Dnešní datum: 17. 01. 2018
Hlavní stránka Mapa sítě Správci Fórum

Lidé v Klfree
Ekonomika
Účet pro platby členských příspěvků ve FIO bance č.2200173650/2010. Přehled veškerých toků na účtě můžete zkontrolovat v Informačním systému.
Při platbě uvádějte své členské číslo jako variabilní symbol, pokud zadáváte i text, uveďte:
jméno příjmení členský příspěvek nebo jméno příjmení předplatné od-do

Partneři
Alcoma, a. s.

Vysílačky SPACE s.r.o.

Pilsfree.net

UNHfree.net

NFX

NIX.cz

ČD-Telekomunikace

RIPE

01. Sdružení Klfree.net

* Pozvánka na Schůzi členů

Vydáno dne 04. 09. 2005 (10006 přečtení)

Svolání Schůze členů Sdružení Klfree.net

Sdružení Klfree.net
Čechova 3149
272 01 Kladno

Vážení členové,
schůze členů Sdružení Klfree.net se uskuteční dne 24. září 2005 ve 14 hod. ve velkém sálu Domu kultury v Kladně. Těšíme se na Vás. Prosím nezapomeňte si s sebou vzít průkaz totožnosti.

Pokud někoho pověříte zastupováním, předejte svému zmocněnci kromě plné moci ( vzor naleznete: http://gomen.klfree.net/plnamoc.rtf ), i svou žádost o členství (dříve přihlášku), nebo nechte svůj podpis na plné moci úředně ověřit.

Následuje program jednání Schůze členů, úplné znění zprávy Rady o činnosti a hospodaření Sdružení a dále i úplné znění zprávy Kontrolní komise o revizi činnosti a hospodaření Sdružení.

 

Program Schůze členů:

1.      Zahájení

1.1.   hlasování: zvolení předsedajícího - Rada navrhuje Radka Poláčka

1.2.   hlasování: zvolení dvou ověřovatelů

1.3.   hlasování: zvolení zapisovatele

2.      Přivítání a úvodní slovo předsedy

3.      Doplnění programu Schůze členů

3.1.   hlasování o každém jednotlivém bodě, který byl doručen po svolání Schůze členů

4.      Stav Sdružení

4.1.   Hospodářský vývoj

shrnutí stavu Sdružení v období od 2.10.2004 do 24.9.2005

4.2.   Vyjádření Kontrolní komise

k plnění úkolů, plnění Stanov a Řádů v období od 2.10.2004 do 24.9.2005

4.3.   Návrh na usnesení: Dosavadní plnění cílů Sdružení proběhlo podle Stanov.

5.      Změna Stanov Sdružení

5.1.   Návrh změny:

§6, Vznik členství:

(2) Zájemce o členství ve Sdružení podává žádost Radě. O přijetí zájemce rozhoduje Rada. Členství vzniká 1. dne v měsíci, který následuje po rozhodnutí Rady. Pokud člen neuhradí jednorázový vstupní poplatek podle interního řádu, má se za to, že členství nevzniklo.

návrh změny:

(2) Zájemce o členství ve Sdružení podává řádně vyplněnou žádost o členství na informační schůzce. O přijetí zájemce rozhoduje Rada. Členství vzniká 1. dne v měsíci, který následuje po rozhodnutí Rady. Pokud člen neuhradí jednorázový vstupní příspěvek podle interního řádu, má se za to, že členství nevzniklo.

5.2.   Návrh změny – doplnění odstavce Člen Sdružení je povinen:

§9, Povinnosti členů

e) platit členské příspěvky

5.3.   Návrh změny:

Doplnit § 22 Postavení a působnost (kontrolní komise) novým odstavcem:

(5) V případě snížení počtu členů rady na 4 a méně jsou alespoň dva členové kontrolní komise povinni účastnit se jednání rady. Mají přitom právo veta na veškerá rozhodnutí rady.

