Stanovy

znění dle Schůze členů z 19.6.2023

Stanovy

Sdružení Klfree.net, z.s.

Hlava I
Základní ustanovení

§ 1

Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry spolku Sdružení Klfree.net, z.s. (dále jen "Sdružení" nebo „spolek“).

 

§ 2

 1. Název Sdružení je Sdružení Klfree.net, z.s.
 2. Sídlem Sdružení je Kladno. Adresa sídla je určována rozhodnutím Rady.  
 3. Sdružení je neziskový, samosprávný a dobrovolný svazek fyzických a právnických osob.
 4. Sdružení je právnickou osobou - spolkem ve smyslu § 214 a násl. a § 3045 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“).

 

Hlava II
Účel spolku

§ 3

 1. Účelem Sdružení jako spolku je:
  1. poskytování obecně prospěšných činností v oblastech informačních technologií;
  2. podpora využívání komunikačních a informačních technologií; a
  3. podpora šíření vzdělanosti, kultury a poznání.
 2. Účelem Sdružení jako spolku není:
  1. poskytování připojení k internetu;
  2. poskytování veřejných telekomunikačních služeb.

 

§ 4

 1. Formy hlavní činnosti, které směřují ke splnění účelu Sdružení, jsou zejména:
  1. koordinace, zastřešení a podpora výstavby a provozu nekomerční sousedské (členské) datové sítě pro vzájemnou komunikaci členů Sdružení a propojení do dalších sítí, přičemž tato datová síť s ohledem na svůj nekomerční charakter negarantuje žádné základní parametry připojení ani funkčnost;
  2. podpora nekomerčních síťových aktivit svých členů;
  3. pořádání školení, diskusí, exkurzí, konferencí, seminářů a společenských akcí pro členy i veřejnost;
  4. získávání dotací, grantů, darů a sponzorských příspěvků; a
  5. spolupráce se subjekty, které sledují obdobné cíle.

 

Hlava III
Členství

§ 5

Členem Sdružení může být fyzická i právnická osoba, která má zájem se podílet na naplňování účelu Sdružení.

 

§ 6
Vznik členství

 1. Členství ve Sdružení je dobrovolné.
 2. Zájemce o členství podává žádost o členství ve Sdružení Radě na adresu její elektronické pošty „rada@klfree.net“, a to spolu se stručným zdůvodněním svého zájmu o členství. Zájemce o členství je povinen zaplatit vstupní členský příspěvek ve výši 2.000 Kč.
 3. O přijetí zájemce rozhoduje po zaplacení vstupního členského příspěvku Rada. Členství vzniká ke dni uvedenému v rozhodnutí Rady Sdružení o přijetí člena Sdružení.
 4. Zájemce může do 15 dnů od oznámení rozhodnutí Rady o nepřijetí člena navrhnout, aby rozhodnutí o nepřijetí přezkoumala Kontrolní komise. Kontrolní komise je povinna o návrhu rozhodnout do 30 pracovních dnů ode dne jeho doručení. Rozhodnutí Kontrolní komise je konečné.
 5. Novou žádost o členství ve Sdružení může zájemce, podat nejdříve 12 měsíců po rozhodnutí Rady o nepřijetí člena.
 6. Zájemce, který je právnickou osobou, je povinen společně se žádostí o přijetí do Sdružení doložit, že osoby, které jeho jménem podaly žádost, jsou oprávněny zájemce zastupovat. Oprávnění se dokládá zejména výpisem z příslušného veřejného rejstříku (či jiné úřední evidence), ve kterém je zájemce zapsán, případně obdobnými listinami.
 7. V případě, že se zájemce o členství členem nestane, bude mu vstupní členský příspěvek bezodkladně vrácen.

 

§ 7
Převod a přechod členství

 1. Člen Sdružení může písemně požádat Sdružení o souhlas s převodem členství na třetí osobu. Přílohou žádosti musí být souhlas nového člena se vstupem do Sdružení. O udělení souhlasu s převodem členství rozhoduje Rada, která je oprávněna i bez udání důvodu souhlas neudělit. Na udělení souhlasu není právní nárok.
 2. Přechod členství se vylučuje.

