Předchozí znění stanov naleznete na https://twiki.klfree.net/twiki/bin/view/SpravaSite/Stanovy

 

Stanovy

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění.

Sdružení Klfree.net

Hlava I
Základní ustanovení

 

§1

Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry ve Sdružení Klfree.net (dále jen "Sdružení").

 

§2

(1) Název sdružení je Sdružení Klfree.net.

(2) Sídlem Sdružení je Víta Nejedlého 3188, 272 01 Kladno.

(3) Sdružení je neziskové a dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob.

(4) Sdružení je právnickou osobou.

 

Hlava II
Cíle činnosti

 

§3

Cíle činnosti Sdružení jsou:
a) poskytování obecně prospěšných činností v oblastech informačních technologií,
b) podpora využívání Internetu a informačních a komunikačních technologií,
c) podpora šíření vzdělanosti, kultury a poznání.

 

§4

Formy činnosti, které směřují ke splnění cílů, jsou zejména:
a) výstavba a provoz počítačové sítě pro vzájemnou komunikaci členů a propojení do dalších sítí,
b) nákup a prodej informačních technologií,
c) pořádání školení, diskusí, exkurzí, konferencí a seminářů pro členy i veřejnost,
d) provozování informačního systému,
e) získávání dotací, grantů, darů a sponzorských příspěvků,
f) poskytování poradenských a konzultačních služeb,
g) spolupráce se subjekty, které sledují obdobné cíle.

 

Hlava III
Členství

 

§5

Členem Sdružení může být fyzická i právnická osoba, která má zájem aktivně se podílet na naplňování cílů Sdružení.

 

§6
Vznik členství

(1) Členství ve Sdružení je dobrovolné.

(2) Zájemce o členství ve Sdružení podává řádně vyplněnou žádost o členství na informační schůzce. O přijetí zájemce rozhoduje Rada. Členství vzniká k 1. dni v měsíci, který následuje po fyzickém připojení. Pokud do té doby nebude k dispozici žádný termín infoschůzky, posouvá se vstup o jeden měsíc. Pokud člen neuhradí jednorázový vstupní příspěvek podle interního řádu, nebo do 1 měsíce po datu přijetí se nezúčastní povinné infoschůzky a nezíská potvrzenou žádost o členství, má se za to, že členství nevzniklo.

(3) Proti rozhodnutí Rady o nepřijetí člena se může zájemce odvolat ke Kontrolní komisi, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy je mu rozhodnutí oznámeno. Kontrolní komise je povinna o odvolání rozhodnout do 10 pracovních dnů od doručení odvolání.

(4) Člen – právnická osoba je povinen doložit, že osoby, které jeho jménem podaly žádost o přijetí do Sdružení, jsou oprávněny jménem žadatele jednat. Oprávnění se dokládá zejména výpisy z příslušné úřední evidence, ve které je žadatel evidován, případně obdobnými listinami.

 

§7
Přerušení členství

(1) Člen má možnost přerušit členství.
a) Přerušení je možné jen na celé měsíce a v minimální délce 3 měsíce.
b) Po dobu přerušení nemá právo být připojen do sítě Klfree.net.
c) Po dobu přerušení nemá povinnost platit měsíční členské příspěvky.
d) Žádost o přerušení a o ukončení přerušení se posílá v elektronické nebo papírové formě na adresu Rady Sdružení Klfree.net.

 

§7
Zánik členství

(1) Členství zaniká
a) vystoupením,
b) vyloučením,
c) zánikem člena – právnické osoby,
d) úmrtím,
e) zánikem Sdružení.

(2) Člen Sdružení je oprávněn vystoupit ze Sdružení na základě písemného oznámení adresovaného Radě. V takovém případě končí členství ke dni doručení oznámení Radě.

(3) O vyloučení člena rozhoduje Rada, jestliže člen opakovaně porušil stanovy nebo interní řád[1] nebo zvlášť závažným způsobem poškozuje zájmy a dobré jméno Sdružení.

