Dnešní datum: 24. 01. 2018
Hlavní stránka Mapa sítě Správci Fórum

Lidé v Klfree
Ekonomika
Účet pro platby členských příspěvků ve FIO bance č.2200173650/2010. Přehled veškerých toků na účtě můžete zkontrolovat v Informačním systému.
Při platbě uvádějte své členské číslo jako variabilní symbol, pokud zadáváte i text, uveďte:
jméno příjmení členský příspěvek nebo jméno příjmení předplatné od-do

Partneři
Alcoma, a. s.

Vysílačky SPACE s.r.o.

Pilsfree.net

UNHfree.net

NFX

NIX.cz

ČD-Telekomunikace

RIPE

01. Klíčové informace

* Organizační řád (platný od 1.6.2007 do 7.12.2009)

Vydáno dne 30. 04. 2007 (19106 přečtení)

Organizační řád vymezuje termíny důležité pro chod počítačové sítě Sdružení Klfree.net (dále jen „Sdružení“), stanovuje podrobný postup přijetí nového člena, určuje základní práva a povinnosti každého uživatele informačních technologií neveřejné sítě Sdružení Klfree.net (dále jen „síť Sdružení“). Dále upravuje podrobnosti o vzniku a zániku členství, upřesňuje komunikaci s orgány Sdružení a upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení členem.

Rada Sdružení Klfree.net vydává v souladu se stanovami Sdružení Klfree.net interní řád

Organizační řád

1. Úvod

1.1 Tento Organizační řád vymezuje termíny důležité pro chod počítačové sítě Sdružení Klfree.net (dále jen „Sdružení“), stanovuje podrobný postup přijetí nového člena, určuje základní práva a povinnosti každého uživatele informačních technologií neveřejné sítě Sdružení Klfree.net (dále jen „síť Sdružení“). Dále upravuje podrobnosti o vzniku a zániku členství, upřesňuje komunikaci s orgány Sdružení a upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení členem.

2. Vymezení pojmů

2.1. „Node“ je místo, kde se nachází zařízení počítačové sítě v majetku Sdružení, které směruje provoz počítačové sítě a může umožňovat připojení.
2.2. „LAN“ je lokální datová síť, která může být v jedné budově, nebo mezi více budovami.
2.3. „Access Point“ (dále jen „AP“) je rozhraní na zařízení počítačové sítě Sdružení na příslušném Node. K AP se připojuje člen (resp. zájemce).
2.4. „Klientské AP“ též „HW AP“ je zařízení člena, kterým se připojuje do sítě Sdružení.
2.5. „IS“ je informační systém Sdružení.
2.6. „Rada“ je Rada Sdružení. Sedmičlenný orgán volený schůzí členů.
2.7. „Veřejná IP adresa“ je adresa unikátní v celé síti Internet, která je přímo dostupná z Internetu.
2.8. „Neveřejná IP adresa“,“Vnitřní IP adresa“ - neveřejnou IP adresou je v kontextu sítě Sdružení míněna jakákoli adresa z rozsahů dle dokumentu RFC 1918 (t.j. 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16) stejně tak jako loopback (127.0.0.0/8).
2.9. „CZFree.Net IP adresa“ – Neveřejná IP adresa z rozsahu 10.0.0.0/8. Umožňuje komunikaci v rámci sítí jednotlivých freenetů mimo veřejné části Internetu.
2.10. „Unikátní IP adresa“ - touto je míněna IP adresa z rozsahu IP adres, které jsou používány v síti Sdružení.
2.11. „Správce“ – jedná se o Správce Node, nebo Správce LAN – viz. bod 11. a 12.
2.12. „Čekatel“ je osoba, zavedená v informačním systému Sdružení, která se hodlá stát členem Sdružení, ale ještě členem není.
2.13. „Tester“ je osoba, připojená do sítě Sdružení, touto se stává z Čekatele po prvním přihlášení do IS.
2.14. „Dřívější člen“ je člen, který řádně ukončil členství ve Sdružení.
2.15. „Vyhozený člen“ je člen, kterému bylo ukončeno členství ve Sdružení.

