Dnešní datum: 17. 01. 2018
Hlavní stránka Mapa sítě Správci Fórum

Lidé v Klfree
Ekonomika
Účet pro platby členských příspěvků ve FIO bance č.2200173650/2010. Přehled veškerých toků na účtě můžete zkontrolovat v Informačním systému.
Při platbě uvádějte své členské číslo jako variabilní symbol, pokud zadáváte i text, uveďte:
jméno příjmení členský příspěvek nebo jméno příjmení předplatné od-do

Partneři
Alcoma, a. s.

Vysílačky SPACE s.r.o.

Pilsfree.net

UNHfree.net

NFX

NIX.cz

ČD-Telekomunikace

RIPE

01. Sdružení Klfree.net

* Pozvánka na schůze členů Sdružení Klfree.net, o.s. 2008

Vydáno dne 05. 10. 2008 (6429 přečtení)

Tento článek obsahuje oficiální pozvánku pro členy sdružení na schůze členů konající se dne 25.10.2008.
Pozvánku by měl každý člen zároveň obdržet do své emailové schránky, kterou má uvedenou v informačním systému sdružení.

Svolání schůzí členů Sdružení Klfree.net, o.s.

Sdružení Klfree.net, o.s.
Víta Nejedlého 3188
272 01 Kladno

Vážení členové,
dne 25. října 2008 (sobota) se uskuteční schůze členů Sdružení Klfree.net, o.s. ve velkém sále Domu kultury v Kladně na Sítné (zde). Od 13 hod. se bude konat Mimořádná Schůze členů a následně od 14.30 hod. začně běžná Schůze členů. Důvod konaní Mimořádné Schůze členů je uveden ve zprávě Kontrolní Komise. Pokud se plánujete zúčastnit, přijďte prosím včas, aby se dodržel harmonogram obou schůzí. Těšíme se na Vaši hojnou účast. Prosím nezapomeňte si s sebou vzít průkaz totožnosti. Pokud se nemůžete zúčastnit, můžete někoho pověřit zastupováním. Zastupování můžete vyřešit následujícími dvěma způsoby:
  • předejte svému zmocněnci plnou moc (vzor plné moci naleznete zde) a originál Žádosti o členství (dříve přihlášky)
  • a nebo předejte svému zmocněnci úředně ověřenou plnou moc
Účast na Schůzi členů není povinná, svou absenci nemusíte nikterak omlouvat ani potvrzovat svou účast. Účastí na členské schůzi můžete zasáhnout do dění Sdružení a ovlivnit tak jeho další chod. Znovu Vám připomínáme možnost zaslat návrhy k jednání Schůze, návrhy na změnu Stanov, Finančního řádu a kandidaturu do Kontrolní Komise. Detaily si můžete přečíst v tomto článku. Vaše případné návrhy na změnu stanov a finančního řádu prosím koordinujte s novým návrhem, který je zpracováván ve spolupráci s právní kanceláří na základě legislativních změn a vývoje Sdružení. Tyto návrhy naleznete od 8.10. v tomto článku.
Nezasílejte nám prosím návrhy na výstavbu nových bodů sítě, jejich upgrade ani stížnosti na funkčnost sítě - tyto věci řeší příslušní Správci Nodů a Komise Infrastruktury.

Rada Sdružení Sdružení Klfree.net, o.s.

Následuje program jednání schůzí členů, úplné znění zprávy Rady o činnosti a hospodaření Sdružení a dále i úplné znění zprávy Kontrolní komise o revizi činnosti a hospodaření Sdružení.


Program Mimořádné Schůze členů:

1. Zahájení

1.1. hlasování: zvolení předsedajícího
1.2. hlasování: zvolení skrutátorů
1.3. hlasování: zvolení zapisovatele
1.4. hlasování: zvolení dvou ověřovatelů

2. Přivítání a úvodní slovo předsedy

3. Revokace usnesení bodu 13.2 Schůze Členů z 21.10.2007

4. Diskuse

5. ZávěrProgram Schůze členů:

1. Zahájení

1.1. hlasování: zvolení předsedajícího
1.2. hlasování: zvolení skrutátorů
1.3. hlasování: zvolení zapisovatele
1.4. hlasování: zvolení dvou ověřovatelů
1.5. hlasování: zvolení členů volební a mandátové komise
1.6. hlasování: schválení Jednacího řádu
1.7. hlasování: schválení Volebního řádu

2. Přivítání a úvodní slovo předsedy

3. Kontrola usnesení z minulých schůzí členů

4. Programu Schůze členů

4.1. Doplnění programu Schůze členů
4.2. Schválení programu Schůze členů

5. Informace o stavu Sdružení

5.1. Zpráva o hospodaření - shrnutí hospodaření Sdružení v období od 21.10.2007 do 25.10.2008
5.2. Zpráva o technickém vývoji - shrnutí stavu Sdružení v období od 21.10.2007 do 25.10.2008
5.3. Zpráva Kontrolní komise o revizi činnosti a hospodaření Sdružení za uplynulé období
5.4. Návrh na usnesení: Dosavadní plnění cílů Sdružení proběhlo podle Stanov.