 

§ 8
Zánik členství

 1. Členství zaniká
  1. vystoupením;
  2. vyloučením;
  3. zánikem člena – právnické osoby;
  4. úmrtím člena – fyzické osoby; nebo
  5. zánikem Sdružení.
 2. Člen je oprávněn vystoupit ze Sdružení na základě písemného oznámení adresovaného Radě. Vystoupit ze Sdružení je možné vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. Neobsahuje-li písemné oznámení člena den vystoupení ze Sdružení nebo obsahuje-li den, který není posledním dnem kalendářního měsíce, dochází k vystoupení člena ze Sdružení poslední den měsíce, ve kterém bylo písemné oznámení člena doručeno Radě. Ze Sdružení nelze vystoupit se zpětnou účinností.
 3. Jestliže člen zvlášť závažným způsobem nebo opakovaně porušil stanovy Sdružení nebo zvlášť závažným způsobem nebo opakovaně poškozuje zájmy a pověst Sdružení, může být rozhodnutím Rady vyloučen. Za zvlášť závažné porušení stanov se  považuje mimo jiné i nezaplacení pravidelného členského příspěvku v termínu splatnosti, přestože byl člen k této úhradě ze strany Sdružení vyzván.
 4. Člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí Rady o vyloučení v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o vyloučení přezkoumala Kontrolní komise. Návrh má odkladný účinek. Kontrolní komise je povinna o návrhu rozhodnout do 30 pracovních dnů ode dne jeho doručení.
 5. Proti rozhodnutí Kontrolní komise o návrhu dle odst. 4 je vyloučený člen oprávněn se odvolat ke Schůzi členů, a to do 15 dnů ode dne, kdy je mu rozhodnutí doručeno, přičemž odvolání nemá odkladný účinek.
 6. Při zániku členství ve Sdružení nevzniká nárok na majetkové vypořádání.

 

§ 9
Práva členů

 1. Člen má právo:
  1. účastnit se zasedání Schůze členů a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí Sdružení, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání Schůze členů;
  2. hlasovat a uplatňovat na zasedání Schůze členů své návrhy;
  3. volit členy Rady a Kontrolní komise;
  4. být volen za člena Rady nebo Kontrolní komise;
  5. navrhovat Kontrolní komisi kontrolu činnosti a hospodaření Sdružení;
  6. připojit se do datové sítě Sdružení;
  7. účastnit se všech pořádaných aktivit Sdružení.

 

§ 10
Povinnosti členů

 1. Člen je povinen:
  1. dodržovat stanovy Sdružení;
  2. nepoškozovat zájmy a pověst Sdružení;
  3. aktivně se podílet na naplňování účelu Sdružení; a
  4. platit pravidelné členské příspěvky ve výši 500 Kč ročně, a to vždy do 15. dne prvního kalendářního měsíce roku, na který je pravidelný členský příspěvek placen, na bankovní účet Sdružení, přičemž jako variabilní symbol pro placení pravidelného členského příspěvku je člen povinen uvést své unikátní členské číslo. 

 

Hlava IV
Orgány

Schůze členů

§ 11
Postavení a působnost

 1. Schůze členů je nejvyšším orgánem Sdružení.
 2. Schůze členů:
  1. schvaluje stanovy a změny stanov;
  2. volí a odvolává členy Rady a Kontrolní komise a rozhoduje o jejich odměňování;
  3. bere na vědomí Zprávu Rady o činnosti a hospodaření Sdružení za uplynulý rok;
  4. bere na vědomí Zprávu Kontrolní komise o revizi činnosti a hospodaření Sdružení za uplynulý rok;
  5. schvaluje účetní závěrku Sdružení;
  6. rozhoduje o odvolání vyloučeného člena proti rozhodnutí Kontrolní komise;
  7. zadává úkoly Kontrolní komisi; a
  8. rozhoduje o dalších otázkách, které jsou do působnosti Schůze členů svěřeny těmito stanovami, nebo které si Schůze členů vyhradí.

