INFORMACE O KOMUNITĚ
INTERNET
BEZ ZÁVAZKŮ
TELEVIZE
OPTICKÁ
SÍŤ

Finanční řád

znění dle Schůze členů z 23.6.2015

Finanční řád
Sdružení Klfree.net, z.s.

1. Úvod
Tento finanční řád upravuje pravidla a způsob financování Sdružení Klfree.net, z.s. (dále jen „Sdružení“).

2. Vymezení pojmů
2.1 „Přípojné místo“ je místo, ze kterého se člen připojuje do sítě Sdružení.
2.2 „Pokladna“ je provozní hotovost. Za pokladnu je odpovědný Hospodář.
2.3 „Účet“ je bankovní běžný účet. Majitel účtu: Sdružení Klfree.net, z.s. Číslo účtu: 2200173650/2010 Dispoziční právo k účtu má Předseda. Hospodář má omezené dispoziční právo k účtu. Na výši limitní částky se musí shodnout Rada i Kontrolní komise.

3. Vstupní členský příspěvek
3.1 Výše vstupního členského příspěvku je 2000,- Kč.
3.2 Vstupní členský příspěvek je jednorázový a je splatný do 15. dne v měsíci ve kterém došlo ke vzniku Řádného členství ve Sdružení.
3.3 V odůvodněných případech může Rada rozhodnout o odložení splatnosti, rozdělení splatnosti, snížení nebo odpuštění vstupního členského příspěvku.

4. Pravidelný členský příspěvek
4.1 Výše pravidelného členského příspěvku za připojení z jednoho Přípojného místa je 350,- Kč měsíčně.
4.2 Člen je oprávněn předplatit si pravidelný členský příspěvek za připojení z jednoho Přípojného místa na 3 měsíce. V takovém případě činí čtvrtletní pravidelný členský příspěvek 1000,- Kč.
4.3 Člen je oprávněn předplatit si pravidelný členský příspěvek za připojení z jednoho Přípojného místa na 6 měsíců. V takovém případě činí půlroční pravidelný členský příspěvek 1900,- Kč.
4.4 Člen je oprávněn předplatit si pravidelný členský příspěvek za připojení z jednoho Přípojného místa na 12 měsíců. V takovém případě činí roční pravidelný členský příspěvek 3600,- Kč.
4.5 V případě, je-li člen připojen z více Přípojných míst, je jeho pravidelný členský příspěvek za příslušné období násoben počtem Přípojných míst, ze kterých se člen připojuje.
4.6 Pravidelný členský příspěvek je splatný do 15. dne v měsíci nebo v období, na který je pravidelný členský příspěvek placen.
4.7 Jestliže Tester neuhradil svůj Pravidelný členský příspěvek do 15. dne v měsíci, který následuje po vzniku jeho členství ve Sdružení, rozhodne Rada o změně druhu jeho členství ve Sdružení na Sympatizanta.
4.8 Jestliže Uživatel neuhradil pravidelný členský příspěvek, nebo mimořádný členský příspěvek, rozhodne Rada o změně druhu jeho členství ve Sdružení na Sympatizanta k 1. dni kalendářního měsíce, na který člen svůj pravidelný členský příspěvek neuhradil.
4.9 Jestliže Řádný člen neuhradil pravidelný členský příspěvek, nebo mimořádný členský příspěvek, rozhodne Rada o změně druhu jeho členství ve Sdružení na Sympatizanta k 1. dni kalendářního měsíce, na který člen svůj pravidelný členský příspěvek neuhradil.
4.10 V odůvodněných případech může Rada rozhodnout o odložení splatnosti, rozdělení splatnosti, snížení nebo odpuštění pravidelného členského příspěvku.

5. Mimořádný členský příspěvek
5.1 Výše umisťovacího mimořádného členského příspěvku, pokrývajícího náklady Sdružení, za umístění soukromého zařízení člena v objektech využívaných Sdružením činí 150,- Kč měsíčně za každé soukromé zařízení člena.
5.2 Výše tranzitního mimořádného členského příspěvku za vyhrazení přenosové kapacity v rámci sítě Sdružení činí 100 násobek počtu zařízení připojených k vyhrazené přenosové kapacitě měsíčně.
5.3 Jakýkoliv mimořádný členský příspěvek je splatný do 15. dne v měsíci, ve kterém vznikl nárok Sdružení na jeho zaplacení.
5.4 V odůvodněných případech může Rada rozhodnout o odložení splatnosti, rozdělení splatnosti, snížení nebo odpuštění mimořádného členskéhopříspěvku.

6. Platební styk
6.1 Jednorázový vstupní příspěvek, pravidelné členské příspěvky a mimořádné členské příspěvky jsou hrazeny výhradně na Účet.
6.2 Člen je povinen při úhradě jednorázového vstupního příspěvku, pravidelného členského příspěvku, nebo mimořádného členského příspěvku uvést jako variabilní symbol platby své unikátní členské číslo. V případě, že člen nesplní tuto povinnost, považuje se členský příspěvek za nezaplacený do okamžiku, než člen tuto platbu Sdružení identifikuje.

7. Způsob financování
7.1 O investicích v souhrnné výši do 350-ti korunového násobku počtu členů rozhoduje Rada. O souhrnné investici nad tento limit rozhoduje Rada a tuto investici musí odsouhlasit Kontrolní komise. Tato investice nesmí být vyšší než 1000-ci korunový násobek počtu členů.
7.2 Na žádost člena smí Rada uhradit jeho náklady spojené s jeho dobrovolnou činností pro Sdružení. Náklady smí proplatit v prokázané výši, případně po schválení Kontrolní komisí jako paušální úhradu.

8. Rezervní fond
Sdružení je povinno vytvořit rezervní fond v hodnotě 350,- Kč za každého Řádného člena Sdružení a zabezpečit ho proti ztrátě kupní síly. Tento rezervní fond smí být použit pouze pro pokrytí závazků Sdružení a neočekávaných výdajů způsobených vyšší mocí, pokud Schůze členů nerozhodne jinak.

9. Závěrečná ustanovení
Finanční řád Sdružení nabývá platnosti dnem jeho schválení Schůzí členů a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění na http://www.klfree.net.

16
let praxe
4109
POČET PŘIPOJENÝCH ČLENŮ
4.70
TRAFFIC v Gbps

NONSTOP KONTAKT

Tel.: 776 238 360
Volejte 0h-24h
Facebook klfree.net
MzMwM