probihajicich akcich tak, aby mohli clenove dostat svym zavazkum vuci Sdruzeni, zapojit se do cinnosti Sdruzeni a zucastnit se praci ve prospech ostatnich clenu. Podle meho nazoru tak lze ucinit zakotvenim informacni povinnosti Rady do stanov sdruzeni, nebo samostatnym rozhodnutim clenske schuze zavazne pro cinnost Rady.

Návrhy na změnu Finančního řádu:

Návrh č.1 (Jiří Bulan):

Doplnění bodu 4:
4.6 V odůvodněných případech může Rada rozhodnout o odložení splatnosti, rozdělení splatnosti nebo snížení měsíčního příspěvku.

Odůvodnění:
Rada tímto mechanismem může snadno odměnit aktivní členy Klfree. Za kterýkoliv měsíc, ve kterém prokážou aktivitu ve prospěch sdružení, sníží měsíční členský příspěvek např. na 1 Kč.

Návrh č.2 (Jiří Bulan):

8.1 O investicích v souhrnné výši do 350-ti korunového násobku počtu členů rozhoduje Rada. O souhrnné investici nad tento limit rozhoduje Rada a tuto investici musí odsouhlasit Kontrolní komise. Tato investice nesmí být vyšší než 1000-ci korunový násobek počtu členů.

nahradit:

8.1 O investicích do výše 350násobku počtu členů (v Kč) rozhoduje Rada. O souhrnné investici nad tento limit rozhoduje Rada a tuto investici musí odsouhlasit Kontrolní komise; taková investice nesmí překročit 1000násobek počtu členů (v Kč). O investici vyšší než 1000násobek počtu členů (v Kč) rozhoduje Schůze členů.

Odůvodnění:
Smysl textů zůstává zachován. Opravy pouze zpřesňují vyjádření násobků v české měně a také jednoznačně vymezují, že o nejvyšší investici rozhoduje schůze členů.

Návrhy na usnesení:

Návrh č.1 (Jiří Bulan):

Navrhuji odměnit současné členy Rady Sdružení Klfree.net, kteří jsou ve funkci od minulé schůze členů:
1) snížením pravidelného členského příspěvku na 1 Kč v období říjen 2006 - další schůze členů, nejpozději do listopadu 2007
2) jednorázovou částkou 12 000 Kč pro každého člena Rady

Navrhuji odměnit současné členy Kontrolní komise Sdružení Klfree.net, kteří jsou ve funkci od minulé schůze členů:
1) snížením pravidelného členského příspěvku na 1 Kč v období říjen 2006 - další schůze členů, nejpozději do listopadu 2007

Návrh č.2 (Jiří Bulan):

Navrhuji odměnit nově zvolené členy Rady Sdružení Klfree.net
1) snížením pravidelného členského příspěvku na 1 Kč za každý ukončený kalendářní měsíc ve funkci (v období říjen 2006 - další schůze členů, nejpozději do listopadu 2007)
2) částkou 6 000 Kč pro každého člena Rady vyplacenou za každý ukončný kalendářní měsíc ve funkci

Navrhuji odměnit nově zvolené členy Kontrolní komise Sdružení Klfree.net
1) snížením pravidelného členského příspěvku na 1 Kč za každý ukončený kalendářní měsíc ve funkci (v období říjen 2006 - další schůze členů, nejpozději do listopadu 2007)

Odůvodnění:
Členové rady Klfree získávají stále větší zodpovědnost zejména za velké množství finančních prostředků, které díky členským příspěvkům narůstá každý měsíc. Rozhodují o nákupu technických zařízení za stovky tisíc korun. Nejde však, aby vyčíslovali množství obětovaného času, proježděného benzínu soukromého auta, ani protelefonovaný kredit soukromého telefonu. Nejde vyčíslit vykonaná rozhodnutí ani čas strávený na poradách, papírováním (i když elektronickým).

Finanční odměna je symbolickou motivací, aby svou práci odvedl řádně, pozorně a co nejvíce profesionálně. Finanční odměna pro člena rady však rozhodně nesouvisí s žádným počtem odpracovaných hodin nebo úkolů. Každý člen rady má své vlastní svědomí a morální zodpovědnost. Je pouze na něm, jakým způsobem a jak intenzivně se své funkce zhostí. Při jakýchkoliv pochybnostech může zasáhnout kontrolní komise, resp. schůze členů.

Odměnou pro členy rady se uvolní pole pro finanční odměňování aktivních dobrovolníků, kteří pro celé Klfree pracovali a pracují zcela bez nároku na odměnu. Ale toto už je zcela v kompetenci rady Klfree.