(4) Proti rozhodnutí Rady se může člen odvolat ke Kontrolní komisi, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy je mu rozhodnutí oznámeno, odvolání má odkladný účinek. Kontrolní komise je povinna o odvolání rozhodnout do 10 pracovních dnů od doručení odvolání.

(5) Proti rozhodnutí Kontrolní komise se může vyloučený člen odvolat ke Schůzi členů, a to do 10 pracovních dnů, kdy je mu rozhodnutí oznámeno, odvolání nemá odkladný účinek.

 

§8
Práva členů

Člen Sdružení má právo:
a) účastnit se jednání Schůze členů, hlasovat a uplatňovat návrhy,
b) volit členy Rady a Kontrolní komise
c) být volen do Rady nebo Kontrolní komise,
d) navrhovat Kontrolní komisi kontrolu činnosti a hospodaření Sdružení,
e) sdílet připojení do Internetu s ostatními členy,
f) nabídnout své výpočetní prostředky do počítačové sítě Sdružení i do Internetu.

 

§9
Povinnosti členů

 Člen Sdružení je povinen:
a) dodržovat stanovy Sdružení,
b) dodržovat interní řády Sdružení[2],
c) nepoškozovat zájmy a dobré jméno Sdružení,
d) aktivně se podílet na naplňování cílů Sdružení.

     e) platit členské příspěvky ve výši předepsané Finančním řádem Sdružení, pokud není od této povinnosti osvobozen jiným platným ustanovením stanov nebo řádů sdružení

 

Hlava IV
Orgány

 

Schůze členů

 

§10
Postavení a působnost

(1) Schůze členů je nejvyšším orgánem Sdružení.

(2) Schůze členů:
a) schvaluje Finanční řád,
b) volí a odvolává členy Rady a Kontrolní komise a rozhoduje o jejich odměňování,
c) schvaluje stanovy a změny stanov,
d) schvaluje zprávu Rady o činnosti a hospodaření Sdružení za uplynulý kalendářní rok, v případě mimořádné Schůze členů za období od předcházející Schůze členů,
e) schvaluje zprávu Kontrolní komise o revizi činnosti a hospodaření Sdružení za uplynulý kalendářní rok, v případě mimořádné Schůze členů za období od předcházející Schůze členů,
f) rozhoduje o odvolání vyloučeného člena proti rozhodnutí Kontrolní komise,
g) rozhoduje o dalších otázkách, které jsou do působnosti Schůze členů svěřeny těmito stanovami nebo které si Schůze členů vyhradí,
h) zadává úkoly Kontrolní komisi.

 

§11
Svolávání

(1) Schůze členů se koná nejméně jednou ročně s přesahem nejvýše jednoho měsíce, v místě a době dle běžných zvyklostí.

(2) Schůzi členů svolává Rada nejpozději 15 pracovních dnů před konáním Schůze členů. Schůze členů se svolává pozvánkou ve formě elektronické zprávy zaslané všem členům a veřejným oznámením na http://www.klfree.net/.

(3) Pozvánka a veřejné oznámení musí obsahovat:
a) název a sídlo Sdružení,
b) místo, datum a hodinu konání Schůze členů,
c) program jednání Schůze členů,
d) úplné znění zprávy Rady o činnosti a hospodaření Sdružení, je-li její projednávání na programu,
e) úplné znění zprávy Kontrolní komise o revizi činnosti a hospodaření Sdružení, je-li její projednávání na programu.

(4) Rada je povinna zařadit do programu jednání Schůze členů písemné návrhy Kontrolní komise a jednotlivých členů. Návrh musí obsahovat název navrhovaného bodu programu, případně i podkladové materiály a text navrhovaného usnesení. Pokud byl návrh Radě doručen po zaslání pozvánky a zveřejnění oznámení, je možné jej zařadit do jednání dané Schůze členů jen postupem určeným §12 odst. 1.