3. Identifikace člena

3.1. Člen vystupuje pod svým vlastním unikátním identifikátorem (aliasem, přezdívkou).
3.2. Rada přidělí členovi unikátní členské číslo.
3.3. Rada uvede člena ve veřejném adresáři sítě Sdružení ve formátu „Jméno, příjmení, členské číslo, přezdívka“.
3.4. Člen se nesmí vydávat za jiného člena Sdružení, tak aby tímto někoho uvedl v omyl.
3.5. Člen používá pro oficiální komunikaci ve Sdružení své členské číslo spolu se svou přezdívkou nebo s jménem a příjmením.

4. Připojení člena

4.1. Člen je povinen před připojením kontaktovat Správce Node, na který se chce připojit a domluvit si s nim způsob připojení. O způsobu připojení do sítě Sdružení rozhoduje Správce.
4.2. Člen je povinen respektovat rozhodnutí správce příslušného Node či LAN, může se proti tomuto rozhodnutí odvolat k Radě. Rozhodnutí Rady je nadřazeno rozhodnutí Správce.
4.3. Člen provádí připojení a nastavení zařízení vlastními silami na základě pokynů Správce.
4.4. IP adresy jsou členovi přidělovány. Člen nesmí používat IP adresy, které mu nebyly přiděleny.
4.5. Člen má nárok na přidělení nejvíce 5 vnitřních IP adres z adresního rozsahu AP pro osobní potřebu. Správce může udělit v odůvodněných případech výjimku.
4.6. Člen může použít pro své připojení k síti vlastní směrovač (router). Privátní neroutovaný subnet nesmí být v konfliktu s adresním rozsahem používaným v síti czfree.net (10.0.0.0/8) ani s prostorem veřejných IP adres.
4.7. Člen smí být připojen pouze na jednom AP. O připojení na dalším AP rozhoduje v odůvodněných případech pro aktivní členy Rada.
4.8. Všichni jsou povinni postupovat při připojování dle postupu uvedeného na www.klfree.net a dodržovat pravidla uvedená v KRFC5 (viz. technická příloha č.2)
4.9. Na jeden dům, případně spojitý blok domů je možno umístit nejvýše jedno radiové zařízení připojené do sítě Sdružení, toto se netýká zařízení v majetku Sdružení. Všichni členové v těchto objektech musí být připojeni do sítě Sdružení prostřednictvím domovní sítě LAN, nikoliv individuálním radiovým zařízením. Správce nebo Rada mohou rozhodnout o rozšíření omezení i na větší skupinu domů. Je nepřípustné, aby měl každý člen v témže domě svou vlastní anténu pro připojení do sítě Sdružení. Pro členy připojené před 1.5.2007 je tento bod doporučující, pro členy připojené po 1.5.2007 je tento bod závazný.
4.10. IP adresy z daného Node smí přidělovat pouze správce daného Node, případně někdo jiný po dohodě se správcem tohoto Node.