6. Změna Stanov Sdružení

6.1. Úprava stanov na základě konzultací s právní kanceláří
6.2. Elektronické hlasování
6.3. Schválení Jednacího a volebního řádu

7. Změna Finančního řádu

7.1. Úprava řádu na základě konzultací s právní kanceláří

8. Investiční záměry

8.1. Zajištění skladových prostor

8. Představení kandidátů do Kontrolní Komise

9. Volba Kontrolní Komise

10. Návrhy k projednání předložené členy

11. Body došlé po svolání Schůze členů

12. Schválení usnesení

13. Diskuse

14. ZávěrZpráva o hospodaření:

Za posledních 12 měsíců Sdružení dále směřuje k navyšování rychlosti používáním stále modernějších technologií. Stále se rozvíjíme a to nejen co se týče technologií, ale také v počtu členů. Množství peněz, které má Sdružení k dispozici, je samozřejmě přímo úměrné počtu členů. V době předminulé schůze mělo Sdružení 2733 členů, v době minulé schůze jich bylo 3850 a k dnešnímu dni jich máme 4661. Poprvé v historii sdružení ale musíme konstatovat, že růst se zpomaluje. Přičítal bych to především nasycenosti trhu. Na Kladně nejsme jedinou možností jak lidé mohou přistupovat do počítačové sítě a do sítě internet a i přesto nás využívá skoro jedna čtvrtina jeho obyvatelstva. Dnes má Sdružení měsíčně k dispozici cca 1,5mil korun (proti loňskému 1,3mil korun). Tímto jsme docílili příjmů za posledních 12 měsíců 19mil Kč oproti loňským 16mil Kč.

K čemu všemu, ale slouží příjmy Sdružení?

Kromě pravidelných měsíčních výdajů, jejichž největší položkou je konektivita, nájmy a elektřina, jsou veškeré příjmy investovány zpět do sítě - do nákupu nových technologií, nové výstavby a oprav. Udržujeme finanční rezervu pro nepředvídatelné situace, kdy budeme v krátké době potřebovat vyšší finanční obnos, například při úderu bleskem do některého z hlavních páteřních bodů. Rezerva v tuto chvíli činí cca 1,6mil Kč, tedy je přesně ve výši stanovené finančním řádem, a je deponována na termínovaném účtu v bance.

Celkové výdaje za posledních 12 měsíců jsou 14mil Kč, tedy asi 4mil Kč pod celkovými příjmy. Pravidelné měsíční výdaje tvoří 25% měsíčních výdajů. Dalších 25% Sdružení spotřebovává na nákupy drobného materiálu pro opravy a ůdržbu sítě. Do velkých nákupů nových technologií pro zlepšování sítě bylo za posledních 12 měsíců investováno 30% veškerých příjmů a zbývajících 20% tvoří aktuální úspory, včetně tvorby povinné rezervy. Proti loňskému roku jsou úspory o neco vyšší, za což ale může aktuálně rozpracovaný projekt pokládání optických kabelů, s jehož placením už počítáme, připravujeme se na něj tvorbou rezervy, ale protože ještě nebyl uskutečněn, rezerva momentálně tvoří velkou část přebytku. Dále se rýsuje potřeba zajištění nových skladových a kancelářských prostor, protože se stávajícími má jejich majitel údajně zcela jiné plány. Tato situace může přinést problémy se stěhováním, ale zcela jistě i finanční nároky.

Po loňském pohlcení naší dosavadní E-banky bankou Raiffeisen, došlo letos k jejich úplnému sloučení a od ledna 2009 již nebude existovat starý kód banky 2400. Nadále bude platný jen nový 5500 a číslo našeho účtu je tedy 1248335001/5500.

Účetnictví bylo opět zpracováno naší účetní Olgou Závorkovou. Připravila daňové přiznání za rok 2007, které bylo k 1.6.2008 podáno, za pomoci daňového poradce na Finanční úřad Kladno.

za Radu Sdružení
Ing. Vít Hauptman - hospodář

Zpráva Kontrolní Komise:

Kontrolní komise pokračovala do dalšího roku činnosti ve stejném složení jak byla zvolena Schůzí členů v roce 2006. Víceméně pravidelné účasti na jednáních Rady se osvědčily, tudíž Kontrolní komise v této praxi pokračovala i v 2. roce svého volebního období.