 

§12
Jednání

(1) Jednání Schůze členů probíhá podle programu obsaženému v pozvánce a ve veřejném oznámení o Schůzi členů. Záležitost, která nebyla uvedena v programu obsaženém v pozvánce a ve veřejném oznámení o Schůzi členů, lze projednat jen se souhlasem Schůze členů.

(2) Řádně svolaná Schůze členů je vždy usnášeníschopná. Schůze členů rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. Pro přijetí rozhodnutí o změně stanov a zániku Sdružení je třeba 3/5 většina přítomných členů.

(3) Zahájení Schůze členů řídí člen pověřený jejím svolavatelem. Na Schůzi členů je nejprve zvolen předsedající na návrh Rady, v případě mimořádné Schůze členů na návrh jejího svolavatele.

(4) Poté jsou zvoleni dva ověřovatelé a zapisovatel. O Schůzi členů se pořizuje zápis. Vyhotovení zápisu zabezpečuje zapisovatel do 10 pracovních dnů od ukončení Schůze členů. Ověřovatelé jsou zavázáni po vyhotovení zápisu zkontrolovat jeho pravdivost, zabezpečit případné opravy a stvrdit ho svým podpisem.

(5) Zápis o Schůzi členů obsahuje:
a) název a sídlo Sdružení,
b) místo a dobu konání Schůze členů,
c) jméno předsedajícího, dvou ověřovatelů, zapisovatele a osob pověřených sčítáním hlasů,
d) prezenci přítomných,
e) popis projednaných bodů programu Schůze členů,
f) rozhodnutí Schůze členů s uvedením výsledku hlasování,
g) obsah námitky člena Sdružení, člena Rady nebo Kontrolní komise týkajícího se rozhodnutí Schůze členů, jestliže o to dotyčný žádá.

 

§13
Mimořádná Schůze členů

(1) Rada svolá mimořádnou Schůzi členů do 30 dnů, pokud:
a) o to požádá alespoň 1/3 všech členů, pokud není v žádosti uvedena lhůta pozdější,
b) o to požádá Kontrolní komise, pokud není v žádosti uvedena lhůta pozdější,
c) klesne počet členů Rady na 4 a méně,
d) klesne počet členů Kontrolní komise na 2 a méně.

(2) Žádost o svolání mimořádné Schůze členů musí obsahovat název navrhovaných bodů programu, případně i podkladové materiály a text navrhovaných usnesení. Rada je oprávněna navržený program doplnit o další body, není však oprávněna měnit název nebo obsah bodů předložených žadateli o svolání Schůze členů.

(3) Rada má povinnost neprodleně svolat mimořádnou Schůzi členů v případě podezření, že člen Rady nebo Kontrolní komise:

 a) spáchal trestný čin v souvislosti s výkonem své funkce člena Rady nebo Kontrolní komise,
b) soustavně jedná proti zájmům Sdružení,
c) přestal splňovat požadavky na funkci člena Rady nebo Kontrolní komise[3] a přesto neodstoupil z funkce. Mimořádná Schůze členů musí projednat zejména toto podezření.

 

§14
Jednací řád

Schůze členů po zahájení schválí jednací řád, který upraví náležitosti účasti členů Sdružení na Schůzi členů, jednání Schůze členů, způsob uplatňování práv člena a hlasování na ní.

 

§15
Volební řád

Schůze členů po zahájení schválí volební řád, který upraví postup při volbě členů Rady a Kontrolní komise.

 

Rada

 

§16
Postavení a působnost

(1) Rada je statutárním orgánem Sdružení, který řídí činnost Sdružení.

(2) Rada rozhoduje o všech záležitostech Sdružení, pokud nejsou stanovami vyhrazeny do působnosti Schůze členů nebo Kontrolní komise. Při své činnosti se Rada řídí stanovami Sdružení a rozhodnutími Schůze členů.