5. Povinnosti člena

5.1. Člen pracuje v síti Sdružení tak, aby ostatním členům nenarušoval a nebránil v užívání prostředků počítačové sítě.
5.2. Člen nesmí používat jakékoliv techniky, které lze chápat jako aktivity směřující k získání neoprávněných přístupových práv, privilegovaného stavu či získání neoprávněné kontroly nad zařízením Sdružení.
5.3. Jestliže člen jakýmkoliv způsobem získá uživatelská práva nebo privilegovaný stav, který mu nepřísluší, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit správci Node.
5.4. Člen nesmí provozovat nelegální aktivity přes neveřejnou síť Sdružení.
5.5. Člen nesmí záměrně přetěžovat síť Sdružení.
5.6. Člen nesmí svým zařízením rušit zařízení ostatních uživatelů ani jiných osob.
5.7. Člen je povinen zajistit aby každé jeho zařízení, které používá přidělenou IP adresu z rozsahu sítě Sdružení, bylo dostupné pomocí příkazu ping pokud to zařízení umožňuje.
5.8. Člen musí zajistit, aby se z jeho zařízení nešířily viry, spamy, apod.
5.9. Člen nesmí umožnit připojení do sítě Sdružení třetí osobě pokud by tím došlo k poškození Sdružení nebo pokud by tím člen získal osobní prospěch.
5.10. Člen je povinen zajistit funkčnost emailové schránky a pravidelně číst elektronické zprávy, které zasílá Rada a Správce a sledovat veřejná oznámení na internetových stránkách Sdružení http://www.klfree.net
5.11. Člen je odpovědný za případné škody, které způsobí prostřednictvím sítě Sdružení.
5.12. Člen je povinen umožnit připojení dalšího člena, pokud je to možné, na již existující rozvod (zařízení) v domě a podle možností spolupracovat.
5.13. Člen je povinen uposlechnout pokynů Správce, nebo jiné osoby pověřené Sdružením ohledně nastavení a provozu zařízení připojených k síti Sdružení.
5.14. Člen je povinen udržovat v IS Sdružení neustále aktuální údaje (zejména email, telefon, MAC adresy-fyzické adresy).

6. Práva člena

6.1. Člen má právo podílet se na rozvoji a správě informačních technologií ve Sdružení.
6.2. Člen, který není spokojen s činností Správce, nebo jiného člena Sdružení, má právo podat Radě stížnost. Rada je povinna stížnost projednat na nejbližším zasedání a o stížnosti rozhodnout.
6.3. Člen má právo časově neomezeně užívat síť Sdružení, sdílet společnou přípojku do Internetu a využívat spojení s dalšími počítačovými sítěmi. Sdružení však neodpovídá za škody, které jsou způsobeny výpadky sítě Sdružení a negarantuje funkčnost počítačové sítě Sdružení, čímž není dotčena povinnost dle bodu 5.1.
6.4. Člen - fyzická osoba má právo umožnit osobám, se kterými sdílí společnou domácnost, přístup do sítě Sdružení. Za případné škody vždy odpovídá člen.
6.5. Člen - právnická osoba má právo umožnit osobám, které jsou s ním v pracovněprávním nebo obdobném vztahu, přístup do sítě Sdružení. Za případné škody vždy odpovídá člen.

7. Nedodržování povinností

7.1. Jestliže člen poruší své povinnosti, může Rada nebo příslušný Správce omezit jeho práva (např. snížit rychlost, omezit porty, nebo úplně zakázat přístup do sítě Sdružení). Rada nebo příslušný Správce je povinen člena na tuto skutečnost neprodleně upozornit a vyzvat ho ke zjednání nápravy.
7.2. Člen je povinen neprodleně zjednat nápravu.
7.3. Člena, který nadále či opakovaně porušuje své povinnosti, může Rada ze Sdružení vyloučit.

8. Způsob upozorňování členů

8.1. Člen bude upozorněn výzvou. Za výzvu se považuje elektronická zpráva(email, systémová zpráva v IS, ICQ, apod.), telefonická a nebo jiná domluva.

9. Hlášení poruch

9.1. Jakékoliv problémy s počítačovou sítí Sdružení, které jsou nad jeho schopnosti, ohlašuje člen příslušnému správci Node. Před ohlášením poruchy je však povinen ověřit na vlastní náklady, zda závada nespočívá v zařízení, které není v majetku nebo pod správou Sdružení. Zároveň by se měl pokusit identifikovat, kde přesně se problém vyskytuje, případně kdy a za jakých podmínek.
9.2. Podle závažnosti poruchy je člen povinen dodržet následující postup:
 • lze-li odeslat email, odešle co nejpřesnější popis poruchy emailem na adresu poruchy@klfree.net .
 • nelze-li ani na několikátý pokus odeslat email, odešle totéž krátkou textovou zprávou (SMS) na číslo pro hlášení poruch: +420 776 238 360
 • poruchové číslo není určeno pro příjem hovorů

  10. Informační schůzky

  10.1. Čekatel (Tester) je povinen minimálně jednou absolvovat informační schůzku pro nové členy.
  10.2. Pokud Tester schůzku neabsolvuje do měsíce od svého připojení, bude mu provoz na síti omezen, a pokud schůzku neabsolvuje ani do dvou měsíců, bude od sítě Sdružení odpojen.
  10.3. Správce může doporučit členovi opětovné absolvování informační schůzky pro nové členy.