 

§ 12
Svolávání

 1. Schůze členů se koná nejméně jednou v kalendářním roce, a to v místě a době uvedené na pozvánce zasílané členům Sdružení dle odst. 3.
 2. Schůze členů, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat vždy nejpozději do 6 měsíců od posledního dne účetního období, jehož účetní závěrka se schvaluje.
 3. Schůzi členů svolává Rada nejpozději 15 pracovních dnů před konáním Schůze členů. Schůze členů se svolává pozvánkou ve formě elektronické zprávy zaslané všem členům Sdružení a veřejným oznámením na www.klfree.net.
 4. Pozvánka musí obsahovat:
  1. název a sídlo Sdružení;
  2. datum, čas a místo konání Schůze členů, které musí být zvoleny s ohledem na objektivní zájmy členů Sdružení;
  3. program zasedání Schůze členů;
  4. úplné znění Zprávy Rady o činnosti a hospodaření Sdružení, je-li její projednávání na programu; a
  5. úplné znění Zprávy Kontrolní komise o revizi činnosti a hospodaření Sdružení, je-li její projednávání na programu.
 5. Rada je povinna zařadit do programu zasedání Schůze členů písemné návrhy Kontrolní komise a jednotlivých členů Sdružení. Návrh musí obsahovat název navrhovaného bodu programu, případně i podkladové materiály a text navrhovaného usnesení. Pokud byl návrh Radě doručen po zaslání pozvánky a zveřejnění oznámení, oznámí Rada doplnění programu jednání Schůze členů ve lhůtě do 10 pracovních dnů před konáním Schůze členů způsobem stanoveným pro svolání Schůze členů. Jestliže však již takové oznámení není možné, lze navržený bod na program Schůze členů zařadit jen postupem určeným pro rozhodnutí o záležitosti neuvedené v programu Schůze členů dle §13 odst. 1.

 

§ 13
Zasedání

 1. Zasedání Schůze členů probíhá podle programu obsaženého v pozvánce na Schůzi členů. Záležitost, která nebyla uvedena v programu Schůze členů, lze na program zařadit a projednat jen se souhlasem nejméně 3/5 přítomných členů Sdružení.
 2. Člen vykonává svá práva na Schůzi členů:
  1. přímo, a to buď osobně, nebo svým statutárním orgánem, který je oprávněn za něj jednat, jde-li o právnickou osobu; nebo
  2. zástupcem na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zastoupeného, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Písemná plná moc bude odevzdána při zápisu zástupce člena do listiny přítomných před zahájením Schůze členů. Zástupcem člena nemůže být zástupce jiného člena Sdružení.
 3. Řádně svolaná Schůze členů je vždy usnášeníschopná. Schůze členů rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. Pro přijetí rozhodnutí o změně stanov a zániku Sdružení je třeba souhlasu nejméně 3/4 přítomných členů Sdružení. Hlasování probíhá veřejně zdvižením ruky a mandátního lístku s výjimkou volby členů Rady nebo Kontrolní komise, kde hlasování probíhá tajně úpravou volebního lístku.
 4. Zahájení Schůze členů řídí osoba pověřená jejím svolavatelem. Na Schůzi členů je nejprve zvolen předsedající na návrh Rady, v případě mimořádné Schůze členů na návrh jejího svolavatele. Poté jsou zvoleny nejméně dvě osoby pověřené sčítáním hlasů, dva ověřovatelé, zapisovatel. Je-li na programu Schůze členů volba člena orgánu Sdružení, jsou současně zvoleni i členové volební komise.
 5. O Schůzi členů se pořizuje zápis. Vyhotovení zápisu zabezpečuje zapisovatel do 30 dnů od skončení Schůze členů. Ověřovatelé jsou zavázáni po vyhotovení zápisu zkontrolovat jeho pravdivost, zabezpečit případné opravy a stvrdit ho svým podpisem.
 6. Zápis o Schůzi členů obsahuje:
  1. název a sídlo Sdružení;
  2. datum, čas a místo konání Schůze členů;
  3. jméno předsedajícího, ověřovatelů, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů;
  4. jména členů volební komise, jsou-li voleni;
  5. prezenci přítomných;
  6. popis projednaných bodů programu Schůze členů;
  7. rozhodnutí Schůze členů s uvedením výsledku hlasování; a
  8. obsah námitky člena Sdružení, člena Rady nebo Kontrolní komise týkajícího se rozhodnutí Schůze členů, jestliže o to dotyčný žádá.