Související články:
Představení kandidátů a zaslaných návrhů (15.06.2011)
Pozvánka na schůze členů Sdružení Klfree.net, o.s. 2008 (05.10.2008)
Inkvizice v Klfree.net (13.01.2007)
Volební a Jednací řád pro Schůze členů (27.09.2006)
Schůze členů Sdružení Klfree.net (25.08.2006)
Webhosting (18.01.2006)
Fotografickou soutěž vyhrál Premyslik (20.09.2005)
Člen Rady Sdružení složil funkci (13.09.2005)
Testovací AP v Buštěhradu (08.09.2005)
Dva členové Rady Sdružení složili funkci (16.08.2005)
ČTÚ Wi-Fi neomezil. Naopak. Povolil navíc pásmo 5 GHz (15.08.2005)
Proč už mi to zase nefungovalo ??! (11.08.2005)
Nejhezčí fotografii oceníme čokoládou (13.07.2005)
ČTÚ navrhl omezit Wi-Fi, protestujeme (12.07.2005)
Klfree sleduje teplotu v Kladně (02.02.2005)
Veřejné IP adresy jsou dostupné pro každého člena (29.12.2004)
Zásoby materiálu našly přístřeší (11.12.2004)
Počítačové sítě Kladna a Unhoště se propojí (21.09.2004)
Klfree změní poskytovatele Internetu (15.09.2004)
Klfree musí opustit Vodárenskou (14.09.2004)
AP Zivorbod opouští Klfree (25.08.2004)
Bronx opouští Klfree (18.08.2004)
AP Vodárenská - možné řešení ? (26.07.2004)
Sdružení hledá nebytové prostory (24.07.2004)
Nastavte si nový DNS server (16.07.2004)
Oznámení - Formulář k vyplnění (15.07.2004)
Diskusní fórum (20.06.2004)
Rada používá nové e-mailové adresy (14.06.2004)
Příjem členů - STOP STAV (09.06.2004)
Stav členské základny Sdružení Klfree.net (25.05.2004)
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
(Celý článek | Autor: Tomáš Meisner (Mr.Gespant) | Informační e-mailVytisknout článek

Kontakt na helpdesk
Mail: helpdesk@klfree.net
Tel.: 840 800 840
nonstop
0h-24h

Více informací naleznete v článku

Nastavení SMTP (pošty)
Pro správné fungování Vašich emailových klientů, je třeba nastavit si server pro odchozí poštu (SMTP):
smtp.klfree.net
Pro příchozí poštu použijte POP3 (nebo IMAP) server poskytovatele Vaší emailové schránky.

Radio KLFREEone
Radio KLFREE 1Spuštění vysílání
Spuštění vysílání

31. 8. 2014   00:00 - 23:59

VYSëL Në P IPRAVUJEME

Vysíláme jen v siti KLFREE


Aktuality
27.08.2017: Výpadky z důvodu výměny centrálního prvku sítě
Dne 28.8.2017 od 23:30 do 29.8.2017 05:00 může z důvodů výměny centrálního prvku sítě docházet ke krátkým výpadkům sítě.
Děkujeme za pochopení.
--belerby

25.07.2017: Nedostupnost NodeZSBustehrad dne 8.8.2017
Dne 8.8.2017 od 8:30 do 12:00 z technických důvodů nebude v provozu bod NodeZSBustehrad.
Děkujeme za pochopení.
--hoby

04.08.2016: plánovaná odstávka elektřiny
Dnes 4.8. jsou naplánovány odstávky elektrické energie v oblasti kročehlav a postihne následující vysílače: Hegemon, Baumax, Arigato, Dělnická. Děkujeme za pochopení.

13.07.2016: Krátké výpadky v noci
Dnes v noci mezi 24h a 01h budou prováděny úpravy na hlavních rozbočovačích na Silveru a na Děčínské. Může tedy docházet k několika krátkým minutovým výpadkům. Děkujeme za pochopení. Sdružení Klfree.net

17.06.2016: Výpadek elektřiny
Dnes po 11:30 nastal na Kladně výpadek vysokého napětí. V souvislosti s tím může po obnově docházet k výpadkům připojení k Internetu. V případě nefunkčnosti zkuste restartovat svá zařízení a nebo se ozvěte na helpdesk - tel. 840 800 840. Děkujeme za pochopení. Sdružení Klfree.net

24.05.2016: Výpadky elektřiny
Dnes ráno se od 3tí hodiny v noci na Kladně a okolí vyskytly mnohočetné výpadky elektrické sítě.
Případné poruchy způsobené výpadky sítě hlašte na infolinku 840800840. V této chvíli výpadek pokračuje v oblasti kolem baumaxu, omlouváme se za tímto způsobenou nefunkčnost internetu.
Děkujeme za pochopení.

12.05.2016: Virus na Ubiquity
Na zařízeních značky Ubiquity v našem Sdružení se objevil virus, proto byl dnes večer spuštěn skript, který postupně testuje jednotlivá zařízení a pakliže se dostane na Ubiquity, automaticky upgraduje firmware na verzi 5.6.4, která není tímt virem napadnutelná. S tímto jsou spojeny případné problémy a může se i stát, že se některé zařízení nevzpamatuje. Pokud budete mít problémy s připojením, ozvěte se na hepldesk (te. 840 800 840).

18.12.2015: Výstavba nového stožáru místo node Pchery Bejkarna
Od dnešního dne začali technici intenzivně pracovat výstavbě nového stožáru a v nejbližší době by mělo spojení opět fungovat. děkujeme za pochopení

29.07.2015: Plánovaný výpadek elektřiny Žehrovice
Dnes 29.7.2015 od 8:00 do 15:00 proběhne plánovaná odstávka elektrické energie v Kamenných Žehrovicích a díky tomu i některých vysílacích bodů. Děkujeme za pochopení.

24.07.2015: plánovaný výpadek elektřiny Node Olsany
Zítra mezi 8 - 9 proběhne plánovaná odstaávka elektřiny na node Olsany děkujeme za pochopení.

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server