  11. Správce Node

  11.1. Správce Node je odpovědná osoba spravující vymezený Node.
  11.2. Správce Node odvolává a konkludentně pověřuje Rada.
  11.3. Správce Node je odpovědný zejména za:
  1. správu majetku Sdružení na vymezeném Node,
  2. evidenci majetku Sdružení na vymezeném Node,
  3. dokumentaci vymezeného Node,
  4. dohled nad provozem sítě Sdružení na vymezeném Node,
  5. přidělování IP adres na vymezeném Node.

  12. Správce LAN

  12.1. Správce LAN je odpovědná osoba spravující vymezenou LAN.
  12.2. Správce LAN odvolává a konkludentněi pověřuje Správce Node nebo Rada.
  12.3. Správce LAN je odpovědný zejména za:
  1. správu majetku Sdružení na vymezené LAN,
  2. evidenci majetku Sdružení na vymezené LAN,
  3. dokumentaci vymezené LAN,
  4. dohled nad provozem sítě Sdružení na vymezené LAN.

  13. Vznik členství

  13.1. Viz. KRFC6 (viz. technická příloha č.3) – vývojový diagram vzniku členství.
  13.2. Zájemce, který se chce připojit a stát řádným členem, musí kontaktovat správce nejbližšího Node a domluvit se s ním na způsobu připojení.
  13.3. Zájemce sdělí Správci povinné údaje, potřebné k vytvoření účtu, které Správce zanese do IS a tím se z něj stane „Čekatel“.
  13.4. Zájemce požádá Správce Node o přidělení potřebného počtu IP adres (maximálně 5, viz 4.5) na dané AP.
  13.5. Při prvním připojení je zájemce přesměrován na IS a po přihlášení je mu změněn stav z „Čekatel“ na „Tester“.
  13.6. Po změně stavu na „Tester“ musí zájemce absolvovat Informační schůzku pro nové členy v nejbližším možném termínu. Tuto schůzku může absolvovat i dříve, již jako „čekatel“.
  13.7. Na informační schůzku si vezme dvě vyplněné žádosti o členství, kde mu budou potvrzeny. Jednu odevzdá zástupců Rady Sdružení a druhou si ponechá.
  13.8. Rada přijímá členy vždy k 1. dne v měsíci.
  13.9. Zájemce je povinen uhradit jednorázový vstupní příspěvek podle Finančního řádu. Jestliže příspěvek neuhradí, má se za to, že členství nevzniklo.
  13.10. Zájemce se při připojování a provozu řídí ustanoveními tohoto Organizačního řádu a jeho přílohami.

  14. Zánik členství

  14.1. Každý člen má právo ze Sdružení svobodně vystoupit.
  14.2. Člen doručí Radě písemné oznámení o vystoupení:
  1. osobně, přijímající člen Rady při převzetí ověří totožnost člena,
  2. písemně, alespoň mailem.

  14.3. Oznámení o vystoupení musí obsahovat tyto náležitosti:
  1. jméno, příjmení
  2. členské číslo
  3. datum ukončení členství, které není dřívější než datum podání oznámení
  4. datum podání oznámení

  15. Informační systém

  15.1. IS je databáze členů Sdružení, obsahující údaje o členech, o přidělených IP adresách, o bodech sítě, atd.
  15.2. Do IS má přístup každý člen Sdružení, může měnit své kontaktní údaje a manipulovat se svými IP adresami. Dále má přístupný transparentní účet a detailně své platby.
  15.3. Správce či jiný aktivní člen, podílející se na zajištění provozu, který potřebuje za tímto účelem přístup k údajům o členech, má možnost nahlížet, na základě podepsaného prohlášení o mlčenlivosti, do údajů ostatních členů a případně dle oprávnění tyto údaje měnit.