 

§ 14
Volba členů Rady nebo Kontrolní komise

 1. Kandidáti na členy Rady nebo Kontrolní komise jsou na volebním lístku uváděni v abecedním pořadí. Kandidáti musí se svou kandidaturou vyslovit souhlas.
 2. Kandidát je zvolen, pokud se pro jeho zvolení vysloví prostá většina přítomných členů.
 3. Pokud nebude v prvním kole volby zvolen dostatečný počet kandidátů, proběhne druhé kolo voleb.
 4. V druhém kole voleb se dovolují zbývající členové Rady (resp. Kontrolní komise). Nezvolení kandidáti prvního kola jsou automaticky kandidáty druhého kola. Pokud ani ve druhém kole není dovolen požadovaný počet kandidátů, proběhne třetí kolo voleb.
 5. V třetím kole voleb se dovolují zbývající členové Rady (resp. Kontrolní komise). Nezvolení kandidáti druhého kola jsou automaticky kandidáty třetího kola. Pokud ani ve třetím kole není dovolen požadovaný počet kandidátů, rozhodne Schůze členů, zda proběhne další kolo či kola voleb nebo zda volby zbývajících členů Rady (resp. Kontrolní komise) budou přesunuty na příští zasedání Schůze členů.

 

§ 15
Mimořádná Schůze členů

 1. Mimořádná Schůze členů je Schůze členů, která jedná jen o věcech, pro které byla svolána. Pro svolávání a zasedání mimořádné Schůze členů se přiměřeně použijí pravidla platná pro řádnou Schůzi členů.
 2. Rada svolá mimořádnou Schůzi členů do 30 dnů od doručení žádosti, pokud:
  1. o to požádá alespoň 1/3 všech členů Sdružení, pokud není v žádosti uvedena lhůta pozdější;
  2. o to požádá Kontrolní komise, pokud není v žádosti uvedena lhůta pozdější;
  3. o to požádá většina členů Rady;
  4. klesne počet členů Rady pod 5; nebo
  5. klesne počet členů Kontrolní komise pod 2.
 3. Rada má povinnost neprodleně svolat mimořádnou Schůzi členů v případě, že člen Rady nebo Kontrolní komise:
  1. je obžalován z protiprávního jednání uskutečněného v souvislosti s výkonem své funkce člena Rady nebo Kontrolní komise;
  2. závažně nebo opakovaně jedná proti zájmům Sdružení; nebo
  3. přestal splňovat požadavky na funkci člena Rady nebo Kontrolní komise a přesto nadále vykonává svoji funkci. 
 4. Žádost o svolání mimořádné Schůze členů musí obsahovat název navrhovaných bodů programu, případně i podkladové materiály a text navrhovaných usnesení. Rada je oprávněna navržený program doplnit o další body, není však oprávněna měnit název nebo obsah bodů předložených žadateli o svolání Schůze členů.
 5. Nedojde-li ke svolání řádné nebo mimořádné Schůze členů i přesto, že by dle těchto stanov svolána být měla, nebo je-li počet členů Rady nižší než 4, svolá mimořádnou Schůzi členů kterýkoliv člen Rady, nebo Kontrolní komise.

 

§ 16
Jednací řád

 1. V průběhu Schůze členů je přítomným v jednacím sále zakázána konzumace alkoholických nápojů i jiných omamných látek Předsedající může z jednacího sálu vykázat osoby pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek nebo osoby, které závažným způsobem narušují průběh jednání Schůze členů.
 2. Během jednání Schůze členů je zakázáno pořizovat jakékoliv audio či video záznamy kromě oficiálního záznamu ze Schůze členů pořizovaného Radou pověřenou osobou.
 3. Ke každému bodu jednání Schůze členů je přípustná diskuze. Předsedající rozhoduje o způsobu přihlašování do diskuse, o pořadí diskusních příspěvků a o délce diskusních příspěvků.
 4. Návrhy na změnu Stanov Sdružení mohou být předkládány pouze v písemné formě předsedajícímu Schůze. Návrh musí obsahovat současný text dotčené části Stanov a nově navrhovaný text dotčené části Stanov.

