Dnešní datum: 17. 01. 2018
Hlavní stránka Mapa sítě Správci Fórum

Lidé v Klfree
Ekonomika
Účet pro platby členských příspěvků ve FIO bance č.2200173650/2010. Přehled veškerých toků na účtě můžete zkontrolovat v Informačním systému.
Při platbě uvádějte své členské číslo jako variabilní symbol, pokud zadáváte i text, uveďte:
jméno příjmení členský příspěvek nebo jméno příjmení předplatné od-do

Partneři
Alcoma, a. s.

Vysílačky SPACE s.r.o.

Pilsfree.net

UNHfree.net

NFX

NIX.cz

ČD-Telekomunikace

RIPE

01. Klíčové informace

* Řád správců Sdružení Klfree.net, o.s. (platný od 1.1.2009 do 7.12.2009)

Vydáno dne 22. 12. 2008 (11456 přečtení)

Řád správců Sdružení Klfree.net, o.s. stanovuje pravidla pro jmenování, odvolávání Správců Node a Správců Oblastí a definici jejich práv a povinností.

Řád správců Sdružení Klfree.net, o.s.

Tento řád je vydáván Radou Sdružení Klfree.net, o.s. (dále jen Sdružení) za účelem stanovení pravidel pro jmenování, odvolávání Správců Node (dále jen Správce) a Správců Oblastí a definici jejich práv a povinností.

1. Základní ustanovení a pojmy

 • 1.1 Správce Node je člen Sdružení jmenovaný za Správce Node Radou Sdružení a je uveden v oficiálním seznamu Správců Node.
 • 1.2 Správce správců je člen Rady Sdružení jmenovaný Radou Sdružení odpovědný za organizaci správců.
 • 1.3 Správce Oblasti je člen Sdružení, který byl pověřen Správcem správců koordinací Správců Node v dané oblasti.
 • 1.4 Komise Infrastruktury je poradní sbor složený především ze Správců Oblastí. Komise Infrastruktury plánuje a dozoruje výstavbu a rozvoj sítě Sdružení.
 • 1.5 Seznam správců je zveřejněn na webových stránkách Sdružení – za jeho aktualizaci a vedení je odpovědný Správce správců.
 • 1.6 V případě existence více Správců jednoho Node se za Správce Node považuje kterýkoli z nich a jejich pravomoci a rozhodnutí se považují za rovnocenná, pokud není uvedeno v Seznamu správců jinak. Rozpory v rozhodnutí Správců jednoho Node řeší Správce dané Oblasti, popřípadě Správce správců či Rada Sdružení.
 • 1.7 Rada Sdružení má právo udělovat výjimky z tohoto řádu.
 • 1.8 Pojmy zde neuvedené se řídí Organizačním řádem Sdružení.

2. Správce správců

 • 2.1. Správce správců jmenuje Rada Sdružení ze svých členů.
 • 2.2. Správce správců může být zbaven funkce rozhodnutím Rady Sdružení, případně se může své funkce vzdát.
 • 2.3. Práva Správce správců

 • 2.3.1. Jmenovat Správce Node a Správce Oblasti.
 • 2.3.2. Smí pozastavit na dobu určitou práva Správci Node, který se provinil vůči tomuto řádu, vůči Stanovám a jiný řádům Sdružení nebo vůči dobrým mravům či jinak poškodil pověst Sdružení výkonem správy Node. Při opakovaném, nebo velmi závažném porušení smí Správci Node práva odebrat.
 • 2.4. Povinnosti Správce správců

 • 2.4.1. Je odpovědný za vedení a aktuálnost Seznamu správců.
 • 2.4.2. Řeší stížnosti na Správce Node a Správce Oblastí.
 • 2.4.3. Řeší problémy mezi Správci Node a Správci Oblastí.
 • 2.5. Ostatní činnosti Správce správců

 • 2.5.1. Snaží se zajistit, aby každý Node měl alespoň jednoho Správce Node schopného vykonávat všechny povinnosti Správce Node.