  16. Informační zdroje

  16.1. Rada spravuje informační zdroje Sdružení, adresy elektronické pošty a aliasy elektronické pošty. Seznam adres a zdrojů upřesňuje Technická příloha č.1 tohoto řádu.

  17. Závěrečná ustanovení

  17.1. Organizační řád nabývá účinnosti dne 1.6.2007
  17.2. Rada smí udělovat výjimky z tohoto řádu.

  V Kladně dne 16.4.2007

  Rada Sdružení Klfree.net

  [i] - Konkludentní čin (nevýslovně učiněný právní úkon). Právo připouští, aby právní úkony byly učiněny výslovně, konkludentně nebo mlčky. Výslovný úkon je úkon učiněný ústně nebo písemně. Konkludentní úkon je tedy úkon učiněný jiným způsobem než výslovně. Příkladem konkludentního jednání je např. úmyslné zničení listiny namísto jejího podpisu. Konkludentní úkon lze učinit jednáním i opomenutím (komisivně i omisivně). Opomenutím je přitom neprovedení činnosti, která měla být provedena. Ke konkludentnímu projevu vůle lze využít i technický prostředek např. počítač. Konkludentní čin způsobí zákonem předvídané následky pouze tehdy, bude-li projeven způsobem, který nevyvolává pochybnosti o projevené vůli tak, aby bylo možno určit jeho zamýšlený obsah. Konkludentní právní úkon se vykládá podle pravidel, která obsahuje občanský zákoník. Základem výkladu konkludentního právního úkonu je obvyklý význam učiněného jednání nebo opomenutí, přičemž se přihlíží k vůli toho, kdo jednal či opomenul a současně se přihlíží k ochraně a dobré víře toho, komu byl právní úkon určen (adresován). OZ, § 35


  Organizační řád - Technická příloha č.1

  Informační zdroje

  Podrobnosti k bodům:

  13.7 Žádost o členství je k dispozici ke stažení na www.klfree.net

  14.1 Informační zdroje jsou na adresách:

  1. http://www.klfree.net – oficiální internetové stránky Sdružení
  2. http://forum.klfree.net - diskusní fórum členů Sdružení
  3. http://twiki.klfree.net – informační databáze Sdružení
  4. news://news.klfree.net - diskusní skupiny
  5. https://is.klfree.net – informační systém Sdružení
  Adresy a aliasy elektronické pošty:
  1. predseda@klfree.net (Předseda)
  2. hospodar@klfree.net (Hospodář)
  3. skladnik@klfree.net (Skladník)
  4. rada@klfree.net (obdrží celá Rada)
  5. kontrolni-komise@klfree.net (obdrží celá Kontrolní komise)
  6. info@klfree.net (obdrží celá Rada a celá Kontrolní komise)
  7. technici@klfree.net (obdrží všichni členové, zaregistrovaní do této konference)
  8. pripojit@klfree.net (obdrží všichni členové, zaregistrovaní do této konference)
  9. poruchy@klfree.net (obdrží všichni členové, zaregistrovaní do této konference)

  Organizační řád - Technická příloha č.2 (Instalační řád)

  Instalační řád – KRFC5

  Podrobnosti k bodu 4.8

  Viz. KRFC5 v informační databázi Sdružení
  (konkrétně https://twiki.klfree.net/twiki/bin/view/SpravaSite/KRFC5 )


  Organizační řád - Technická příloha č.3

  Vývojový graf vzniku členství – KRFC6

  Podrobnosti k bodu 13.