 

Rada

§ 17
Postavení a působnost

 1. Rada je statutárním orgánem Sdružení, který řídí činnost Sdružení.
 2. Rada rozhoduje o všech záležitostech Sdružení, pokud nejsou stanovami vyhrazeny do působnosti Schůze členů nebo Kontrolní komise. Při své činnosti se Rada řídí stanovami Sdružení a rozhodnutími Schůze členů.
 3. Rada:
  1. dbá na plnění účelu Sdružení;
  2. zajišťuje řádné plnění zákonných povinností Sdružení;
  3. volí ze svých členů Hospodáře, který spravuje majetek Sdružení, zajišťuje řádné vedení účetnictví, statistik a záznamů podle platných právních předpisů a zajišťuje vypracování účetní závěrky;
  4. rozhoduje o investicích financovaných z majetku Sdružení,
  5. volí ze svých členů Předsedu Rady a 2 Místopředsedy Rady;
  6. rozhoduje o přijetí člena;
  7. rozhoduje o vyloučení člena;
  8. rozhoduje o udělení souhlasu s převodem členství;
  9. vede seznam členů;
  10. poskytuje informace členům Sdružení prostřednictvím www.klfree.net a elektronické pošty zasílané všem členům;
  11. svolává řádnou nebo mimořádnou Schůzi členů;
  12. vypracovává Zprávu Rady o činnosti a hospodaření Sdružení za uplynulý rok a předkládá ji Schůzi členů; a
  13. předkládá účetní závěrku ke schválení Schůzi členů.
 4. Rada zajistí Kontrolní komisi přístup k veškerým dokumentům o hospodaření Sdružení.
 5. Rada má povinnost předložit Kontrolní komisi ke schválení veškeré plánované uzavření obchodů Sdružení s členem Rady nebo s osobami jemu blízkými.
 6. Rada může na žádost člena Sdružení rozhodnout, že Sdružení uhradí náklady člena spojené s jeho dobrovolnou činností pro Sdružení.  Náklady smí být uhrazeny jen v prokázané výši, případně po schválení Kontrolní komisí jako paušální náhrada.

 

