Řád správců

ze dne 7.12.2009


Rada Sdružení Klfree.net vydává v souladu se stanovami Sdružení Klfree.net, o.s. interní řád:

Řád správců Sdružení Klfree.net, o.s.
Tento řád je vydáván Radou Sdružení Klfree.net, o.s. (dále jen Sdružení) za účelem stanovení pravidel pro jmenování, odvolávání Správců Node (dále jen Správce) a Správců Oblastí a Správců LAN a definici jejich práv a povinností.

1. Základní ustanovení a pojmy
1.1. Komise Infrastruktury je poradní sbor složený především ze Správců Oblastí. Komise Infrastruktury plánuje a dozoruje výstavbu a rozvoj sítě Sdružení.
1.2. Správce správců je člen Rady Sdružení jmenovaný Radou Sdružení odpovědný za organizaci správců.
1.3. Správce Oblasti je člen Sdružení, který byl pověřen Správcem správců koordinací Správců Node v dané oblasti.
1.4. Správce Node je člen Sdružení jmenovaný Správcem správců a je uveden v oficiálním seznamu Správců Node.
1.5. Správce LAN je člen Sdružení, který byl pověřen Správcem Oblasti případně Správcem správců správou vymezené LAN.
1.6. Seznam správců je zveřejněn na webových stránkách sdružení – za jeho aktualizaci a vedení je odpovědný Správce správců.
1.7. V případě existence více Správců jednoho Node se za Správce Node považuje kterýkoli z nich a jejich pravomoci a rozhodnutí se považují za rovnocenná, pokud není uvedeno v Seznamu správců jinak. Rozpory v rozhodnutí Správců jednoho Node řeší Správce dané Oblasti, popřípadě Správce správců či Rada Sdružení.
1.8. Rada Sdružení má právo udělovat výjimky z tohoto řádu.
1.9. Pojmy zde neuvedené se řídí Organizačním řádem Sdružení.
1.10. Pokud jiný řád Sdružení odkazuje na „správce“ dle tohoto Řádu správců, považuje se za daného „správce“ Správce Node, Správce LAN, Správce Oblasti, nebo Správce správců v závislosti na odpovídajících právech a povinnostech těmto osobám přidělených dle tohoto řádu.

2. Správce správců
2.1. Správce správců jmenuje Rada Sdružení ze svých členů.
2.2. Správce správců může být zbaven funkce rozhodnutím Rady Sdružení, případně se může své funkce vzdát.
2.3. V odůvodněných případech může svým rozhodnutím Rada Sdružení nahradit rozhodnutí Správce správců.
2.4. Práva Správce správců
2.4.1. Správce správců jmenuje Správce Node, Správce Oblasti a případně i Správce LAN. Řád správců Sdružení Klfree.net, o.s. 7.12.2009
2.4.2. Smí pozastavit na dobu určitou práva Správci Node, který se provinil vůči tomuto řádu, vůči Stanovám a jiný řádům Sdružení nebo vůči dobrým mravům, či jinak poškodil pověst Sdružení výkonem správy Node. Při opakovaném, nebo velmi závažném porušení smí Správci Node práva odebrat.
2.4.3. Smí pozastavit na dobu určitou práva Správci LAN, který se provinil vůči tomuto řádu, vůči Stanovám a jiný řádům Sdružení nebo vůči dobrým mravům, či jinak poškodil pověst Sdružení výkonem správy LAN. Při opakovaném, nebo velmi závažném porušení smí Správci LAN práva odebrat.

2.5. Povinnosti Správce správců
2.5.1. Je odpovědný za vedení a aktuálnost Seznamu správců.
2.5.2. Řeší stížnosti na Správce Node a Správce Oblastí.
2.5.3. Řeší problémy mezi Správci Node a Správci Oblastí.
2.6. Ostatní činnosti Správce správců
2.6.1. Snaží se zajistit, aby každý Node měl alespoň jednoho Správce Node schopného vykonávat všechny povinnosti Správce Node.

3. Správce Oblasti
3.1. Správce Oblasti je jmenován Správcem správců.
3.2. Správce Oblasti může být zbaven funkce rozhodnutím Rady Sdružení, případně se může své funkce vzdát.
3.3. Práva Správce Oblasti
3.3.1. Účastnit se jednání Komise Infrastruktury s právem hlasovat.
3.3.2. Navrhuje kandidáty na Správce Node ke schválení Správci Správců.
3.3.3. Správce Oblasti pověřuje Správce LAN správou vymezené LAN na návrh Správce Node.
3.4. Povinnosti Správce Oblasti
3.4.1. Dohlíží na vedení TWiKi dokumentace Node náležících do jeho oblasti.
3.4.2. Koordinuje součinnost Správců Node v jeho oblasti.
3.4.3. Koordinuje přidělovaní IP rozsahů přidělených jeho oblasti jednotlivým Node z této oblasti.
3.4.4. Přebírá práva a povinnosti Správce Node v jeho oblasti, pokud daný Node nemá svého Správce Node, do doby než je jmenován nový Správce daného Node.
3.4.5. Správce Oblasti řeší rozpory mezi Správci Node a Správci LAN a řeší stížnosti na Správce LAN v dané oblasti.

