Organizační řád

ze dne 12.12.2022
 

Rada Sdružení Klfree.net vydává v souladu se stanovami Sdružení Klfree.net, z.s. interní řád:

Organizační řád

1.  Vymezení pojmů

1.1. „Node“ je místo, kde se nachází zařízení počítačové sítě v majetku Sdružení, které směruje provoz počítačové sítě a může umožňovat připojení. 
1.2. „LAN“ je lokální datová síť, která může být v jedné budově, nebo mezi více budovami. 
1.3. „Access Point“ (dále jen „AP“) je rozhraní na zařízení počítačové sítě Sdružení na příslušném Node. K AP se připojuje člen (resp. zájemce). 
1.4. „Klientské AP“ též „HW AP“ je zařízení člena, kterým se připojuje do sítě Sdružení. 
1.5. „IS“ je informační systém Sdružení. 
1.6. „Veřejná IP adresa“ je adresa unikátní v celé síti Internet, která je přímo dostupná z Internetu. 
1.7. „Neveřejná IP adresa“,“Vnitřní IP adresa“ - neveřejnou IP adresou je v kontextu sítě Sdružení míněna jakákoli adresa z rozsahů dle dokumentu RFC 1918 (t.j. 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16) stejně tak jako loopback (127.0.0.0/8). 
1.8. „CZFree.Net IP adresa“ – Neveřejná IP adresa z rozsahu 10.0.0.0/8. Umožňuje komunikaci v rámci sítí jednotlivých freenetů mimo veřejné části Internetu. 
1.9. „Unikátní IP adresa“ - touto je míněna IP adresa z rozsahu IP adres, které jsou používány v síti Sdružení. 
1.10. „Správce“ je osoba jmenovaná Správcem dle Řádu správců Sdružení Kfree.net, z.s. 
1.11. “Servisní organizace” je firma KLFREE NETWORKS, s.r.o. (www.klfree.com)
 

2. Identifikace člena

2.1. Člen vystupuje pod svým vlastním unikátním identifikátorem (aliasem, přezdívkou). 
2.2. Rada přidělí členovi unikátní členské číslo. 
2.3. Člen se nesmí vydávat za jiného člena Sdružení, tak aby tímto někoho uvedl v omyl. 
2.4. Člen používá pro oficiální komunikaci ve Sdružení své členské číslo spolu se svou přezdívkou, nebo se jménem a příjmením. 

 

3. Připojení člena

3.1. Člen je povinen před připojením kontaktovat Správce Node, na který se chce připojit a domluvit si s ním způsob připojení, nebo servisní organizaci. O způsobu připojení do sítě Sdružení rozhoduje Správce nebo servisní organizace. 
3.2. Člen nesmí používat IP adresy, které mu nebyly přiděleny. IP adresy jsou členovi přidělovány příslušným Správcem nebo servisní organizací.
3.3. Na jeden dům, případně spojitý blok domů je možno umístit nejvýše jedno radiové zařízení připojené do sítě Sdružení, toto se netýká zařízení v majetku Sdružení nebo servisní organizace. Všichni členové v těchto objektech musí být připojeni do sítě Sdružení prostřednictvím domovní sítě LAN, nikoliv individuálním radiovým zařízením. Správce nebo Rada mohou rozhodnout o rozšíření omezení i na větší skupinu domů. Je nepřípustné, aby měl každý člen v témže domě svou vlastní anténu pro připojení do sítě Sdružení. 

 

4. Povinnosti člena

4.1. Člen pracuje v síti Sdružení tak, aby ostatním členům nenarušoval a nebránil v užívání prostředků počítačové sítě. 
4.2. Člen nesmí používat jakékoliv techniky, které lze chápat jako aktivity směřující k získání neoprávněných přístupových práv, privilegovaného stavu či získání neoprávněné kontroly nad zařízením Sdružení. 
4.3. Jestliže člen jakýmkoliv způsobem získá uživatelská práva nebo privilegovaný stav, který mu nepřísluší, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit správci Node. 
4.4. Člen nesmí provozovat nelegální aktivity přes neveřejnou síť Sdružení. 
4.5. Člen nesmí záměrně přetěžovat síť Sdružení. 
4.6. Člen nesmí svým zařízením rušit zařízení ostatních uživatelů ani jiných osob. 
4.7. Člen je povinen zajistit aby každé jeho zařízení, které používá přidělenou IP adresu z rozsahu sítě Sdružení, bylo dostupné pomocí příkazu ping, pokud to zařízení umožňuje. 
4.8. Člen musí zajistit, aby se z jeho zařízení nešířily viry, spamy, apod. 
4.9. Člen nesmí umožnit připojení do sítě Sdružení třetí osobě, pokud by tím došlo k poškození Sdružení nebo pokud by tím člen získal osobní prospěch. 
4.10. Člen je povinen zajistit funkčnost emailové schránky a pravidelně číst elektronické zprávy, které zasílá Rada a Správce a sledovat veřejná oznámení na internetových stránkách Sdružení www.klfree.net 
4.11. Člen je odpovědný za případné škody, které způsobí prostřednictvím sítě Sdružení. 
4.12. Člen je povinen umožnit připojení dalšího člena, pokud je to možné, na již existující rozvod (zařízení) v domě a podle možností spolupracovat. 
4.13. Člen je povinen uposlechnout pokynů Správce, nebo jiné osoby pověřené Sdružením ohledně nastavení a provozu zařízení připojených k síti Sdružení. 
4.14. Člen je povinen udržovat v IS Sdružení neustále aktuální údaje (zejména email, telefon, MAC adresy-fyzické adresy). 

 

5. Práva člena

5.1. Člen má právo podílet se na rozvoji a správě informačních technologií ve Sdružení. 
5.2. Člen, který není spokojen s činností Správce, nebo jiného člena Sdružení, má právo podat Radě stížnost. Rada je povinna stížnost projednat na nejbližším zasedání a o stížnosti rozhodnout. 
5.3. Člen má právo umožnit osobám, se kterými sdílí společnou domácnost, přístup do sítě Sdružení. Za případné škody vždy odpovídá člen. 

 

6. Nedodržování povinností

6.1. Jestliže člen poruší své povinnosti, může Rada nebo příslušný Správce omezit jeho práva (např. snížit rychlost, omezit porty, nebo úplně zakázat přístup do sítě Sdružení). Rada nebo příslušný Správce je povinen člena na tuto skutečnost neprodleně upozornit a vyzvat ho ke zjednání nápravy. Člen je povinen nápravu zjednat neprodleně. 
6.2. Člena, který nadále či opakovaně porušuje své povinnosti, může Rada ze Sdružení vyloučit. 

 

7. Způsob upozorňování členů

7.1. Člen bude upozorněn elektronickou zprávou (email, systémová zpráva v IS, apod.), telefonickou, nebo jinou domluvou. 

 

8. Hlášení poruch

8.1. Jakékoliv problémy s počítačovou sítí Sdružení člen hlásí servisní organizaci.

 

9. Vznik členství

9.1. Zájemce o členství zasílá žádost o členství Radě na adresu její elektronické pošty. Spolu s žádostí zašle zájemce i stručné zdůvodnění jeho zájmu o členství.
9.2. Zájemce je informován o posouzení jeho žádosti prostřednictvím elektronické pošty.

 

10. Zánik členství
10.1. Člen doručí Radě písemné oznámení o vystoupení:
a) osobně, přijímající člen Rady při převzetí ověří totožnost člena; nebo
b) písemně, alespoň mailem.
10.2. Oznámení o vystoupení musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení;
b) členské číslo;
c) datum ukončení členství, které není dřívější než datum podání oznámení; a
d) datum podání oznámení.

 

11. Informační systém

11.1. IS je databáze členů Sdružení, obsahující údaje o členech, o přidělených IP adresách, o bodech sítě, atd. 
11.2. Do IS má přístup každý člen Sdružení, může měnit své kontaktní údaje a manipulovat se svými IP adresami. Dále má přístupný transparentní účet a detailně své platby. 

 

12. Informační zdroje

12.1. Rada spravuje informační zdroje Sdružení, adresy elektronické pošty a aliasy elektronické pošty. Seznam adres a zdrojů upřesňuje Technická příloha č.1 tohoto řádu. 

 

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Organizační řád nabývá účinnosti dnem zveřejnění na oficiálních internetových stránkách Sdružení. 
13.2. Rada má pravomoc udělit výjimku z tohoto řádu i v případech, kde není tato pravomoc výslovně v tomto řádu uvedena.Organizační řád ‐ Technická příloha č.1

Informační zdroje jsou na adresách:
www.klfree.net – oficiální internetové stránky Sdružení
is.klfree.net – informační systém Sdružení

Adresy a aliasy elektronické pošty:
predseda@klfree.net (Předseda)
hospodar@klfree.net (Hospodář)
rada@klfree.net (obdrží celá Rada)
kontrolni‐komise@klfree.net (obdrží celá Kontrolní komise)

20
let praxe
587
POČET PŘIPOJENÝCH ČLENŮ
1.63
TRAFFIC v Gbps

NONSTOP KONTAKT

Tel.: 312 312 444
Volejte 0h-24h
Facebook klfree.net google play klfree.net
N2M3ZWE