3. Správce Oblasti

 • 3.1. Správce Oblasti je jmenován Správcem správců.
 • 3.2. Správce Oblasti může být zbaven funkce rozhodnutím Rady Sdružení, případně se může své funkce vzdát.
 • 3.3. Práva Správce Oblasti

 • 3.3.1. Účastnit se jednání Komise Infrastruktury s právem hlasovat.
 • 3.3.2. Navrhuje kandidáty na Správce Node ke schválení Správci Správců.
 • 3.4. Povinnosti Správce Oblasti

 • 3.4.1. Dohlíží na vedení TWiKi dokumentace Node náležících do jeho oblasti.
 • 3.4.2. Koordinuje součinnost Správců Node v jeho oblasti.
 • 3.4.3. Koordinuje přidělovaní IP rozsahů přidělených jeho oblasti jednotlivým Node z této oblasti.
 • 3.4.4. Přebírá práva a povinnosti Správce Node v jeho oblasti, pokud daný Node nemá svého Správce Node, do doby než je jmenován nový Správce daného Node.

4. Seznam správců

 • 4.1. Je spravován Správcem správců.
 • 4.2. Je vyvěšen vždy aktuální na webových stránkách Sdružení.
 • 4.3. Obsahuje seznam Nodů Sdružení ve stavu “OK”, “Připojení omezeno” a “Stop stav”. U každého Node je uveden minimálně jeden správce s kontaktním emailem – ostatní kontaktní údaje jsou dobrovolné. V případě, že Node nemá Správce Node, bude v seznamu uveden Správce Oblasti.

5. Vznik a zánik funkce Správce Node

 • 5.1. Správce Node je jmenován Radou Sdružení nebo Správcem správců vždy k 1. dni kalendářního měsíce.
 • 5.2. Rada Sdružení rozhoduje o jmenování Správce Node na svém zasedání. Správce správců informuje nově jmenovaného Správce Node bez zbytečného odkladu po jeho jmenování.
 • 5.3. Pokud o jmenování Správce Node rozhoduje Správce správců, informuje o tom Radu Sdružení na zasedání, které následuje po příslušném jmenování. Rada Sdružení vezme jmenování nového Správce Node na vědomí, případně svým rozhodnutím jmenování zruší. Správce správců informuje nově jmenovaného Správce Node bez zbytečného odkladu po jeho jmenování.
 • 5.4. Správce Node může být své funkce zbaven Radou Sdružení nebo Správcem správců pro hrubé či opakované porušení Stanov, řádů Sdružení nebo pro prohřešek vůči dobrým mravům či jiné poškození pověsti Sdružení.
 • 5.5. Správce Node se může vzdát své funkce z vlastní vůle. Alespoň 30 dní předem by však měl uvědomit Správce Oblasti a Radu Sdružení o svém úmyslu. Rezignaci na funkci Správce Node musí zaslat písemně emailem Radě Sdružení.
 • 5.6. Správce správců informuje Správce Node o zbavení jeho funkce bez zbytečného odkladu po příslušném rozhodnutí Rady Sdružení, resp. Správce správců.

6. Práva Správce Node

Správce Node:
 • 6.1. Je oprávněn schvalovat připojení Čekatele, Testera, či Člena na jím spravovaný Node.
 • 6.2. Je oprávněn odpojit připojeného Testera nebo Člena, pokud byl připojen bez souhlasu Správce (předmětného) Node. Pokud se jedná o Testera, připojeného déle než měsíc (30 dnů), nebo jedná-li se o Člena, je povinen tuto věc konzultovat s Radou Sdružení.
 • 6.3. Je oprávněn k přístupu do IS s právy úrovně “správce”.
 • 6.4. Je oprávněn spravovat všechna zařízení Sdružení umístěná na jím spravovaném Node, má-li k nim přístup a není-li určeno jinak, dále je oprávněn přistupovat k zařízením Sdružení na předmětných Nodech a manipulaci s ním, není-li určeno jinak.
 • 6.5. Je oprávněn rozšiřovat a upravovat vybavení na jím spravovaném Node. Za tímto účelem může žádat o výdej technických prostředků standartně používaných ve Sdružení ze skladu Sdružení. V případě větší investice či nákupu je povinnen si vyžádat souhlas Komise Infrastruktury. Za větší investici se považuje investice jejíž souhrnná hodnota přesahuje 10 000 Kč na jednom Node za období 30 dní.
 • 6.6. Je oprávněn rozhodovat o úpravách, pracech a změnách na zařízení Node či prostorách Node, není-li jeho rozhodnutí v rozporu s platnou nájemní smlouvou, platnými normami ČSN, Řády Sdružení, rozhodnutím Komise Infrastruktury, Rady Sdružení nebo dalších Správců předmětného Node.
 • 6.7. Je oprávněn požadovat odstranění úprav na zařízení Node nebo prostorách Node, které byly provedeny bez jeho vědomí a souhlasu – pokud o nich nerozhodla Komise Infrastruktury nebo Rada Sdružení. Rozhodnutí o odstranění úprav je oprávněn vydat Správce příslušné Oblasti, Správce správců či Rada Sdružení.
 • 6.8. Je oprávněn v odůvodněných případech požadovat zpřístupnění (sdělení hesla) klientského zařízení (AP) připojeného člena, z důvodů koordinovaného nastavení zařízení.
 • 6.9. Má právo účastnit se Sdružením pravidelně pořádaných akcí pro správce.
 • 6.10. Má další práva vyplývající z Organizačního řádu Sdružení.

7. Povinnosti Správce Node

Správce Node je povinnen:
 • 7.1. Snažit se zajistit nepřetržitý a bezproblémový chod všech zařízení v majetku Sdružení v rámci svých možností. V případě výpadku se aktivně snažit obnovit provoz v co nejkratším možném čase.
 • 7.2. Vést pečlivě dokumentaci všeho zařízení na Node a konfiguraci všech zařízení dle vzoru ve TWiKi.
 • 7.3. Dbát na dobré jméno a pověst Sdružení.
 • 7.4. Pomoci novým zájemcům o připojení do sítě Klfree.net doporučením vhodného zařízení, způsobu připojení či předáním kontaktu na kvalifikovanou pomoc.
 • 7.5. Komunikovat se členy připojenými na jeho Node a se zájemci o připojení na jeho Node pomocí emailu. V případě, že přechodně není schopen zajistit tuto komunikaci, je povinnen přeposlat předmětné emaily Správci dané Oblasti. Jiné způsoby komunikace jsou dobrovolné.
 • 7.6. Včas ohlašovat plánované výpadky delší než 30 minut způsobené jakoukoli příčinnou. Pojmem včas se rozumí minimálně 3 dny předem – v případě nemožnosti dodržení tohoto termínu ohlásit skutečnost co nejdříve na email vypadky@klfree.net.
 • 7.7. V případě, že Správce Node nebude moci delší dobu vykonávat svou funkci oznámí tuto skutečnost Správci Správců a Správci Oblasti.
 • 7.8. Respektovat rozhodnutí Komise Infrastruktury a Rady Sdružení.
 • 7.9. Zajišťovat rozvoj a zkvalitňování vybavení Node v souladu s růstem členské základny závislé na tomto Node.
 • 7.10. Nesmí zvýhodnit některé Členy, Testery ani Čekatele na úkor jiných.
 • 7.11. Dohlížet na provoz sítě na předmětném Node.
 • 7.12. Hospodárně spravovat IP prostor přidělený předmětnému Node.

8. Odměňování Správců

 • 8.1. Odměnou pro Správce Node je finanční částka ve výši 350 Kč za kalendářní měsíc uskutečněná formou zápočtu oproti pravidelnému měsíčnímu příspěvku. Pokud již člen má touto formou uskutečňovanou odměnu (například na základě smlouvy o umístění zařízení Sdružení) bude mu částka uhrazena na jeho bankovní účet.
 • 8.2. Za správu více Node nevzniká nárok na více odměn.
 • 8.3. Nárok na odměnu vzniká Správci Node jen pokud byl ve funkci všechny dny daného kalendářního měsíce.
 • 8.4. V případě pochybností o řádném plnění povinností správce může Rada rozhodnout o odebrání odměny uvedené v bodě 8.1. na dobu určitou či neurčitou.
 • 8.5. Rada může rozhodnout i o jiné formě odměny než dle bodu 8.1.

9. Přechodná ustanovení

 • 9.1. Stávající Seznam správců převezme nový, Radou jmenovaný, Správce správců, který osloví všechny stávající správce a seznámí je s tímto Řádem. Pokud správce bude s předloženým řádem souhlasit, jmenuje jej novým Správcem Node. Nový Seznam správců vyhotoví Správce správců nejpozdějí do 30 kalendářních dnů od data nabytí platnosti tohoto řádu a zveřejní jej na webových stránkách Sdružení.
 • 9.2. Práva a povinnosti nových Správců Node nabývají účinnosti dnem zveřejnění Seznamu správců Node na webových stránkách Sdružení dle tohoto řádu.
 • 9.3. Současní Správci pozbývají titulu Správce Node zveřejněním Seznamu správců dle bodu 9.2., případně uplynutím 29. dne od počátku platnosti tohoto řádu.
 • 9.4. Odměňování Správců Node na základě odstavce 8. se uskuteční až od 1.2.2009.

10. Závěrečná ustanovení

 • 10.1. Tento řád nabývá účinnosti 1.1.2009.


Řád je zvěřejněn i v textovém dokumentu - ke stažení zde.

[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
(Celý článek | Autor: Martin Šrotýř (Belerby) | Informační e-mailVytisknout článek

Kontakt na helpdesk
Mail: helpdesk@klfree.net
Tel.: 840 800 840
nonstop
0h-24h

Více informací naleznete v článku

Nastavení SMTP (pošty)
Pro správné fungování Vašich emailových klientů, je třeba nastavit si server pro odchozí poštu (SMTP):
smtp.klfree.net
Pro příchozí poštu použijte POP3 (nebo IMAP) server poskytovatele Vaší emailové schránky.

Radio KLFREEone
Radio KLFREE 1Spuštění vysílání
Spuštění vysílání

31. 8. 2014   00:00 - 23:59

VYSëL Në P IPRAVUJEME

Vysíláme jen v siti KLFREE


Aktuality
27.08.2017: Výpadky z důvodu výměny centrálního prvku sítě
Dne 28.8.2017 od 23:30 do 29.8.2017 05:00 může z důvodů výměny centrálního prvku sítě docházet ke krátkým výpadkům sítě.
Děkujeme za pochopení.
--belerby

25.07.2017: Nedostupnost NodeZSBustehrad dne 8.8.2017
Dne 8.8.2017 od 8:30 do 12:00 z technických důvodů nebude v provozu bod NodeZSBustehrad.
Děkujeme za pochopení.
--hoby

04.08.2016: plánovaná odstávka elektřiny
Dnes 4.8. jsou naplánovány odstávky elektrické energie v oblasti kročehlav a postihne následující vysílače: Hegemon, Baumax, Arigato, Dělnická. Děkujeme za pochopení.

13.07.2016: Krátké výpadky v noci
Dnes v noci mezi 24h a 01h budou prováděny úpravy na hlavních rozbočovačích na Silveru a na Děčínské. Může tedy docházet k několika krátkým minutovým výpadkům. Děkujeme za pochopení. Sdružení Klfree.net

17.06.2016: Výpadek elektřiny
Dnes po 11:30 nastal na Kladně výpadek vysokého napětí. V souvislosti s tím může po obnově docházet k výpadkům připojení k Internetu. V případě nefunkčnosti zkuste restartovat svá zařízení a nebo se ozvěte na helpdesk - tel. 840 800 840. Děkujeme za pochopení. Sdružení Klfree.net

24.05.2016: Výpadky elektřiny
Dnes ráno se od 3tí hodiny v noci na Kladně a okolí vyskytly mnohočetné výpadky elektrické sítě.
Případné poruchy způsobené výpadky sítě hlašte na infolinku 840800840. V této chvíli výpadek pokračuje v oblasti kolem baumaxu, omlouváme se za tímto způsobenou nefunkčnost internetu.
Děkujeme za pochopení.

12.05.2016: Virus na Ubiquity
Na zařízeních značky Ubiquity v našem Sdružení se objevil virus, proto byl dnes večer spuštěn skript, který postupně testuje jednotlivá zařízení a pakliže se dostane na Ubiquity, automaticky upgraduje firmware na verzi 5.6.4, která není tímt virem napadnutelná. S tímto jsou spojeny případné problémy a může se i stát, že se některé zařízení nevzpamatuje. Pokud budete mít problémy s připojením, ozvěte se na hepldesk (te. 840 800 840).

18.12.2015: Výstavba nového stožáru místo node Pchery Bejkarna
Od dnešního dne začali technici intenzivně pracovat výstavbě nového stožáru a v nejbližší době by mělo spojení opět fungovat. děkujeme za pochopení

29.07.2015: Plánovaný výpadek elektřiny Žehrovice
Dnes 29.7.2015 od 8:00 do 15:00 proběhne plánovaná odstávka elektrické energie v Kamenných Žehrovicích a díky tomu i některých vysílacích bodů. Děkujeme za pochopení.

24.07.2015: plánovaný výpadek elektřiny Node Olsany
Zítra mezi 8 - 9 proběhne plánovaná odstaávka elektřiny na node Olsany děkujeme za pochopení.

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server