(3) Rada:
a) dbá na plnění cílů činnosti Sdružení,
b) zajišťuje řádné plnění zákonných povinností Sdružení,
c) volí Hospodáře, který spravuje majetek Sdružení a zajišťuje řádné vedení účetnictví, statistik a záznamů podle platných právních předpisů,
d) volí Předsedu, který jedná jménem Sdružení,
e) rozhoduje o přijetí člena,
f) rozhoduje o vyloučení člena,
g) vede seznam členů,
h) spravuje informační systém,
i) poskytuje informace členům Sdružení prostřednictvím http://www.klfree.net/, elektronické pošty zaslané všem členům a informačního systému,
j) svolává Schůzi členů nebo mimořádnou Schůzi členů.

(4) Rada zajistí Kontrolní komisi přístup k veškerým dokumentům o hospodaření Sdružení.

(5) Rada má povinnost předložit Kontrolní komisi ke schválení veškeré plánované uzavření obchodů s členem Rady nebo s osobami, které jsou s členem Rady nebo s osobami jemu blízkými[4] v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu.

 

§17
Složení a funkční období

(1) Rada má 7 členů.

(2) Členy Rady volí Schůze členů.

(3) Členem Rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je členem Sdružení a je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání.

(4) Členství v Radě je neslučitelné s členstvím v Kontrolní komisi.

(5) Funkční období člena Rady je jednoleté. Výkon funkce člena rady skončí dnem zvolení nového člena rady, nejpozději však uplynutím 40 dní po dni, ve kterém mělo uplynout funkční období tohoto člena rady.

(6) Členství v Radě zaniká:

a) přestal-li člen Rady splňovat podmínky uvedené v odst. 3,
b) uplynutím funkčního období,
c) odstoupením,
d) odvoláním Schůzí členů,
e) úmrtím.

(7) Člen Rady, který přestal splňovat podmínky uvedené v §17 odst. 3 nebo odstoupil, je povinen tuto skutečnost oznámit písemným prohlášením doručeným Radě. Funkce zaniká dnem doručení takového oznámení. Členové Rady mohou být Schůzí členů kdykoliv odvoláni. Opětovná volba člena Rady je možná.

(8) Pokud se během funkčního období sníží počet členů Rady zvolených Schůzí členů na tři a méně nebo počet členů Kontrolní komise pod dva, má Rada povinnost svolat do 30 dnů mimořádnou Schůzi členů, na které dojde k doplňující volbě členů Rady nebo členů Kontrolní komise. Funkční období doplněných členů končí ve shodnou dobu, jako funkční období původních členů Rady nebo Kontrolní komise.

(9) Rada, pokud počet jejích členů zvolených Schůzí členů neklesl pod polovinu, může kooptovat náhradní členy Rady do konání následující Schůze členů, která zvolí nové členy Rady. Rada musí o úmyslu kooptovat nového člena informovat všechny členy Sdružení a poskytnout jim 7denní lhůtu na podání kandidatury pro kooptaci. Rada volí kooptovaného člena z těchto kandidatur.

(10) Členům Rady může příslušet za výkon jejich funkce odměna. O výši a způsobu výplaty odměny rozhoduje Schůze členů. Členové Rady mají vůči Sdružení nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem funkce člena Rady.

(11) Členové Rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Sdružení nebo jeho členům škodu.

(12) Člen Rady je povinen při zániku funkce do 10 pracovních dnů předat veškerý finanční a hmotný majetek Sdružení, účetnictví Sdružení i další evidenci Sdružení.

 

 

§18
Jednání

(1) Rada zasedá nejméně jedenkrát měsíčně.

(2) Jednání Rady svolává a řídí Předseda; v jeho nepřítomnosti člen pověřený Radou.

(3) Při rozhodování je hlasovací právo členů Rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.

 

§19
Interní řády

(1) Rada vydává pro potřeby řádného chodu Sdružení interní řády:
a) Organizační řád,
b) Finanční řád.