§ 18
Složení a funkční období

 1. Rada má 7 členů.
 2. Členy Rady volí Schůze členů.
 3. Členem Rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně svéprávná, je členem Sdružení, není ani sama ani osoby jí blízké se Sdružením v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu a je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání.
 4. Členství v Radě je neslučitelné s členstvím v Kontrolní komisi.
 5. Členství v Radě je neslučitelné s jakoukoliv formou pracovního, či obdobného poměru ve Sdružením ovládaných právnických osobách, vyjma funkce prokuristy takové ovládané právnické osoby.
 6. Funkční období člena Rady je pětileté. Výkon funkce člena Rady skončí dnem zvolení nového člena Rady, nejpozději však uplynutím 40 dní po dni, ve kterém mělo uplynout funkční období tohoto člena Rady. Opětovná volba člena Rady je možná.
 7. Členství v Radě zaniká:
  1. přestal-li člen Rady splňovat podmínky uvedené v odst. 3 a/nebo 4 a/nebo 5;
  2. uplynutím funkčního období;
  3. odstoupením;
  4. odvoláním Schůzí členů; nebo
  5. úmrtím.
 8. Člen Rady je oprávněn odstoupit ze své funkce na základě písemného oznámení adresovaného Radě. Výkon funkce končí dnem, kdy Rada odstoupení člena Rady projednala nebo měla projednat. Rada je povinna projednat odstoupení člena Rady na svém nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení dověděla.
 9. Členové Rady mohou být Schůzí členů kdykoliv odvoláni.
 10. Rada, pokud počet jejích členů zvolených Schůzí členů neklesl pod pět, může kooptovat náhradní členy Rady do konání následující Schůze členů, která kooptované členy Rady potvrdí ve svých funkcích nebo zvolí nové členy Rady. Pokud Schůze členů potvrdí kooptované členy Rady ve funkci, funkční období takových členů Rady zanikají v okamžiku, kdy mělo dojít k zániku funkčních období nahrazovaných členů Rady. Rada musí o úmyslu kooptovat nového člena informovat všechny členy Sdružení a poskytnout jim sedmidenní lhůtu na podání kandidatury pro kooptaci. Rada kooptuje člena z těchto kandidatur.
 11. Členům Rady může příslušet za výkon jejich funkce odměna. O výši a způsobu výplaty odměny rozhoduje Schůze členů. Členové Rady mají vůči Sdružení nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem funkce člena Rady.
 12. Členové Rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Sdružení nebo jeho členům škodu.
 13. Ti členové Rady, kteří způsobili Sdružení porušením svých povinností při výkonu působnosti Rady škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Členové Rady odpovídají za škodu, kterou způsobili Sdružení plněním pokynů Schůze členů, jen je-li pokyn Schůze členů v rozporu s právními předpisy.
 14. Člen Rady je povinen při zániku funkce do 10 pracovních dnů navrátit Sdružení veškerý finanční a hmotný majetek Sdružení související s výkonem funkce člena Rady.

 

§ 19
Zasedání

 1. Rada zasedá nejméně jedenkrát měsíčně.
 2. Zasedání Rady svolává a řídí Předseda Rady, v jeho nepřítomnosti jeden z Místopředsedů Rady pověřený Radou.
 3. Rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň 4 členové Rady. Při rozhodování je hlasovací právo členů Rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy Rady, popř. Místopředsedy Rady řídícího zasedání Rady.

 

§ 20
Hospodář

 1. Hospodář je člen Rady odpovědný za:
  1. správu finančního a hmotného majetku; a
  2. zajištění řádného vedení účetnictví, včetně vypracování příslušných účetních závěrek podle platných právních předpisů.
 2. Hospodáře volí Rada ze svých členů.

 

§ 21
Předseda Rady a Místopředsedové Rady / Zastupování spolku

 1. Zastupovat Sdružení je oprávněn Předseda Rady nebo každý z Místopředsedů Rady samostatně. Podepisování za Sdružení se uskutečňuje tak, že k názvu Sdružení se připojí jméno a podpis Předsedy Rady nebo Místopředsedy Rady.
 2. Předseda je odpovědný za celkovou koordinaci, vedení a provozní činnost Sdružení a práci případných zaměstnanců.
 3. Předsedu Rady a 2 Místopředsedy Rady volí Rada ze svých členů.

 

Kontrolní komise

§ 22
Postavení a působnost

 1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem Sdružení, který dohlíží na výkon působnosti Rady a na uskutečňování činnosti Sdružení.
 2. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu, který organizuje činnost Kontrolní komise a zastupuje ji navenek.
 3. Kontrolní komise:
  1. nahlíží do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Sdružení;
  2. kontroluje, zda jsou záznamy řádně vedeny v souladu se skutečností a v souladu s platnou právní úpravou;
  3. kontroluje, zda realizace činnosti Sdružení probíhá v souladu s platnou právní úpravou, stanovami Sdružení a pokyny Schůze členů;
  4. přezkoumává roční účetní závěrku;
  5. zpracovává a předkládá Schůzi členů Zprávu Kontrolní komise o revizi činnosti a hospodaření Sdružení za uplynulý kalendářní rok;
  6. svolává zasedání Rady, pokud Rada nesvolá řádné zasedání podle §18; a
  7. svolává neprodleně mimořádnou Schůzi členů, pokud Schůzi členů nesvolá Rada, ačkoliv by ji Rada svolat měla, nebo pokud to vyžadují zájmy Sdružení.
 4. Rada je povinna umožnit Kontrolní komisi veřejné a neprodlené publikování zpráv a plnění povinností vyplývající ze stanov.
 5. Kontrolní komise je povinna upozornit Radu a členy Sdružení oznámením ve formě elektronické zprávy zaslané všem členům Sdružení a veřejným oznámením na www.klfree.net na porušení zákonů, stanov Sdružení, na nehospodárné postupy, popřípadě na další zjištěné nedostatky v činnosti Sdružení.

