Dnešní datum: 17. 01. 2018
Hlavní stránka Mapa sítě Správci Fórum

Lidé v Klfree
Ekonomika
Účet pro platby členských příspěvků ve FIO bance č.2200173650/2010. Přehled veškerých toků na účtě můžete zkontrolovat v Informačním systému.
Při platbě uvádějte své členské číslo jako variabilní symbol, pokud zadáváte i text, uveďte:
jméno příjmení členský příspěvek nebo jméno příjmení předplatné od-do

Partneři
Alcoma, a. s.

Vysílačky SPACE s.r.o.

Pilsfree.net

UNHfree.net

NFX

NIX.cz

ČD-Telekomunikace

RIPE

05. Informace

* Pozvánka na Schůzi členů Sdružení Klfree.net

Vydáno dne 07. 09. 2006 (8536 přečtení)

Prázdniny skončily, řadě členů začaly studijní povinnosti a Radě pomalu vyprchává mandát, který jí byl udělen minulou Schůzí členů. Je tedy nejvyšší čas svolat Schůzi novou, po roce se sejít, zamyslet se a rozhodnout o dalším vývoji Sdružení...

Svolání Schůze členů Sdružení Klfree.net

Sdružení Klfree.net
Čechova 3149
272 01 Kladno

Vážení členové, Schůze členů Sdružení Klfree.net se uskuteční v sobotu, dne 30. září 2006 ve 14 hod. ve velkém sálu Domu kultury v Kladně. Těšíme se na Vás. Prosím nezapomeňte si s sebou vzít průkaz totožnosti.

Pokud se Schůze členů nemůžete zúčastnit, můžete někoho pověřit zastupováním. Zastupování můžete vyřešit následujícími dvěma způsoby:
  • předejte svému zmocněnci plnou moc (vzor plné moci naleznete zde) a originál Žádosti o členství (dříve přihlášky)
  • a nebo předejte svému zmocněnci úředně ověřenou plnou moc
A ještě jednou vás informujeme o možnostech zaslání návrhů k jednání Schůze, návrhy na změnu Stanov a Finančního řádu a návrhy na kandidaturu do Rady a Kontrolní komise. Detaily si můžete přečíst v tomto článku.

Následuje program jednání Schůze členů, úplné znění zprávy Rady o činnosti a hospodaření Sdružení a dále i úplné znění zprávy Kontrolní komise o revizi činnosti a hospodaření Sdružení.

Program Schůze členů:

1. Zahájení

1.1. hlasování: zvolení předsedajícího

1.2. hlasování: zvolení dvou ověřovatelů

1.3. hlasování: zvolení zapisovatele

2. Přivítání a úvodní slovo předsedy

3. Kontrola usnesení

4. Doplnění programu Schůze členů

4.1. hlasování o každém jednotlivém bodě, který byl doručen po svolání Schůze členů

5. Stav Sdružení

5.1. Hospodářský vývoj - shrnutí stavu Sdružení v období od 25.9.2005 do 30.9.2006

5.2. Vyjádření Kontrolní komise k plnění úkolů, plnění Stanov a Řádů v období od 25.9.2005 do 30.9.2006

5.3. Návrh na usnesení: Dosavadní plnění cílů Sdružení proběhlo podle Stanov.

6. Změna Stanov Sdružení

7. Změna Finančního řádu

8. Představení kandidátů Rady

9. Představení kandidátů Kontrolní komise

10. Volba Rady a Kontrolní komise

11. Návrhy k projednání předložené členy

10.1. Body došlé před svoláním Schůze členů.

10.2. Body došlé po svolání Schůze členů.

11. Schválení usnesení

12. Diskuse

13. ZávěrZpráva o hospodařeníOd loňského roku prochazí Sdružení vývojem, směřovaným spíše ke stabilitě. I přesto se rozvíjí nečekanou rychlostí a to nejen co se týče technologií, ale především také v počtu členů. Počtu členů je samozřejmě přímo úměrné množství peněz, které má Sdružení k dispozici. V době minulé schůze členů mělo Sdružení 1351 členů a k dnešnímu dni jich má 2733. Toto zvýšení členské základny s sebou nese nárůst měsíčních příjmů. Dnes má Sdružení měsíčně k dispozici cca 1 000 000 korun, z toho 200 000 na vstupních příspěvcích a 800 000 na pravidelných členských příspěvcích. Tímto jsme docílili příjmů za posledních 12 měsíců 11 mil Kč.