 

(2) Interní řády jsou veřejné, platný text je vždy zveřejněn na http://www.klfree.net/.

(3) Organizační řád upravuje zejména podrobné postupy při organizování činnosti orgánů Sdružení, podrobnosti o vzniku a zániku členství. Dále upřesňuje způsob volby do orgánů Sdružení, odvolání členů orgánů Sdružení a komunikaci s orgány Sdružení. Dále upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení členem.

(4) Provozní řád upravuje zejména pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení členem.

(5) Finanční řád upravuje zejména výši členských příspěvků. Finanční řád je platný po schválení Schůzí členů.

(6) O změně interního řádu je Rada povinna informovat oznámením ve formě elektronické zprávy zaslané všem členům a veřejným oznámením na http://www.klfree.net/ nejméně 10 pracovních dnů před začátkem platnosti.

 

§20
Hospodář

(1) Hospodář je člen Rady odpovědný za:
a) správu finančního a hmotného majetku,
b) řádné vedení účetnictví,
c) účetní operace

podle platných právních předpisů.

(2) Hospodáře volí Rada ze svých členů.

 

§21
Předseda

(1) Jménem Sdružení podepisuje Předseda; v jeho nepřítomnosti člen pověřený Radou. Podepisování za Sdružení se uskutečňuje tak, že k názvu Sdružení se připojí jméno a podpis předsedy. V případě, že podepisuje pověřený člen Rady, je povinen doložit pověření od Rady.

(2) Předseda je odpovědný za celkovou koordinaci, vedení a provozní činnost Sdružení a práci případných zaměstnanců.

(3) Předsedu volí Rada ze svých členů.

 

Kontrolní komise

 

§22
Postavení a působnost

(1) Kontrolní komise je kontrolním orgánem Sdružení, který dohlíží na výkon působnosti Rady a na uskutečňování činnosti Sdružení.

(2) Kontrolní komise (dále i KK) do 30 dnů od svého zvolení členskou schůzí zvolí předsedu, který organizuje činnost KK a zastupuje ji navenek.

(3) Kontrolní komise
a) nahlíží do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Sdružení,
b) kontroluje, zda jsou záznamy řádně vedeny v souladu se skutečností a v souladu s platnou právní úpravou,
c) kontroluje, zda realizace činnosti Sdružení probíhá v souladu s platnou právní úpravou, stanovami a řády Sdružení a pokyny Schůze členů,
d) přezkoumává roční účetní závěrku,
e) schvaluje výroční zprávu Sdružení,
f) nejméně jedenkrát za kalendářní rok podává zprávu Radě a členům ve formě elektronické zprávy zaslané všem členům a veřejným oznámením na http://www.klfree.net/ o výsledcích své kontrolní činnosti,
g) svolává jednání Rady pokud Rada nesvolá řádné zasedání podle §18,
h) svolává neprodleně mimořádné jednání Schůze členů, pokud Schůzi členů nesvolá Rada v řádném termínu, nebo pokud to vyžadují zájmy Sdružení.

(4) Rada je povinna umožnit Kontrolní komisi veřejné a neprodlené publikování zpráv a plnění povinností vyplývající ze stanov.

(5) Kontrolní komise je povinna upozornit Radu a členy oznámením ve formě elektronické zprávy zaslané všem členům Sdružení a veřejným oznámením na http://www.klfree.net/ na porušení zákonů, stanov Sdružení, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti Sdružení.

(6) V případě snížení počtu členů rady na 4 a méně jsou alespoň dva členové kontrolní komise povinni účastnit se jednání rady. Mají přitom právo veta na veškerá rozhodnutí rady.

 

§23
Složení a funkční období

(1) Kontrolní komise má 3 členy.

(2) Členy Kontrolní komise volí Schůze členů.

(3) Členem Kontrolní komise může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je členem Sdružení a není ani sama ani osoby jí blízké2 se Sdružením v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu. Za bezúhonnou se považuje osoba, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání.