Na emailovou adresu KK byla doručena 4 podání od členů Sdružení Klfree. KK se jimi bezprostředně zabývala. V lednu 2008 byl doručen podnět nečlena Klfree pana Kožnera, týkající se námitek vůči usnesení Schůze Členů (SČ) č. 13.2 - prominutí 2 členských příspěvků jako odměna za účast na Schůzi členů. Pan Kožner namítal možné hospodářské poškození ostatních členů Sdružení. KK po několika rozborech a konzultacích s odborníky dospěla k názoru, že skutečně nastalo pochybení při jednání nejvyššího orgánu Sdružení, t.j. SČ. Jelikož SČ je kolektivním orgánem, vůči kterému není možno vyvozovat případné následky, KK, v souladu se Stanovami, uložila Radě sdružení jako nápravné opatření svolání mimomořádné SČ v termínu do konce měsíce října 2008 a touto MSČ revokovat usnesení 13.2 SČ z 21.10.2007.

V lednu také KK přijala podání člena o.s. Bubákov.net z Nového Strašecí týkající se rušení Wi Fi signálu přístupovým bodem "Tchoř" v Tuchlovicích. Podnět byl rovněž doručen Radě sdružení, která se jím zabývala. Výsledkem bylo setkání zástupců obou sdružení, kde byl tento problém vyřešen. Zároveň byla uzavřena smlouva o spolupráci obou Sdružení.

Předseda Sdružení požádal, v souladu se Stanovami, KK o souhlas k uzavření smlouvy o odkupu zařízení přístupového bodu "Mako", které v minulosti pořídil na své vlastní náklady. KK po předložení potřebných dokladů vyslovila svůj souhlas s výše uvedenou transakcí.

V červenci 2008 podal člen "dmmares" stížnost na neoprávněné odpojení od sitě Klfree.net správcem přístupového bodu ve Velké Dobré. Správce, v souladu s Organizačním Řádem, čl. 7.1, pouzil toto opatření jako reakci na porušení Organižačního řádu v článku 5.12 členem dmmares. Ten jako protiakci v sousedském sporu znemožnil využívání společného zařízení pro přístup k síti jinému členu. Stížnost následně řešila Rada sdružení společně se stěžovatelem i dotčenými členy. Po objasnění práv a povinnosti jednotlivých stran sporu se dospělo ke společné dohodě a k návratu ke standardu provozu sitě Klfree.

Kontrolní komise rovněž prováděla v uplynulém funkčním období průběžnou kontrolu hospodaření Sdružení. Proběhlo několik namátkových kontrol zaúčtování významných finančních položek. KK neshledala žádných pochybení. Na začátku a několikrát v průběhu roku 2008 byla provedena kontrola stavu finančních prostředků na běžných a termínovaných účtech Sdružení oproti evidenci v IS Klfree.net. Při těchto kontrolách nebylo shledáno žádných nedostatků. Daňové přiznání právnických osob za rok 2007 bylo vypracováno daňovým poradcem a bylo podáno Finančnímu úřadu Kladno v řádném termínu. Kontrolní komise kladně hodnotí informační systém Klfree.net. Bylo shledáno, že IS poskytuje pravdivé a úplné informace a nadále rozšiřuje své funkce jak pro řízení financí, tak i pro úplnou evidenci a funkční podporu pro všechny členy Sdružení. Bohužel se nepodařilo se vypořádat s výtkou zprávy KK za rok 2007 a dohodnout s eBankou (nyní Raiffeisen) spolehlivý interface pro načítaní všech pohybů na účtech.

Související články:
Představení kandidátů a zaslaných návrhů (15.06.2011)
Inkvizice v Klfree.net (13.01.2007)
Volební a Jednací řád pro Schůze členů (27.09.2006)
Návrhy na změnu Stanov, Finančního řádu a usnesení - AKTUALIZOVÁNO (25.09.2006)
Schůze členů Sdružení Klfree.net (25.08.2006)
Webhosting (18.01.2006)
Fotografickou soutěž vyhrál Premyslik (20.09.2005)
Člen Rady Sdružení složil funkci (13.09.2005)
Testovací AP v Buštěhradu (08.09.2005)
Dva členové Rady Sdružení složili funkci (16.08.2005)
ČTÚ Wi-Fi neomezil. Naopak. Povolil navíc pásmo 5 GHz (15.08.2005)
Proč už mi to zase nefungovalo ??! (11.08.2005)
Nejhezčí fotografii oceníme čokoládou (13.07.2005)
ČTÚ navrhl omezit Wi-Fi, protestujeme (12.07.2005)
Klfree sleduje teplotu v Kladně (02.02.2005)
Veřejné IP adresy jsou dostupné pro každého člena (29.12.2004)
Zásoby materiálu našly přístřeší (11.12.2004)
Počítačové sítě Kladna a Unhoště se propojí (21.09.2004)
Klfree změní poskytovatele Internetu (15.09.2004)
Klfree musí opustit Vodárenskou (14.09.2004)
AP Zivorbod opouští Klfree (25.08.2004)
Bronx opouští Klfree (18.08.2004)
AP Vodárenská - možné řešení ? (26.07.2004)
Sdružení hledá nebytové prostory (24.07.2004)
Nastavte si nový DNS server (16.07.2004)
Oznámení - Formulář k vyplnění (15.07.2004)
Diskusní fórum (20.06.2004)
Rada používá nové e-mailové adresy (14.06.2004)
Příjem členů - STOP STAV (09.06.2004)
Stav členské základny Sdružení Klfree.net (25.05.2004)
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
(Celý článek | Autor: Martin Šrotýř (Belerby) | Informační e-mailVytisknout článek