Zdůvodnění: v případě nízkého počtu členů rady hrozí se může projevit ne úplně nestranné rozhodování, právo veta kontrolní komise znamená možnost posoudit a v případě potřeby zablokovat sporné rozhodnutí rady. Kontrolní komise by však neměla mít právo přebírat funkci rady. Pokud by hrozilo jakékoliv nebezpečí způsobení škod (do svolání nové schůze členů), měl by o případných razantních krocích rozhodnout nezávislý (okresní) soud, např. předběžným opatřením (viz občanský soudní řád). Kontrolní komise by neměla přebírat přímé řízení nad Sdružením Klfree.net. Kontrolní komise si musí uchovat status kontrolního a revizního orgánu podle vzoru dozorčí rady z obchodního zákoníku nebo zákona o obecně prospěšných společnostech.

5.4.   Návrh: bodem 5.5 se nezabývat a používat názvy orgánů Sdružení stávajícím způsobem.

5.5.   Návrh změny stanov a interních řádů:

Opravit jména orgánů Schůze členů, Rada, Kontrolní komise na schůze členů, rada, kontrolní komise ve stanovách a interních řádech.

Zdůvodnění: jazyková poradna Ústavu pro jazyk český AV ČR označuje jména komise, rada, výbor, divize atp. jako jména obecná. Tedy psaná s malým písmenem, i když se jedná o konkrétní např. radu Sdružení Klfree.net.

5.6.   Vložení bodů týkajících se změn Stanov došlé po svolání Schůze členů.

5.7.   Návrh na usnesení: Schůze členů schvaluje úpravu Stanov dle schválených bodů

6.      Změna Finančního řádu

6.1.   Návrh změny:

zanesení možnosti uhradit vstupní členský příspěvek ve formě několika splátek

6.2.   Návrh změny:

zanesení možnosti utrácet peníze Sdružení za investice v maximální výši 100% měsíčního příjmu Sdružení a se souhlasem Kontrolní Komise v maximální výši 200% (procentuelní objem prostředků je k diskusi)

6.3.   Návrh změny:

zanesení možnosti vytvářet fond rezerv pro nenadálé události (např. živelná pohroma, úder blesku) ve formě termínovaného vkladu ve výši odvíjené od počtu členů. Například fond = 350 x počet členů

6.4.   Návrh změny:

zanesení možnosti nakládat s fondem rezerv tak, aby byl zhodnocen lépe, než jen mizivým bankovním úrokem

6.5.   Návrh změny:

umožnit až max 10% měsíčního příjmu vyplatit jako odměnu aktivním členům včetně členů Rady a Kontrolní komise, pokud celkové výdaje Sdružení v měsíci nepřesáhnou 120% měsíčního příjmu

6.6.   Návrh změny:

2. Vymezení pojmů

2.1 „Účet“ je bankovní běžný transparentní účet.

Majitel účtu: Sdružení Klfree.net

Číslo účtu: 1248335001/2400

K účtu má dispoziční právo Předseda.

změnit na:

2. Vymezení pojmů

2.1 „Účet“ je bankovní běžný účet.

Majitel účtu: Sdružení Klfree.net

Číslo účtu: 1248335001/2400

K účtu má dispoziční právo Předseda. Hospodář má omezené dispoziční právo k účtu. Na výši limitní částky se musí shodnout Rada i Kontrolní komise

a dále doplnit:

Usnesení Schůze členů:

Schůze členů pověřuje Radu Sdružení k udržení stávající transparentní formy bankovního účtu, dokud nebude Informační systém připraven na plné převzetí funkce transparentnosti. Dále Schůze členů pověřuje Kontrolní komisi k důkladné kontrole tohoto kroku.

6.7.   Body týkající se změn ve Finančním Řádu došlé po svolání Schůze členů.

6.8.   Návrh na usnesení: Schůze členů schvaluje úpravu Finančního řádu dle schválených bodů

7.      Představení kandidátů Rady

8.      Představení kandidátů Kontrolní komise

9.      Volba Rady a Kontrolní komise

10.  Návrhy k projednání předložené členy

10.1.                   Body došlé před svoláním Schůze členů.

10.2.                   Body došlé po svolání Schůze členů.

11.  Diskuse

12.  Závěr


Zpráva o hospodaření:

Od loňského roku prošlo Sdružení rapidním vývojem a to nejen co se týče technologií, ale především také v počtu členů. Počtu členů je samozřejmě přímo úměrné množství peněz, které má Sdružení k dispozici. V době mého zvolení mělo Sdružení 362 členů a k dnešnímu dni jich má 1351. Toto zvýšení členské základny s sebou nese nárůst měsíčních příjmů. Dnes má Sdružení měsíčně k dispozici 650 000 korun, z toho 200 000 na vstupních příspěvcích a 450 000 na pravidelných členských příspěvcích.
Jak jistě víte, pravidelné členské příspěvky můžete platit i formou předplatného a počet členů, kteří předplatného využívají neustále roste, dnes jich je na 410.

K čemu, ale slouží příjmy Sdružení?
Kromě pravidelných měsíčních výdajů, jejichž největší položkou je konektivita, nájmy a elektřina, jsou veškeré příjmy investovány zpět do sítě - do nákupu nových technologií, nové výstavby a oprav. Dlouhodobě hospodaříme s vyrovnaným rozpočtem. Pravidelné měsíční výdaje tvoří 30% měsíčních výdajů .
Vytvořili jsme finanční rezervu pro nepředvídatelné situace, kdy budeme v krátké době potřebovat vyšší finanční obnos, například při úderu bleskem do některého z hlavních páteřních bodů. Rezerva v tuto chvíli činí cca 600 000 Kč a je deponována částečně na běžném a termínovaném účtu v bance.

V červnu 2004 dosáhly příjmy Sdružení 1 000 000 Kč + zatím nevyčíslené platby v hotovosti, k 1.9.2005 činí příjem Sdružení 6 600 000 Kč.
Ke dni 1.9.2005 byla sestavena inventura hmotného majetku s pořizovací cenou vyšší než 20000 Kč. Tímto majetkem jsou profesionální pojítka Alcoma, Trango a příhradové stožáry, měřící přístroje a regály. Hodnota tohoto majetku je 2 000 000 Kč.
Hodnota majetku s pořizovací hodnotou menší než 20 000 Kč je taktéž 2 000 000 Kč.

Objem peněz zaplacených na předplatném neustále narůstá, což svědčí o vzrůstající důvěře členů v budoucnost Sdružení, zejména pak narůstá počet ročních předplatných. V tuto chvíli je výše nevyčerpaných předplatných cca 500 000 Kč. Kromě předplatných máme na účtu i nezanedbatelný objem přeplatku - ty vznikají zejména, když členové nezaplatí správně podle finančního řádu, ale vyloží si jej po svém - například zaplatí pozdě roční předplatné atp. Přeplatky nyní činí necelých 300 000 Kč.

Kromě přeplatku jsme nuceni se zabývat i špatnou platební kázní některých členů - vznikají nám nedoplatky. Naštěstí většinou se jedná o opomenutí, opožděné platby či překlepy v příkazech zadaných bance - ať již v čísle účtu nebo ve variabilním symbolu. Na vstupních příspěvcích máme nedoplatky ve výši 80 000 Kč a jsou tvořeny zejména opožděnými platbami nebo rozložením vstupního příspěvku na splátky. Nedoplatky na pravidelných příspěvcích činí cca 300 000 Kč. Nedoplatky jsou tvořeny opožděnými platbami či opomenutími. Jejich dalši významnou část tvoří nedoplatky "bývalých" členů - jež řádně nevystoupili a nejsou připojeni do sítě Sdružení, nyní připravujeme jejich hromadné vyloučení.

Připravujeme plné automatické hlídání platební kázně členů včetně rozesílání upomínek a omezování přístupu do sítě pro neplatiče. Nyní ještě dohledáváme chybně zaúčtované příspěvky a urgujeme neplatiče. Praktické nasazení systému nám stále komplikuje fakt, že účetnictví za rok 2004 bylo zabaveno bývalému vedení policií a stále jej nemáme k dispozici.


Celé účetnictví nám zpracovává profesionální účetní - naše členka. Připravila daňové přiznání za rok 2004, které bylo k 1.6.2005 podáno, za pomoci daňového poradce na Finanční úřad Kladno.

za Radu Sdružení
Vít Hauptman – hospodář


Zpráva Kontrolní Komise:

Kontrola hospodaření se svěřenými finančními prostředky byla prováděna průběžně ve spolupráci s hospodářem a účetní. Pro snadnější přehled nákladovosti jednotlivých AP bylo zavedeno účtování na střediska.
Inventura byla průběžně prováděna správci jednotlivých NODE, v rozsahu evidence umístěného vybavení. Globální inventarizace byla provedena pouze u pořízených zařízení, jejichž nákupní cena přesáhla 40 tis. Kč. Nebylo nalezeno žádných neshod.

Větší části jednání s obchodními partnery byl přítomen kromě členů Rady také některý člen KK, stejně tak i v případě zasedání rady.
Obchodní jednání byla vedena korektně a vyjednané výhody pro Sdružení dosáhly objemu statisíců korun. Jednání Rady byla vždy otevřená i ostatním členům Sdružení, jejich náplň byla většinou věnována rozvoji Sdružení a z každého jednání je pořízen písemný zápis. Hlasování probíhalo dle stanovených regulí a při neshodném názoru rozhodovala prostá většina hlasů přítomných radních. Zasedání Rady má řídit předseda, bohužel tomu tak nebylo vždy. Důvod byl prostý - na více než 30 % zasedání nebyl přítomen a i v případě jeho přítomnosti nebyl patřičnou autoritou.

Provedená kontrola smluvních vztahů odhalila značnou rozpracovanost a hojné nedodělky, stejně tak jako vůbec neuzavřené smlouvy o umístění zařízení. Ačkoliv měl jeden z radních ve svém programu nápravu tohoto stavu, tak se mu to nejen nepodařilo, ale naopak došlo k prohloubení tohoto nedostatku.

Dále bylo zjištěno, že předseda uzavřel smlouvu se svou tchyni, za ne úplně standardních podmínek a vyplatil si nájemné a elektřinu, aniž by o tom předem informoval Radu.
Aby se v budoucnu předešlo podobným anomáliím, je potřeba co nejvíce omezit samostatné činnosti osoby předsedy - jestliže předseda samostatně uzavírá smluvní vztahy a zároveň disponuje účtem, tak není možné kontrolovat všechny proplacené položky, pokud nebudou minimálně likvidovány nějakou druhou osobou.

Pokud bude vznesen požadavek na změnu účtu z transparentního na běžný, požaduje KK odsouhlasení dispozičního práva k účtu pro KK.

Závěrem bych pouze rád apeloval na všechny členy (zejména ty, jež se budou ucházet o místo v Radě), aby zvážili zda jsou schopni a ochotni věnovat Sdružení svůj volný čas. Místa radních jsou omezena a pokud je zvolen jedinec (nebo několik), který není schopen či ochoten věnovat svůj volný čas Sdružení po celé funkční období dostává Radu do nelehkých situací, jímž se dá předejít.