(4) Členství v Kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím v Radě.

(5) Funkční období člena Kontrolní komise je dvouleté. Výkon funkce člena Kontrolní komise skončí dnem zvolení nového člena Kontrolní komise, nejpozději však uplynutím 40 dní po dni, ve kterém mělo uplynout funkční období tohoto člena Kontrolní komise.

(6) Členství v Kontrolní komisi zaniká:
a) přestal-li člen Kontrolní komise splňovat podmínky uvedené v §23 odst. 3,
b) uplynutím funkčního období,
c) odstoupením,
d) odvoláním Schůzí členů,
e) úmrtím.

(7) Člen Kontrolní komise, který přestal splňovat podmínky uvedené v §23 odst. 3 nebo odstoupil, je povinen tuto skutečnost oznámit písemným prohlášením doručeným Radě. Funkce zaniká dnem doručení takového oznámení.

(8) Kontrolní komise, pokud počet jejích členů zvolených Schůzí členů neklesl pod polovinu, může kooptovat náhradní členy Kontrolní komise do konání následující Schůze členů, která zvolí nové členy Kontrolní komise. Kontrolní komise musí o úmyslu kooptovat nového člena informovat všechny členy Sdružení a poskytnout jim 7denní lhůtu na podání kandidatury pro kooptaci. Kontrolní komise volí kooptovaného člena z těchto kandidatur.

(9) Členům Kontrolní komise může příslušet za výkon jejich funkce odměna. O výši a způsobu výplaty odměny rozhoduje Schůze členů. Členové Kontrolní komise mají vůči Sdružení nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem funkce člena Kontrolní komise.

(10) Členové Kontrolní komise jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Sdružení nebo jeho členům škodu.

 

Hlava V
Zásady hospodaření

 

§24

(1) Sdružení je neziskovou organizací.

(2) Sdružení hospodaří s vlastním majetkem, jehož zdroje jsou zejména členské příspěvky:

a) jednorázový vstupní příspěvek,
b) pravidelný měsíční příspěvek,
c) mimořádný příspěvek.

(3) Dalšími příjmy jsou platby za služby členům, dary, dotace a granty.

(4) Majetek je používán výhradně k plnění cílů činnosti Sdružení.

(5) Sdružení může uzavřít smlouvu o součinnosti s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

 

Hlava VI
Zánik

 

§25

(1) O zániku Sdružení rozhoduje Schůze členů.

(2) Při zániku Sdružení provede Rada majetkové vypořádání. Schůze členů zůstatek převede na jiný neziskový subjekt, který je založen ke stejným nebo obdobným účelům.

 

Hlava VII
Závěrečná ustanovení

 

§26
Komunikace uvnitř Sdružení

(1) Písemnosti určené členům se zasílají na adresu člena uvedenou v seznamu členů Sdružení, který je veden v Informačním systému sdružení.

(2) Členové jsou povinni oznamovat Radě veškeré změny skutečností zapisovaných do seznamu členů, zejména změnu adresy a kontaktní adresu elektronické pošty a dalších údajů, které mají být používány ke komunikaci Sdružení s členem Sdružení.

(3) Písemnosti určené členům jakož i elektronické zprávy zasílané členům se považují za doručené i v případě, že je člen na adrese vedené v seznamu členů nepřevzal nebo převzít odmítl.

 

§27
Stanovy

(1) Rada zabezpečuje vyhotovení úplného znění stanov a je povinna oznámit nové znění stanov Ministerstvu vnitra ČR.

(2) Stanovy jsou veřejné a Rada zajistí, aby na http://www.klfree.net/ bylo zveřejněno aktuální znění stanov.

(3) Stanovy nabývají účinnosti dnem uvedeným v rozhodnutí Schůze členů.[1] §19

[2] §19

[3] §17 odst. 3 člen Rady, §23 odst. 3 člen Kontrolní komise

[4] §116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů