Organizační řád

ze dne 7.12.2009
 

Rada Sdružení Klfree.net vydává v souladu se stanovami Sdružení Klfree.net, o.s. interní řád:

Organizační řád

1. Úvod
1.1. Tento Organizační řád vymezuje termíny důležité pro chod počítačové sítě Sdružení Klfree.net, o.s. (dále jen „Sdružení“), stanovuje podrobný postup přijetí nového člena, určuje základní práva a povinnosti každého uživatele informačních technologií neveřejné sítě Sdružení Klfree.net (dále jen „síť Sdružení“). Dále upravuje podrobnosti o vzniku a zániku členství, upřesňuje komunikaci s orgány Sdružení a upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení členem.

2. Vymezení pojmů
2.1. „Node“ je místo, kde se nachází zařízení počítačové sítě v majetku Sdružení, které směruje provoz počítačové sítě a může umožňovat připojení.
2.2. „LAN“ je lokální datová síť, která může být v jedné budově, nebo mezi více budovami.
2.3. „Access Point“ (dále jen „AP“) je rozhraní na zařízení počítačové sítě Sdružení na příslušném Node. K AP se připojuje člen (resp. zájemce).
2.4. „Klientské AP“ též „HW AP“ je zařízení člena, kterým se připojuje do sítě Sdružení.
2.5. „IS“ je informační systém Sdružení.
2.6. „Rada“ je Rada Sdružení. Sedmičlenný orgán volený schůzí členů.
2.7. „Veřejná IP adresa“ je adresa unikátní v celé síti Internet, která je přímo dostupná z Internetu.
2.8. „Neveřejná IP adresa“,“Vnitřní IP adresa“ ‐ neveřejnou IP adresou je v kontextu sítě Sdružení míněna jakákoli adresa z rozsahů dle dokumentu RFC 1918 (t.j. 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16) stejně tak jako loopback (127.0.0.0/8).
2.9. „CZFree.Net IP adresa“ – Neveřejná IP adresa z rozsahu 10.0.0.0/8. Umožňuje komunikaci v rámci sítí jednotlivých freenetů mimo veřejné části Internetu.
2.10. „Unikátní IP adresa“ ‐ touto je míněna IP adresa z rozsahu IP adres, které jsou používány v síti Sdružení.
2.11. „Správce“ je osoba jmenovaná Správcem dle Řádu správců Sdružení Kfree.net, o.s.
2.12. „Čekatel“ je osoba, zavedená v informačním systému Sdružení, která se hodlá stát členem Sdružení, ale ještě členem není.
2.13. „Dřívější člen“ je člen, který řádně ukončil členství ve Sdružení.
2.14. „Vyhozený člen“ je člen, kterému bylo ukončeno členství ve Sdružení.
2.15. Za „Zástupce sdružení“ se považuje Správce dle bodu 2.11, nebo osoba dostupná na kontaktním čísle Sdružení zveřejněném na oficiálních internetových stránkách Sdružení. Organizační řád Sdružení Klfree.net, o.s. 7.12.2009
2.16. „Tester“ je člen Sdružení, který se hodlá stát Uživatelem, nebo Řádným členem Sdružení do doby než Rada rozhodne o změně jeho druhu členství ve Sdružení.
2.17. „Uživatel“ je člen Sdružení, který uhradil Pravidelný členský příspěvek dle Finančního řádu Sdružení, ale neuhradil Vstupní členský příspěvek dle Finančního řádu Sdružení.
2.18. „Řádný člen“ je člen Sdružení, který uhradil Vstupní členský příspěvek a Pravidelný členský příspěvek dle Finančního řádu Sdružení (jinde také „Řádné členství“).
2.19. „Sympatizant“ je člen Sdružení, který neuhradil Pravidelný členský příspěvek dle Finančního řádu Sdružení.

3. Identifikace člena
3.1. Člen vystupuje pod svým vlastním unikátním identifikátorem (aliasem, přezdívkou).
3.2. Rada přidělí členovi unikátní členské číslo.
3.3. Rada uvede člena ve veřejném adresáři sítě Sdružení ve formátu „Jméno, příjmení, členské číslo, přezdívka“.
3.4. Člen se nesmí vydávat za jiného člena Sdružení, tak aby tímto někoho uvedl v omyl.
3.5. Člen používá pro oficiální komunikaci ve Sdružení své členské číslo spolu se svou přezdívkou, nebo se jménem a příjmením.

4. Připojení člena
4.1. Člen je povinen před připojením kontaktovat Správce Node, na který se chce připojit a domluvit si s ním způsob připojení. O způsobu připojení do sítě Sdružení rozhoduje Správce.
4.2. Člen je povinen respektovat rozhodnutí Správce, může se proti tomuto rozhodnutí odvolat dle Řádu Správců Sdružení.
4.3. Člen provádí připojení a nastavení zařízení vlastními silami na základě pokynů Správce.
4.4. Člen nesmí používat IP adresy, které mu nebyly přiděleny. IP adresy jsou členovi přidělovány příslušným Správcem.
4.5. Člen má nárok na přidělení nejvíce 5 vnitřních IP adres z adresního rozsahu Sdružení pro každé přípojné místo, na kterém je připojen. Správce může udělit v odůvodněných případech výjimku.
4.6. Člen může použít pro své připojení k síti vlastní směrovač (router). Privátní neroutovaný subnet nesmí být v konfliktu s adresním rozsahem používaným v síti czfree.net (10.0.0.0/8) ani s prostorem veřejných IP adres.
4.7. Všichni jsou povinni postupovat při připojování dle postupu uvedeného na www.klfree.net a dodržovat pravidla uvedená v KRFC5 (viz. technická příloha č.2)
4.8. Na jeden dům, případně spojitý blok domů je možno umístit nejvýše jedno radiové zařízení připojenédo sítě Sdružení, toto se netýká zařízení v majetku Sdružení. Všichni členové v těchto objektech musí být připojeni do sítě Sdružení prostřednictvím domovní sítě LAN, nikoliv individuálním radiovým zařízením. Správce nebo Rada mohou rozhodnout o rozšíření omezení i na větší skupinu domů. Je Organizační řád Sdružení Klfree.net, o.s. 7.12.2009 nepřípustné, aby měl každý člen v témže domě svou vlastní anténu pro připojení do sítě Sdružení. Pro členy připojené před 1.5.2007 je tento bod doporučující, pro členy připojené po 1.5.2007 je tento bod závazný.

5. Povinnosti člena
5.1. Člen nese odpovědnost za veškerá zařízení, která připojí, nebo umožní připojit do sítě Sdružení.
5.2. Člen pracuje v síti Sdružení tak, aby ostatním členům nenarušoval a nebránil v užívání prostředků počítačové sítě.
5.3. Člen nesmí používat jakékoliv techniky, které lze chápat jako aktivity směřující k získání neoprávněných přístupových práv, privilegovaného stavu či získání neoprávněné kontroly nad zařízením Sdružení.
5.4. Jestliže člen jakýmkoliv způsobem získá uživatelská práva nebo privilegovaný stav, který mu nepřísluší, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit správci Node.
5.5. Člen nesmí provozovat nelegální aktivity přes neveřejnou síť Sdružení.
5.6. Člen nesmí záměrně přetěžovat síť Sdružení.
5.7. Člen nesmí svým zařízením rušit zařízení ostatních uživatelů ani jiných osob.
5.8. Člen je povinen zajistit aby každé jeho zařízení, které používá přidělenou IP adresu z rozsahu sítě Sdružení, bylo dostupné pomocí příkazu ping, pokud to zařízení umožňuje.
5.9. Člen musí zajistit, aby se z jeho zařízení nešířily viry, spamy, apod.
5.10. Člen nesmí umožnit připojení do sítě Sdružení třetí osobě, pokud by tím došlo k poškození Sdružení nebo pokud by tím člen získal osobní prospěch.
5.11. Člen je povinen zajistit funkčnost své emailové schránky uvedené u svého účtu v IS a pravidelně číst elektronické zprávy, které zasílá Sdružení a sledovat veřejná oznámení na internetových stránkách Sdružení http://www.klfree.net.
5.12. Člen je odpovědný za případné škody, které způsobí prostřednictvím sítě Sdružení.
5.13. Člen je povinen umožnit připojení dalšího člena, pokud je to možné, na již existující rozvod (zařízení) v domě a podle možností spolupracovat.
5.14. Člen je povinen uposlechnout pokynů Správce, nebo jiné osoby pověřené Sdružením ohledně nastavení a provozu zařízení připojených k síti Sdružení.
5.15. Člen je povinen udržovat v IS Sdružení neustále aktuální údaje (zejména email, telefon, MAC adresyfyzické adresy).

6. Práva člena
6.1. Člen má právo podílet se na rozvoji a správě informačních technologií ve Sdružení.
6.2. Člen, který není spokojen s činností Správce, nebo jiného člena Sdružení, má právo podat Radě stížnost. Rada je povinna stížnost projednat na nejbližším zasedání a o stížnosti rozhodnout. Organizační řád Sdružení Klfree.net, o.s. 7.12.2009
6.3. Řádný člen má právo časově neomezeně užívat síť Sdružení, sdílet společnou přípojku do Internetu a využívat spojení s dalšími počítačovými sítěmi. Sdružení však neodpovídá za škody, které jsou způsobeny výpadky sítě Sdružení, a negarantuje funkčnost počítačové sítě Sdružení.
6.4. Uživatel má právo časově neomezeně užívat síť Sdružení, sdílet společnou přípojku do Internetu a využívat spojení s dalšími počítačovými sítěmi. Sdružení však neodpovídá za škody, které jsou způsobeny výpadky sítě Sdružení, a negarantuje funkčnost počítačové sítě Sdružení.
6.5. Sympatizant nemá právo sdílet společnou přípojku do Internetu a využívat spojení s dalšími počítačovými sítěmi.
6.6. Rada může dle bodu 15.2. po dobu prvních 6 měsíců od okamžiku, kdy je Řádnému členovi změněn druh členství na Sympatizanta, udělit výjimku z bodu 6.5. a umožnit Sympatizantovi omezeně užívat síť Sdružení, sdílet společnou přípojku do Internetu a využívat spojení s dalšími počítačovými sítěmi. Sdružení neodpovídá za škody, které jsou způsobeny výpadky sítě Sdružení, a negarantuje funkčnost počítačové sítě Sdružení.
6.7. Člen ‐ fyzická osoba má právo umožnit osobám, se kterými sdílí společnou domácnost, přístup do sítě Sdružení. Za případné škody vždy odpovídá člen.
6.8. Člen ‐ právnická osoba má právo umožnit osobám, které jsou s ním v pracovněprávním nebo obdobném vztahu, přístup do sítě Sdružení. Za případné škody vždy odpovídá člen.
7. Nedodržování povinností
7.1. Jestliže člen poruší své povinnosti, může Rada nebo příslušný Správce omezit jeho práva (např. snížit rychlost, omezit porty, nebo úplně zakázat přístup do sítě Sdružení). Rada nebo příslušný Správce je povinen člena na tuto skutečnost neprodleně upozornit a vyzvat ho ke zjednání nápravy.
7.2. Člen je povinen neprodleně zjednat nápravu.
7.3. Člena, který nadále či opakovaně porušuje své povinnosti, může Rada ze Sdružení vyloučit.

8. Způsob upozorňování členů
8.1. Člen bude upozorněn výzvou. Za výzvu se považuje elektronická zpráva (email, systémová zpráva v IS, ICQ, apod.), telefonická, nebo jiná domluva.

9. Hlášení poruch
9.1. Jakékoliv problémy s počítačovou sítí Sdružení, které jsou nad jeho schopnosti, ohlašuje člen příslušnému Zástupci Sdružení. Před ohlášením poruchy je však povinen ověřit na vlastní náklady, zda závada nespočívá v zařízení, které není v majetku nebo pod správou Sdružení. Zároveň by se měl pokusit identifikovat, kde přesně se problém vyskytuje, případně kdy a za jakých podmínek.
9.2. Při komunikaci se Sdružením člen vždy používá identifikační údaje přidělené Sdružením, zejména jeho Členské číslo a Přezdívku. Organizační řád Sdružení Klfree.net, o.s. 7.12.2009
9.3. Podle závažnosti poruchy je člen povinen dodržet následující postup:

a) lze‐li odeslat email, odešle co nejpřesnější popis poruchy emailem na adresu poruchy@klfree.net.
b) nelze‐li ani na několikátý pokus odeslat email, odešle totéž krátkou textovou zprávou (SMS) Zástupci Sdružení.
c) pokud neobdrží odpověď o přijetí jeho poruchy do 1 hodiny v rámci pracovní doby zveřejněné na oficiálních internetových stránkách Sdružení pro hlášení poruch kontaktuje telefonicky Zástupce Sdružení.

10. Vznik členství
10.1. Zájemce i Čekatel se při připojování a provozu řídí ustanoveními tohoto Organizačního řádu a jeho přílohami, včetně relevantních ustanovení vztahujících se na členy Sdružení.
10.2. Zájemce, který se chce připojit a stát členem Sdružení, kontaktuje Zástupce Sdružení a domluví se na způsobu připojení.
10.3. Zájemce sdělí Zástupci Sdružení povinné údaje potřebné k vytvoření účtu, které Správce zanese do IS a tím se z něj stane „Čekatel“.
10.4. Zájemce požádá Zástupce Sdružení o přidělení potřebného počtu IP adres na dané AP.
10.5. Při prvním připojení je zájemce přesměrován na IS, kde podá elektronickou žádost o členství ve Sdružení. Zájemce je informován o posouzení jeho žádosti prostřednictvím elektronické pošty.
10.6. V případě kladného posouzení žádosti o členství rozhodne Rada o přijetí zájemce za člena Sdružení s druhem členství „Tester“.

11. Členské příspěvky a druhy členství
11.1. Tester
11.1.1. Jestliže Tester neuhradí svůj Pravidelný členský příspěvek, ani svůj Vstupní členský příspěvek do 15. dne v měsíci, který následuje po vzniku jeho členství ve Sdružení, rozhodne Rada o změně druhu jeho členství ve Sdružení na Sympatizanta, a to ode dne následujícího.
11.1.2. Jestliže Tester uhradí svůj Pravidelný členský příspěvek a neuhradí Vstupní členský příspěvek do 15. dne v měsíci, který následuje po vzniku jeho členství ve Sdružení, rozhodne Rada o změně druhu jeho členství ve Sdružení na Uživatele od 1. dne tohoto měsíce.
11.1.3. Jestliže Tester uhradí svůj Pravidelný členský příspěvek i Vstupní členský příspěvek do 15. dne v měsíci, který následuje po vzniku jeho členství ve Sdružení, rozhodne Rada o změně druhu jeho členství ve Sdružení na Řádného člena od 1. dne tohoto měsíce.
11.1.4. Jestliže Tester neuhradí svůj Pravidelný členský příspěvek, ale uhradí svůj Vstupní členský příspěvek do 15. dne v měsíci, který následuje po vzniku jeho členství ve Sdružení, postupuje Rada obdobně dle bodu 11.1.1. do doby, než je možné postupovat dle bodu 11.4.1. Organizační řád Sdružení Klfree.net, o.s. 7.12.2009
11.2. Uživatel
11.2.1. Jestliže Uživatel neuhradí svůj Pravidelný členský příspěvek do 15. dne v měsíci nebo v období, na který je pravidelný členský příspěvek hrazen, rozhodne Rada o změně druhu jeho členství ve Sdružení na Sympatizanta od 1. dne tohoto měsíce.
11.2.2. Jestliže Uživatel zaplatí svůj Vstupní členský příspěvek, rozhodne Rada o změně druhu jeho členství ve Sdružení na Řádného člena od 1. dne následujícího měsíce. Toto ustanovení se nedotýká ustanovení bodu 11.3.1.
11.3. Řádný člen
11.3.1. Jestliže Řádný člen neuhradil Pravidelný členský příspěvek do 15. dne v měsíci nebo v období, na který je pravidelný členský příspěvek hrazen, rozhodne Rada o změně druhu jeho členství ve Sdružení na Sympatizanta k 1. dni tohoto měsíce. V odůvodněných případech zároveň Rada rozhodne o časově omezené výjimce dle bodu 6.6. Při posuzování odůvodněnosti daného případu přihlédne Rada zejména k platební morálce a k délce předchozího trvání Řádného členství posuzovaného člena.
11.4. Sympatizant
11.4.1. Jestliže Sympatizant, který má uhrazen Vstupní členský příspěvek:
a) uhradí své Pravidelné členské příspěvky do 15. dne v měsíci nebo v období, na které je Pravidelný členský příspěvek hrazen, rozhodne Rada o změně druhu jeho členství ve Sdružení na Řádného člena od 1. dne tohoto měsíce.
b) uhradí Pravidelný členský příspěvek po 15. dni měsíce nebo období, na který je Pravidelný členský příspěvek hrazen, rozhodne Rada o změně druhu jeho členství na Řádného člena od 1. dne následujícího měsíce. Sympatizant, který má uhrazen Vstupní členský příspěvek, může po uhrazení tohoto příspěvku požádat Radu prostřednictvím IS o změnu druhu svého členství na Řádného člena od 1. dne měsíce, ve kterém Pravidelný členský příspěvek uhradil.
11.4.2. Jestliže Sympatizant, který nemá uhrazen Vstupní členský příspěvek:
a) uhradí Pravidelný členský příspěvek do 15. dne v měsíci nebo v období, na který je Pravidelný členský příspěvek hrazen, rozhodne Rada o změně druhu jeho členství na Uživatele od 1. dne tohoto měsíce.
b) uhradí Pravidelný členský příspěvek po 15. dni měsíce nebo období, na který je Pravidelný členský příspěvek hrazen, rozhodne Rada o změně druhu jeho členství na Uživatele od 1. dne následujícího měsíce. Sympatizant, který nemá uhrazen Vstupní členský příspěvek, může po uhrazení tohoto příspěvku požádat Radu prostřednictvím IS o změnu druhu svého členství na Uživatele od 1. dne měsíce, ve kterém Pravidelný členský příspěvek uhradil.