Zpracoval k 1. září 2005
Jaroslav Střeštík
člen Kontrolní komise[Akt. známka: 3,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
(Celý článek | Autor: administrator | Informační e-mailVytisknout článek

Kontakt na helpdesk
Mail: helpdesk@klfree.net
Tel.: 840 800 840
nonstop
0h-24h

Více informací naleznete v článku

Nastavení SMTP (pošty)
Pro správné fungování Vašich emailových klientů, je třeba nastavit si server pro odchozí poštu (SMTP):
smtp.klfree.net
Pro příchozí poštu použijte POP3 (nebo IMAP) server poskytovatele Vaší emailové schránky.

Radio KLFREEone
Radio KLFREE 1Spuštění vysílání
Spuštění vysílání

31. 8. 2014   00:00 - 23:59

VYSëL Në P IPRAVUJEME

Vysíláme jen v siti KLFREE


Aktuality
27.08.2017: Výpadky z důvodu výměny centrálního prvku sítě
Dne 28.8.2017 od 23:30 do 29.8.2017 05:00 může z důvodů výměny centrálního prvku sítě docházet ke krátkým výpadkům sítě.
Děkujeme za pochopení.
--belerby

25.07.2017: Nedostupnost NodeZSBustehrad dne 8.8.2017
Dne 8.8.2017 od 8:30 do 12:00 z technických důvodů nebude v provozu bod NodeZSBustehrad.
Děkujeme za pochopení.
--hoby

04.08.2016: plánovaná odstávka elektřiny
Dnes 4.8. jsou naplánovány odstávky elektrické energie v oblasti kročehlav a postihne následující vysílače: Hegemon, Baumax, Arigato, Dělnická. Děkujeme za pochopení.

13.07.2016: Krátké výpadky v noci
Dnes v noci mezi 24h a 01h budou prováděny úpravy na hlavních rozbočovačích na Silveru a na Děčínské. Může tedy docházet k několika krátkým minutovým výpadkům. Děkujeme za pochopení. Sdružení Klfree.net

17.06.2016: Výpadek elektřiny
Dnes po 11:30 nastal na Kladně výpadek vysokého napětí. V souvislosti s tím může po obnově docházet k výpadkům připojení k Internetu. V případě nefunkčnosti zkuste restartovat svá zařízení a nebo se ozvěte na helpdesk - tel. 840 800 840. Děkujeme za pochopení. Sdružení Klfree.net

24.05.2016: Výpadky elektřiny
Dnes ráno se od 3tí hodiny v noci na Kladně a okolí vyskytly mnohočetné výpadky elektrické sítě.
Případné poruchy způsobené výpadky sítě hlašte na infolinku 840800840. V této chvíli výpadek pokračuje v oblasti kolem baumaxu, omlouváme se za tímto způsobenou nefunkčnost internetu.
Děkujeme za pochopení.

12.05.2016: Virus na Ubiquity
Na zařízeních značky Ubiquity v našem Sdružení se objevil virus, proto byl dnes večer spuštěn skript, který postupně testuje jednotlivá zařízení a pakliže se dostane na Ubiquity, automaticky upgraduje firmware na verzi 5.6.4, která není tímt virem napadnutelná. S tímto jsou spojeny případné problémy a může se i stát, že se některé zařízení nevzpamatuje. Pokud budete mít problémy s připojením, ozvěte se na hepldesk (te. 840 800 840).

18.12.2015: Výstavba nového stožáru místo node Pchery Bejkarna
Od dnešního dne začali technici intenzivně pracovat výstavbě nového stožáru a v nejbližší době by mělo spojení opět fungovat. děkujeme za pochopení

29.07.2015: Plánovaný výpadek elektřiny Žehrovice
Dnes 29.7.2015 od 8:00 do 15:00 proběhne plánovaná odstávka elektrické energie v Kamenných Žehrovicích a díky tomu i některých vysílacích bodů. Děkujeme za pochopení.

24.07.2015: plánovaný výpadek elektřiny Node Olsany
Zítra mezi 8 - 9 proběhne plánovaná odstaávka elektřiny na node Olsany děkujeme za pochopení.

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server