4. Seznam správců
4.1. Je spravován Správcem správců.
4.2. Je vyvěšen vždy aktuální na webových stránkách Sdružení. Řád správců Sdružení Klfree.net, o.s. 7.12.2009
4.3. Obsahuje seznam Nodů Sdružení ve stavu “OK”, “Připojení omezeno” a “Stop stav”. U každého Node je uveden minimálně jeden správce s kontaktním emailem – ostatní kontaktní údaje jsou dobrovolné. V případě, že Node nemá Správce Node, bude v seznamu uveden Správce Oblasti.

5. Vznik a zánik funkce Správce Node
5.1. Správce Node je jmenován Správcem správců vždy k 1. dni kalendářního měsíce.
5.2. Správce správců informuje nově jmenovaného Správce Node bez zbytečného odkladu po jeho jmenování.
5.3. Správce správců, informuje o jmenování Správce Node Radu Sdružení na zasedání, které následuje po příslušném jmenování. Rada Sdružení vezme jmenování nového Správce Node na vědomí, případně svým rozhodnutím jmenování zruší. Správce správců informuje nově jmenovaného Správce Node bez zbytečného odkladu po jeho jmenování.
5.4. Správce Node může být své funkce zbaven Správcem správců pro hrubé či opakované porušení Stanov, řádů Sdružení nebo pro prohřešek vůči dobrým mravům či jiné poškození pověsti Sdružení.
5.5. Správce Node se může vzdát své funkce z vlastní vůle. Alespoň 30 dní předem by však měl písemně emailem uvědomit Správce Oblasti, Správce správců a Radu Sdružení o svém úmyslu.
5.6. Správce správců informuje Správce Node o zbavení jeho funkce bez zbytečného odkladu po příslušném rozhodnutí Rady Sdružení, resp. Správce správců.

6. Práva Správce Node
Správce Node:
6.1. Navrhuje kandidáty na Správce LAN ke schválení Správci Oblasti.
6.2. Koordinuje součinnost Správců LAN v jeho oblasti.
6.3. Je oprávněn přidělovat IP adresy ze svého Node.
6.4. Je oprávněn schvalovat připojení Čekatele, či člena na jím spravovaný Node.
6.5. Je oprávněn odpojit připojeného člena, pokud byl připojen bez souhlasu Správce (předmětného) Node. Pokud se jedná o Testera nebo Uživatele, připojeného déle než měsíc (30 dnů), nebo jedná-li se o Řádného člena, je povinen tuto věc konzultovat s Radou Sdružení.
6.6. Je oprávněn k přístupu do IS s právy úrovně “správce”.
6.7. Je oprávněn spravovat všechna zařízení Sdružení umístěná na jím spravovaném Node, má-li k nim přístup a není-li určeno jinak, dále je oprávněn přistupovat k zařízením Sdružení na předmětných Nodech a manipulaci s ním, není-li určeno jinak.
6.8. Je oprávněn rozšiřovat a upravovat vybavení na jím spravovaném Node. Za tímto účelem může žádat o výdej technických prostředků standartně používaných ve Sdružení ze skladu Sdružení. V případě větší investice či nákupu je povinen si vyžádat souhlas Komise Infrastruktury. Za větší investici se považuje investice, jejíž souhrnná hodnota přesahuje 10 000 Kč na jednom Node za období 30 dní. Řád správců Sdružení Klfree.net, o.s. 7.12.2009
6.9. Je oprávněn rozhodovat o úpravách, pracech a změnách na zařízení Node či prostorách Node, není-li jeho rozhodnutí v rozporu s platnou nájemní smlouvou, platnými normamiČSN, Řády Sdružení, rozhodnutím Komise Infrastruktury, Rady Sdružení nebo dalších Správců předmětného Node.
6.10. Je oprávněn požadovat odstranění úprav na zařízení Node nebo prostorách Node, které byly provedeny bez jeho vědomí a souhlasu – pokud o nich nerozhodla Komise Infrastruktury nebo Rada Sdružení. Rozhodnutí o odstranění úprav je oprávněn vydat Správce příslušné Oblasti, Správce správců či Rada Sdružení.
6.11. Je oprávněn v odůvodněných případech požadovat zpřístupnění (sdělení hesla) klientského zařízení (AP) připojeného člena, z důvodů koordinovaného nastavení zařízení.
6.12. Má právo účastnit se Sdružením pravidelně pořádaných akcí pro správce.
6.13. Má další práva vyplývající z Organizačního řádu Sdružení.