12. Zánik členství
12.1. Každý člen má právo ze Sdružení svobodně vystoupit. Organizační řád Sdružení Klfree.net, o.s. 7.12.2009
12.2. Člen doručí Radě písemné oznámení o vystoupení:
a) osobně, přijímající člen Rady při převzetí ověří totožnost člena; nebo
b) písemně, alespoň mailem z emailové adresy uvedené u člena v IS.
12.3. Oznámení o vystoupení musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení;
b) členské číslo;
c) datum ukončení členství dle Stanov Sdružení; a
d) datum podání oznámení.

13. Informační systém
13.1. IS je databáze členů Sdružení, obsahující údaje o členech, o přidělených IP adresách, o bodech sítě, atd.
13.2. Do IS má přístup každý člen Sdružení, může měnit své kontaktní údaje a manipulovat se svými IP adresami. Dále má přístupný transparentní účet a detailně své platby a jsou mu k dispozici veřejné dokumenty Sdružení.
13.3. Správce či jiný aktivní člen, podílející se na zajištění provozu, který potřebuje za tímto účelem přístup k údajům o členech, má možnost nahlížet, na základě podepsaného prohlášení o mlčenlivosti, do údajů ostatních členů a případně dle oprávnění tyto údaje měnit.

14. Informační zdroje
14.1. Rada spravuje informační zdroje Sdružení, adresy elektronické pošty a aliasy elektronické pošty.
Seznam adres a zdrojů upřesňuje Technická příloha č.1 tohoto řádu.
15. Závěrečná ustanovení
15.1. Tento organizační řád nabývá účinnosti dnem zveřejnění na oficiálních internetových stránkách Sdružení.
15.2. Rada má pravomoc udělit výjimku z tohoto řádu, a to i v případech, kde není tato pravomoc výslovně uvedena. V Kladně dne 7.12.2009 Rada Sdružení Klfree.net, o.s. Organizační řád Sdružení Klfree.net, o.s. 7.12.2009

Organizační řád ‐ Technická příloha č.1
Informační zdroje jsou na adresách:
http://www.klfree.net – oficiální internetové stránky Sdružení
http://forum.klfree.net ‐ diskusní fórum členů Sdružení
http://twiki.klfree.net – informační databáze Sdružení
news://news.klfree.net ‐ diskusní skupiny
https://is.klfree.net – informační systém Sdružení
Adresy a aliasy elektronické pošty:
predseda@klfree.net (Předseda)
hospodar@klfree.net (Hospodář)
rada@klfree.net (obdrží celá Rada)
kontrolni‐komise@klfree.net (obdrží celá Kontrolní komise)
info@klfree.net (obdrží celá Rada a celá Kontrolní komise)
technici@klfree.net (obdrží všichni členové, zaregistrovaní do této konference)
pripojit@klfree.net (obdrží všichni členové, zaregistrovaní do této konference)
poruchy@klfree.net (obdrží všichni členové, zaregistrovaní do této konference)
Organizační řád Sdružení Klfree.net, o.s. 7.12.2009
Organizační řád ‐ Technická příloha č.2 (Instalační řád)
Instalační řád – KRFC5 dostupný v informační databázi Sdružení na
https://twiki.klfree.net/twiki/bin/view/SpravaSite/KRFC5
Organizační řád Sdružení Klfree.net, o.s. 7.12.2009
Organizační řád ‐ Technická příloha č.3 (Schéma členství)

20
let praxe
600
POČET PŘIPOJENÝCH ČLENŮ
5.69
TRAFFIC v Gbps

NONSTOP KONTAKT

Tel.: 312 312 444
Volejte 0h-24h
Facebook klfree.net google play klfree.net
NTcyMTcwNT