Kontakt na helpdesk
Mail: helpdesk@klfree.net
Tel.: 840 800 840
nonstop
0h-24h

Více informací naleznete v článku

Nastavení SMTP (pošty)
Pro správné fungování Vašich emailových klientů, je třeba nastavit si server pro odchozí poštu (SMTP):
smtp.klfree.net
Pro příchozí poštu použijte POP3 (nebo IMAP) server poskytovatele Vaší emailové schránky.

Radio KLFREEone
Radio KLFREE 1Spuštění vysílání
Spuštění vysílání

31. 8. 2014   00:00 - 23:59

VYSëL Në P IPRAVUJEME

Vysíláme jen v siti KLFREE


Aktuality
27.08.2017: Výpadky z důvodu výměny centrálního prvku sítě
Dne 28.8.2017 od 23:30 do 29.8.2017 05:00 může z důvodů výměny centrálního prvku sítě docházet ke krátkým výpadkům sítě.
Děkujeme za pochopení.
--belerby

25.07.2017: Nedostupnost NodeZSBustehrad dne 8.8.2017
Dne 8.8.2017 od 8:30 do 12:00 z technických důvodů nebude v provozu bod NodeZSBustehrad.
Děkujeme za pochopení.
--hoby

04.08.2016: plánovaná odstávka elektřiny
Dnes 4.8. jsou naplánovány odstávky elektrické energie v oblasti kročehlav a postihne následující vysílače: Hegemon, Baumax, Arigato, Dělnická. Děkujeme za pochopení.

13.07.2016: Krátké výpadky v noci
Dnes v noci mezi 24h a 01h budou prováděny úpravy na hlavních rozbočovačích na Silveru a na Děčínské. Může tedy docházet k několika krátkým minutovým výpadkům. Děkujeme za pochopení. Sdružení Klfree.net

17.06.2016: Výpadek elektřiny
Dnes po 11:30 nastal na Kladně výpadek vysokého napětí. V souvislosti s tím může po obnově docházet k výpadkům připojení k Internetu. V případě nefunkčnosti zkuste restartovat svá zařízení a nebo se ozvěte na helpdesk - tel. 840 800 840. Děkujeme za pochopení. Sdružení Klfree.net

24.05.2016: Výpadky elektřiny
Dnes ráno se od 3tí hodiny v noci na Kladně a okolí vyskytly mnohočetné výpadky elektrické sítě.
Případné poruchy způsobené výpadky sítě hlašte na infolinku 840800840. V této chvíli výpadek pokračuje v oblasti kolem baumaxu, omlouváme se za tímto způsobenou nefunkčnost internetu.
Děkujeme za pochopení.

12.05.2016: Virus na Ubiquity
Na zařízeních značky Ubiquity v našem Sdružení se objevil virus, proto byl dnes večer spuštěn skript, který postupně testuje jednotlivá zařízení a pakliže se dostane na Ubiquity, automaticky upgraduje firmware na verzi 5.6.4, která není tímt virem napadnutelná. S tímto jsou spojeny případné problémy a může se i stát, že se některé zařízení nevzpamatuje. Pokud budete mít problémy s připojením, ozvěte se na hepldesk (te. 840 800 840).

18.12.2015: Výstavba nového stožáru místo node Pchery Bejkarna
Od dnešního dne začali technici intenzivně pracovat výstavbě nového stožáru a v nejbližší době by mělo spojení opět fungovat. děkujeme za pochopení

29.07.2015: Plánovaný výpadek elektřiny Žehrovice
Dnes 29.7.2015 od 8:00 do 15:00 proběhne plánovaná odstávka elektrické energie v Kamenných Žehrovicích a díky tomu i některých vysílacích bodů. Děkujeme za pochopení.

24.07.2015: plánovaný výpadek elektřiny Node Olsany
Zítra mezi 8 - 9 proběhne plánovaná odstaávka elektřiny na node Olsany děkujeme za pochopení.

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server