 

§ 23
Složení a funkční období

 1. Kontrolní komise má 3 členy.
 2. Členy Kontrolní komise volí Schůze členů.
 3. Členem Kontrolní komise může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně svéprávná, je členem Sdružení, není ani sama ani osoby jí blízké se Sdružením v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu a je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání.
 4. Členství v Kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím v Radě.
 5. Členství v Kontrolní komisi je neslučitelné s jakoukoliv formou pracovního, či obdobného poměru ve Sdružením ovládaných právnických osobách.
 6. Funkční období člena Kontrolní komise je pětileté. Výkon funkce člena Kontrolní komise skončí dnem zvolení nového člena Kontrolní komise, nejpozději však uplynutím 40 dní po dni, ve kterém mělo uplynout funkční období tohoto člena Kontrolní komise. Opětovná volba člena Kontrolní komise je možná.
 7. Členství v Kontrolní komisi zaniká:
  1. přestal-li člen Kontrolní komise splňovat podmínky uvedené v odst. 3 a/nebo 4 a/nebo 5;
  2. uplynutím funkčního období;
  3. odstoupením;
  4. odvoláním Schůzí členů; nebo
  5. úmrtím.
 8. Člen Kontrolní komise je oprávněn odstoupit ze své funkce na základě písemného oznámení adresovaného Radě. Výkon funkce končí dnem, kdy Rada odstoupení člena Kontrolní komise projednala nebo projednat měla. Rada je povinna projednat odstoupení člena Kontrolní komise na svém nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení dověděla.
 9. Členové Kontrolní komise mohou být Schůzí členů kdykoliv odvoláni.
 10. Kontrolní komise, pokud počet jejích členů zvolených Schůzí členů neklesl pod 2, může kooptovat náhradního člena Kontrolní komise do konání následující Schůze členů, která kooptovaného člena Kontrolní komise potvrdí ve funkci nebo zvolí nového člena Kontrolní komise. Pokud Schůze členů potvrdí kooptovaného člena Kontrolní komise ve funkci, funkční období takového člena Kontrolní komise zaniká v okamžiku, kdy mělo dojít k zániku funkčního období nahrazovaného člena Kontrolní komise. Kontrolní komise musí o úmyslu kooptovat nového člena informovat všechny členy Sdružení a poskytnout jim sedmidenní lhůtu na podání kandidatury pro kooptaci. Kontrolní komise kooptuje člena z těchto kandidatur.
 11. Členům Kontrolní komise může příslušet za výkon jejich funkce odměna. O výši a způsobu výplaty odměny rozhoduje Schůze členů. Členové Kontrolní komise mají vůči Sdružení nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem funkce člena Kontrolní komise.
 12. Členové Kontrolní komise jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Sdružení nebo jeho členům škodu.
 13. Člen Kontrolní komise je povinen při zániku funkce do 10 pracovních dnů navrátit Sdružení veškerý finanční a hmotný majetek Sdružení související s výkonem funkce člena Kontrolní komise.

 

Hlava V
Zásady hospodaření

§ 24

 1. Sdružení je neziskovou organizací.
 2. Sdružení hospodaří s vlastním majetkem, jehož zdroje jsou zejména členské příspěvky:
  1. vstupní členský příspěvek;
  2. pravidelný členský příspěvek; a
  3. mimořádné členské příspěvky.
 3. Dalšími zdroji majetku Sdružení jsou dary, dotace, granty a příjmy z vedlejších činností Sdružení.
 4. Sdružení může uzavřít smlouvu o součinnosti s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

 