  Viz. KRFC6 v informační databázi Sdružení
  (konkrétně https://twiki.klfree.net/twiki/bin/view/SpravaSite/KRFC6 )


 • [Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
  (Celý článek | Autor: Martin Šrotýř (Belerby) | Informační e-mailVytisknout článek

  Kontakt na helpdesk
  Mail: helpdesk@klfree.net
  Tel.: 840 800 840
  nonstop
  0h-24h

  Více informací naleznete v článku

  Nastavení SMTP (pošty)
  Pro správné fungování Vašich emailových klientů, je třeba nastavit si server pro odchozí poštu (SMTP):
  smtp.klfree.net
  Pro příchozí poštu použijte POP3 (nebo IMAP) server poskytovatele Vaší emailové schránky.

  Radio KLFREEone
  Radio KLFREE 1Spuštění vysílání
  Spuštění vysílání

  31. 8. 2014   00:00 - 23:59

  VYSëL Në P IPRAVUJEME

  Vysíláme jen v siti KLFREE


  Aktuality
  27.08.2017: Výpadky z důvodu výměny centrálního prvku sítě
  Dne 28.8.2017 od 23:30 do 29.8.2017 05:00 může z důvodů výměny centrálního prvku sítě docházet ke krátkým výpadkům sítě.
  Děkujeme za pochopení.
  --belerby

  25.07.2017: Nedostupnost NodeZSBustehrad dne 8.8.2017
  Dne 8.8.2017 od 8:30 do 12:00 z technických důvodů nebude v provozu bod NodeZSBustehrad.
  Děkujeme za pochopení.
  --hoby

  04.08.2016: plánovaná odstávka elektřiny
  Dnes 4.8. jsou naplánovány odstávky elektrické energie v oblasti kročehlav a postihne následující vysílače: Hegemon, Baumax, Arigato, Dělnická. Děkujeme za pochopení.

  13.07.2016: Krátké výpadky v noci
  Dnes v noci mezi 24h a 01h budou prováděny úpravy na hlavních rozbočovačích na Silveru a na Děčínské. Může tedy docházet k několika krátkým minutovým výpadkům. Děkujeme za pochopení. Sdružení Klfree.net

  17.06.2016: Výpadek elektřiny
  Dnes po 11:30 nastal na Kladně výpadek vysokého napětí. V souvislosti s tím může po obnově docházet k výpadkům připojení k Internetu. V případě nefunkčnosti zkuste restartovat svá zařízení a nebo se ozvěte na helpdesk - tel. 840 800 840. Děkujeme za pochopení. Sdružení Klfree.net

  24.05.2016: Výpadky elektřiny
  Dnes ráno se od 3tí hodiny v noci na Kladně a okolí vyskytly mnohočetné výpadky elektrické sítě.
  Případné poruchy způsobené výpadky sítě hlašte na infolinku 840800840. V této chvíli výpadek pokračuje v oblasti kolem baumaxu, omlouváme se za tímto způsobenou nefunkčnost internetu.
  Děkujeme za pochopení.

  12.05.2016: Virus na Ubiquity
  Na zařízeních značky Ubiquity v našem Sdružení se objevil virus, proto byl dnes večer spuštěn skript, který postupně testuje jednotlivá zařízení a pakliže se dostane na Ubiquity, automaticky upgraduje firmware na verzi 5.6.4, která není tímt virem napadnutelná. S tímto jsou spojeny případné problémy a může se i stát, že se některé zařízení nevzpamatuje. Pokud budete mít problémy s připojením, ozvěte se na hepldesk (te. 840 800 840).

  18.12.2015: Výstavba nového stožáru místo node Pchery Bejkarna
  Od dnešního dne začali technici intenzivně pracovat výstavbě nového stožáru a v nejbližší době by mělo spojení opět fungovat. děkujeme za pochopení

  29.07.2015: Plánovaný výpadek elektřiny Žehrovice
  Dnes 29.7.2015 od 8:00 do 15:00 proběhne plánovaná odstávka elektrické energie v Kamenných Žehrovicích a díky tomu i některých vysílacích bodů. Děkujeme za pochopení.

  24.07.2015: plánovaný výpadek elektřiny Node Olsany
  Zítra mezi 8 - 9 proběhne plánovaná odstaávka elektřiny na node Olsany děkujeme za pochopení.

  Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

  Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server