7. Povinnosti Správce Node
Správce Node je povinnen:
7.1. Snažit se zajistit nepřetržitý a bezproblémový chod všech zařízení v majetku Sdružení v rámci svých možností. V případě výpadku se aktivně snažit obnovit provoz v co nejkratším možném čase.
7.2. Vést pečlivě dokumentaci všeho zařízení na Node a konfiguraci všech zařízení dle vzoru ve TWiKi.
7.3. Dbát na dobré jméno a pověst Sdružení.
7.4. Pomoci novým zájemcům o připojení do sítě Klfree.net doporučením vhodného zařízení, způsobu připojení či předáním kontaktu na kvalifikovanou pomoc.
7.5. Komunikovat se členy připojenými na jeho Node a se zájemci o připojení na jeho Node pomocí emailu. V případě, že přechodně není schopen zajistit tuto komunikaci, je povinen přeposlat předmětné emaily Správci dané Oblasti. Jiné způsoby komunikace jsoudobrovolné.
7.6. Včas ohlašovat plánované výpadky delší než 30 minut způsobené jakoukoli příčinnou. Pojmem včas se rozumí minimálně 3 dny předem – v případě nemožnosti dodržení tohoto termínu ohlásit skutečnost co nejdříve na email vypadky@klfree.net.
7.7. V případě, že Správce Node nebude moci delší dobu vykonávat svou funkci oznámí tuto skutečnost Správci Správců a Správci Oblasti.
7.8. Respektovat rozhodnutí Komise Infrastruktury a Rady Sdružení.
7.9. Zajišťovat rozvoj a zkvalitňování vybavení Node v souladu s růstem členské základny závislé na tomto Node.
7.10. Nesmí zvýhodnit některé členy na úkor jiných.
7.11. Dohlížet na provoz sítě na předmětném Node.
7.12. Hospodárně spravovat IP prostor přidělený předmětnému Node.

8. Správce LAN
8.1. Správce LAN je pověřen Správcem Oblasti, případně Správcem správců na návrh Správce Node správou vymezené LAN.
8.2. Správce LAN se ve spolupráci se Správcem Node snaží spravovat majetek Sdružení na vymezené LAN, vést evidenci a dokumentaci majetku Sdružení na vymezené LAN a dohlížet na provoz sítě Sdružení na vymezené LAN.
8.3. Správce LAN je oprávněn spravovat všechna zařízení Sdružení umístěná na jím spravované LAN, má-li k nim přístup a není-li určeno jinak, dále je oprávněn přistupovat k zařízením Sdružení na předmětných LAN a manipulaci s ním, není-li určeno jinak.
8.4. Správce LAN koordinuje svou činnost ve všech záležitostech se Správcem Node, na který je LAN připojena. Správce LAN navrhuje Správci Node opatření, ke kterým opravňuje tento řád Správce Node.
8.5. Správce LAN je oprávněn přidělovat IP adresy ze své LAN, které mu byly přiděleny Správcem nadřazeného Node.

9. Odměňování Správců
9.1. Odměnou pro Správce Node je finanční částka ve výši pravidelného členského příspěvku dle Finančního řádu Sdružení za kalendářní měsíc uskutečněná formou zápočtu oproti pravidelnému měsíčnímu příspěvku. Pokud již člen má touto formou uskutečňovanou odměnu (například na základě smlouvy o umístění zařízení Sdružení) bude mu částka uhrazena na jeho bankovní účet.
9.2. Za správu více Node nevzniká nárok na více odměn.
9.3. Nárok na odměnu vzniká Správci Node jen pokud byl ve funkci všechny dny daného kalendářního měsíce.
9.4. V případě pochybností o řádném plnění povinností správce může Rada rozhodnout o odebrání odměny uvedené v bodě 9.1. na dobu určitou či neurčitou.
9.5. Rada může rozhodnout i o jiné formě odměny než dle bodu 9.1.
9.6. Odměna pro Správce Node je vyplácena zpětně jednou ročně, na základě hodnocení jejich činnosti.

10. Závěrečná ustanovení
10.1. Práva a povinnosti Správců Node nabývají účinnosti dnem zveřejnění Seznamu správců Node na webových stránkách Sdružení dle tohoto řádu.
10.2. Tento Řád správců nabývá účinnosti dnem zveřejnění na oficiálních internetových stránkách Sdružení.
10.3. Rada má pravomoc udělit výjimku z tohoto řádu, a to i v případech, kde není tato pravomoc výslovně uvedena.

V Kladně dne 7.12.2009
Rada Sdružení Klfree.net, o.s.

20
let praxe
586
POČET PŘIPOJENÝCH ČLENŮ
8.83
TRAFFIC v Gbps

NONSTOP KONTAKT

Tel.: 312 312 444
Volejte 0h-24h
Facebook klfree.net google play klfree.net
OTY2NGFmMW