Hlava VI
Zánik Sdružení

§ 25

 1. O zrušení Sdružení s likvidací nebo o jeho přeměně rozhoduje Schůze členů, která zároveň zvolí v případě likvidace likvidátora.
 2. Sdružení vstupuje do likvidace dnem, kdy je zrušeno. Likvidace Sdružení probíhá v souladu s ustanoveními § 187 a násl. a § 269 a násl. NOZ.
 3. Sdružení zaniká dnem výmazu ze spolkového rejstříku po skončení likvidace.
 4. Likvidátor je povinen převést případný likvidační zůstatek na jiný neziskový subjekt předem schválený Schůzí členů, který je nebo byl založen ke stejným nebo obdobným účelům.

 

Hlava VII
Závěrečná ustanovení

§ 26
Seznam členů Sdružení / Komunikace uvnitř Sdružení

 1. Rada vede v elektronické podobě seznam členů Sdružení a provádí v seznamu členů zápisy a výmazy v souladu s ustanovením stanov Sdružení. Seznam členů není veřejně zpřístupněn. Každý člen Sdružení, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od Sdružení na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.
 2. Veškeré písemnosti určené členům Sdružení se zasílají na kontaktní adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu členů Sdružení, nebo na adresu člena Sdružení uvedenou v seznamu členů Sdružení, nestanoví-li tyto stanovy Sdružení jinak.
 3. Členové jsou povinni udržovat aktuální údaje zapisované do seznamu členů, které mají být použity ke komunikaci Sdružení s členem Sdružení, tedy doručovací adresu, adresu elektronické pošty, telefonní číslo a další údaje a oznamovat bez zbytečného odkladu veškeré jejich změny.
 4. Písemnosti určené členům jakož i elektronické zprávy zasílané členům se považují za doručené i v případě, že je člen na adrese vedené v seznamu členů nepřevzal nebo převzít odmítl.

 

§ 27
Stanovy

 1. Rada zabezpečuje vyhotovení úplného znění stanov a je povinna úplné znění stanov uložit do sbírky listin spolkového rejstříku vedeného příslušným soudem, a to bez zbytečného odkladu po přijetí jejich změny.
 2. Stanovy jsou veřejné a Rada zajistí, aby na www.klfree.net bylo zveřejněno aktuální znění stanov a aby bylo toto aktuální úplné znění stanov zároveň uloženo na adrese sídla Sdružení.
 3. Stanovy byly přijaty při založení Sdružení dne 30.6.2003 a platí ve znění změn schválených rozhodnutími Schůzemi členů, které se konaly do data vydání těchto stanov.

 

§ 28
Přechodná ustanovení dle změny stanov ze dne 19.06.2023

 1. Finanční řád, Organizační řád a Volební a jednací řád Sdružení přijaté či vydané na základě dřívějších verzí stanov pozbývají účinnosti dnem přijetí těchto stanov.
 2. Pokud člen, jehož členství bylo ke dni 19.06.2023 na jeho žádost pozastaveno, do 1 měsíce ode dne účinnosti změny stanov přijaté dne 19.06.2023 požádá o obnovení řádného členství, jeho členství ve Sdružení se stává řádným, jinak jeho členství ve Sdružení zaniká.
 3. Pokud člen, jehož členství bylo ke dni 19.06.2023 pozastaveno z důvodu neuhrazení pravidelného členského příspěvku, do 1 měsíce ode dne účinnosti změny stanov přijaté dne 19.06.2023 doplatí dlužné pravidelné členské příspěvky včetně příspěvku na aktuální období, jeho členství ve Sdružení se stává řádným, jinak jeho členství ve Sdružení zaniká.
 4. Do doby uplynutí lhůt dle odstavců 2 a 3 tohoto § 28 se takoví členové nepovažují za členy Sdružení dle těchto stanov a zejména nemají práva dle § 9 stanov.
 
 
 
 
 
21
let praxe
560
POČET PŘIPOJENÝCH ČLENŮ
9.28
TRAFFIC v Gbps

NONSTOP KONTAKT

Tel.: 312 312 444
Volejte 0h-24h
Facebook klfree.net google play klfree.net
NTZkZmVlO