K čemu, ale slouží příjmy Sdružení?

Kromě pravidelných měsíčních výdajů, jejichž největší položkou je konektivita, nájmy a elektřina, jsou veškeré přijmy investovány zpět do sítě - do nákupu nových technologií, nové výstavby a oprav. Dlouhodobě hospodaříme s mírným přebytkem. Pravidelné měsíční výdaje tvoří 20% měsíčních výdajů. Vytvořili jsme finanční rezervu pro nepředvídatelné situace, kdy budeme v krátké době potřebovat vyšší finanční obnos, například při úderu bleskem do některého z hlavních páteřních bodů. Rezerva v tuto chvíli činí cca 900 000 Kc a je deponována na termínovaném účtu v bance. Celkové výdaje za posledních 12 měsíců jsou 9mil Kč.

Uskutečnili jsme výraznou změnu, schválenou minulou schůzí členů, zrušili jsme transparentnost našeho bankovního účtu. Touto změnou dosahujeme měsíční úspory výdajů na poplatcích cca 5000 Kč a s narůstajícím počtem členů se úspora bude dále zvyšovat. Informační systém ale členům poskytuje výrazně více informací. Tedy všichni členové vidí kromě svých plateb a pohledávek, ještě i všechny výdaje a příjmy Sdružení. Nečlenové by naopak neměli mít nahlížení do financí Sdružení dovoleno.

Jsme nuceni se zabývat i špatnou platební kázní některých členů - vznikají nám nedoplatky. Naštěstí většinou se jedná o opomenutí, opožděné platby či překlepy v příkazech zadaných bance - ať již v čísle účtu nebo ve variabilním symbolu. Zprovoznili jsme v tomto smyslu několik automatů, ulehčujících nám práci:
  • 1) Připomínání všem členům, když jim skončí předplatné a není zaplaceno v danou chvíli již další
  • 2) Upomínání při nezaplacení vstupního příspěvku
  • 3) Upozornění při vzniku dluhu na měsíčních příspěvcích
  • 4) Důrazné upozornění při vzniku dluhu větším než 350 Kč
Již proběhlo několik kol vylučování členů z důvodu neplacení. Ještě ne všichni chápou, že nelze jen se odpojit a přestat platit, ale je potřeba tuto skutečnost i nahlásit a poslat písemné vystoupení ze Sdružení.

Celé účetnictví nám zpracovává naše účetní. Připravila daňové přiznání za rok 2005, které bylo k 1.6.2006 podáno, za pomoci daňového poradce na Finanční úřad Kladno.

za Radu Sdružení
Ing. Vít Hauptman - hospodářZpráva Kontrolní KomiseKontrolní komise sdružení Klfree.net ve složení Oleg Smirskyy, Zdeněk Krajdl, Michal Briaský, zvolena Schůzí členů dne 24.9.2005, z důvodu konání Schůze členů podává členům tuto zprávu:

Během své činnosti v průběhu volebního období Kontrolní komise se zabývala podněty Rady, které směřovaly k potvrzení postupu Rady jako řádného. V posledním čtvrtletí volebního období Kontrolní komise schválila investiční výdaje nad limit uvedený ve Stanovách sdružení – nákup několika kusů bezdrátových pojítek za účelem redukce nákladů na jedno pojítko. Ostatní případy jsou uvedeny ve čtvrtletních zprávách Kontrolní komise.

V průběhu svého volebního období Kontrolní komise obdržela odvolání člena proti rozhodnutí Rady o jeho vyloučení. Kontrolní komise se nedokázala dohodnout na konečném znění stanoviska k tomuto odvolání v řádném termínu, proto navrhuje, aby Rada zařadila projednávání tohoto odvolání, resp. vyloučení člena, na pořad jednání členské schůze.

Pověřený člen Kontrolní komise zformuloval obsah měsíčních zpráv, které má podávat Rada Kontrolní komisi. Při následném projednávání obsahu měsíčních zpráv Kontrolní komise se nevyjádřila k výhradám Rady k obsahu měsíčních zpráv, nedošlo proto k dohodě o jejich obsahu. Šlo především o výhrady ve smyslu duplicity informací – Rada namítala, že většina informací uvedených v obsahu měsíčních zpráv již je nějakým způsobem publikována v interních informačních zdrojích a dodatečné kopírování těchto informací do měsíčních zpráv by bylo pro členy Rady zátěží navíc. Dohodu o tom, jaký rozsah měsíčních zpráv je účelný vzhledem k ostatním informačním zdrojům, Kontrolní komise přenechává Kontrolní komisi v dalším volebním období.

Oleg Smirskyy za Kontrolní komisi zkontroloval účetnictví Sdružení Klfree.net a účetní závěrku za rok 2005 a podal Kontrolní komisi následující zprávu o stavu vedení účetnictví:

„Při kontrole účetnictví jsem prozkoumal faktury za rok 2005 a výběrově pokladní doklady a bankovní výpisy. Namátkovou kontrolou jsem zkoumal, jakým způsobem jsou jednotlivé doklady promítnuty do účetního deníku. Neověřoval jsem správnost výpočtu účetních výkazů.

Neshledal jsem žádné závady ve vedení účetnictví při evidenci výdajů a příjmů Sdružení.

Doporučuji, aby Rada zřetelněji označovala v účetnictví výdaje z částky Kč 100.000,-, kterou Schůze členů schválila k použití na odměny aktivních členů. Dosavadní výdaje z této částky byly použity k uhrazení útraty při dvou společenských akcích, které Sdružení organizovalo pro své aktivní členy jako odměnu za jejich práci ve svém volném čase.
Shledávám, že největší prostor pro vylepšení účetní evidence Sdružení spočívá zlepšení skladové evidence. V současné době je evidence nedostatečná, neboť neumožňuje detailní sledování pohybu majetku Sdružení ve skladu a v rámci jednotlivých Nodů. Majetek s pořizovací hodnotou nad 40 tisíc korun je veden zvlášť, v seznamu investičního majetku, a je odpisován. Podle vyjádření hospodáře Sdružení a skladníka je si Rada plně vědoma tohoto nedostatku a hledá řešení buď v podobě existujícího softwaru nebo v podobě dodatečného vývoje softwaru.

Až na uvedené výhrady hodnotím vedení účetnictví jako průkazné, správné a srozumitelné.“

Na závěr své výroční zprávy Kontrolní komise vyzývá členy Sdružení, kteří jsou ochotni a schopni se aktivně věnovat kontrolní činnosti, aby zvážili svou kandidaturu do Kontrolní komise. Podle zkušeností Kontrolní komise je vhodné, aby Kontrolní komise měla alespoň jednoho technicky znalého člena a alespoň jednoho člena, který má povědomí o účetnictví a ekonomice. Důležitější než znalosti však je ochota a časové dispozice se členství v Kontrolní komisi plně zhostit.

V Kladně dne 9. 9. 2006
Za Kontrolní komisi
Oleg Smirskyy

[Akt. známka: 3,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
(Celý článek | Autor: Tomáš Meisner (Mr.Gespant) | Informační e-mailVytisknout článek

Kontakt na helpdesk
Mail: helpdesk@klfree.net
Tel.: 840 800 840
nonstop
0h-24h

Více informací naleznete v článku

Nastavení SMTP (pošty)
Pro správné fungování Vašich emailových klientů, je třeba nastavit si server pro odchozí poštu (SMTP):
smtp.klfree.net
Pro příchozí poštu použijte POP3 (nebo IMAP) server poskytovatele Vaší emailové schránky.

Radio KLFREEone
Radio KLFREE 1Spuštění vysílání
Spuštění vysílání

31. 8. 2014   00:00 - 23:59

VYSëL Në P IPRAVUJEME

Vysíláme jen v siti KLFREE


Aktuality
27.08.2017: Výpadky z důvodu výměny centrálního prvku sítě
Dne 28.8.2017 od 23:30 do 29.8.2017 05:00 může z důvodů výměny centrálního prvku sítě docházet ke krátkým výpadkům sítě.
Děkujeme za pochopení.
--belerby

25.07.2017: Nedostupnost NodeZSBustehrad dne 8.8.2017
Dne 8.8.2017 od 8:30 do 12:00 z technických důvodů nebude v provozu bod NodeZSBustehrad.
Děkujeme za pochopení.
--hoby

04.08.2016: plánovaná odstávka elektřiny
Dnes 4.8. jsou naplánovány odstávky elektrické energie v oblasti kročehlav a postihne následující vysílače: Hegemon, Baumax, Arigato, Dělnická. Děkujeme za pochopení.

13.07.2016: Krátké výpadky v noci
Dnes v noci mezi 24h a 01h budou prováděny úpravy na hlavních rozbočovačích na Silveru a na Děčínské. Může tedy docházet k několika krátkým minutovým výpadkům. Děkujeme za pochopení. Sdružení Klfree.net

17.06.2016: Výpadek elektřiny
Dnes po 11:30 nastal na Kladně výpadek vysokého napětí. V souvislosti s tím může po obnově docházet k výpadkům připojení k Internetu. V případě nefunkčnosti zkuste restartovat svá zařízení a nebo se ozvěte na helpdesk - tel. 840 800 840. Děkujeme za pochopení. Sdružení Klfree.net

24.05.2016: Výpadky elektřiny
Dnes ráno se od 3tí hodiny v noci na Kladně a okolí vyskytly mnohočetné výpadky elektrické sítě.
Případné poruchy způsobené výpadky sítě hlašte na infolinku 840800840. V této chvíli výpadek pokračuje v oblasti kolem baumaxu, omlouváme se za tímto způsobenou nefunkčnost internetu.
Děkujeme za pochopení.

12.05.2016: Virus na Ubiquity
Na zařízeních značky Ubiquity v našem Sdružení se objevil virus, proto byl dnes večer spuštěn skript, který postupně testuje jednotlivá zařízení a pakliže se dostane na Ubiquity, automaticky upgraduje firmware na verzi 5.6.4, která není tímt virem napadnutelná. S tímto jsou spojeny případné problémy a může se i stát, že se některé zařízení nevzpamatuje. Pokud budete mít problémy s připojením, ozvěte se na hepldesk (te. 840 800 840).

18.12.2015: Výstavba nového stožáru místo node Pchery Bejkarna
Od dnešního dne začali technici intenzivně pracovat výstavbě nového stožáru a v nejbližší době by mělo spojení opět fungovat. děkujeme za pochopení

29.07.2015: Plánovaný výpadek elektřiny Žehrovice
Dnes 29.7.2015 od 8:00 do 15:00 proběhne plánovaná odstávka elektrické energie v Kamenných Žehrovicích a díky tomu i některých vysílacích bodů. Děkujeme za pochopení.

24.07.2015: plánovaný výpadek elektřiny Node Olsany
Zítra mezi 8 - 9 proběhne plánovaná odstaávka elektřiny na node Olsany děkujeme za pochopení.

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server