Dnešní datum: 17. 01. 2018
Hlavní stránka Mapa sítě Správci Fórum

Lidé v Klfree
Ekonomika
Účet pro platby členských příspěvků ve FIO bance č.2200173650/2010. Přehled veškerých toků na účtě můžete zkontrolovat v Informačním systému.
Při platbě uvádějte své členské číslo jako variabilní symbol, pokud zadáváte i text, uveďte:
jméno příjmení členský příspěvek nebo jméno příjmení předplatné od-do

Partneři
Alcoma, a. s.

Vysílačky SPACE s.r.o.

Pilsfree.net

UNHfree.net

NFX

NIX.cz

ČD-Telekomunikace

RIPE

01. Sdružení Klfree.net

* Provozní řád (platný do 31.5.2007)

Vydáno dne 27. 12. 2004 (17700 přečtení)

Provozní řád určuje základní práva a povinnosti každého uživatele informačních technologií počítačové sítě Klfree.net.

Rada Sdružení Klfree.net vydává v souladu se stanovami Sdružení Klfree.net interní řád

Provozní řád

1. Úvod

1.1 Tento Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Klfree.net (dále jen „Sdružení“) členem.

2. Vymezení pojmů

2.1 „Site“ je místo, kde je instalováno zařízení počítačové sítě v majetku Sdružení.
2.2 „Node“ je zařízení počítačové sítě v majetku Sdružení, které směruje provoz počítačové sítě.
2.3 „Access Point“ (dále jen „AP“) je zařízení počítačové sítě v majetku Sdružení na Node. K AP se připojuje člen (resp. zájemce).
2.4 „Člen“ je člen Sdružení a uživatel počítačové sítě, který používá počítač nebo jiné zařízení připojené do sítě Klfree.net.
2.5 „Klfree.net“ je páteřní počítačová síť, souhrn všech Node. Páteřní síť je majetkem Sdružení.
2.6 „Veřejná IP adresa“ je adresa unikátní v celé síti Internet. Veřejné IP adresy se pomocí techniky překladu adres NAT překládají na neveřejné na vstupním routeru do sítě Internet.
2.7 „Neveřejná IP adresa“ - neveřejnou IP adresou je v kontextu sítě Klfree míněna jakákoli adresa z rozsahů dle dokumentu RFC 1918 (t.j. 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16) stejně tak jako loopback (127.0.0.0/8).
2.8 „Unikátní IP adresa“ - touto je míněna IP adresa z rosahu IP adres, které jsou používány v síti Klfree.

3. Identifikace člena

3.1 Člen vystupuje pod svým vlastním unikátním identifikátorem (aliasem).
3.2 Rada přidělí členovi unikátní členské číslo.
3.3 Rada uvede člena ve veřejném adresáři sítě Klfree.net ve formátu „Jméno příjmení [členské číslo] AP*)“.
3.4 Člen nesmí vystupovat pod unikátním identifikátorem nebo unikátním členským číslem, které mu nebyly Radou přiděleny.
3.5 Člen používá pro styk a komunikaci ve Sdružení svůj unikátní identifikátor nebo své jméno a příjmení.
*) Node, ke kterému je trvale připojen.

4. Připojení člena

4.1 O způsobu připojení člena, resp. zájemce do sítě Klfree.net rozhoduje Rada a správce Node.
4.2 Člen je povinen respektovat rozhodnutí Rady a rozhodnutí správce příslušného Node. Rozhodnutí Rady je nadřazeno rozhodnutí správce Node.
4.3 Člen zodpovídá za to, že jeho zařízení má prohlášení o shodě.
4.4 Člen provádí připojení a nastavení zařízení vlastními silami na základě pokynů správce Node.
4.5 Před připojením oznámí člen správci Node MAC adresy svých síťových zařízení.
4.6 V případě změny MAC adresy zařízení je člen povinen ohlásit správci Node novou MAC adresu.
4.7 IP adresy jsou členovi přidělovány. Člen nesmí používat IP adresy, které mu nebyly přiděleny.
4.8 Člen má nárok na přidělení až 5 IP adres z adresního rozsahu AP pro osobní potřebu. Rada může udělit v odůvodněných případech výjimku.
4.9 Člen může použít pro své připojení k síti směrovač (router). Privátní neroutovaný subnet nesmí být v konfliktu s adresním rozsahem používaným v síti Klfree.net (192.168.128.0/17) a v síti czfee.net (10.0.0.0/8) ani s prostorem veřejných IP adres.

5. Povinnosti člena

5.1 Člen pracuje v síti Klfree.net tak, aby ostatním členům nenarušoval a nebránil v užívání prostředků počítačové sítě.
5.2 Člen nesmí používat jakékoliv techniky, které lze chápat jako aktivity směřující k získání neoprávněných přístupových práv, privilegovaného stavu či získání neoprávněné kontroly nad zařízením Sdružení.
5.3 Jestliže člen jakýmkoliv způsobem získá uživatelská práva nebo privilegovaný stav, který mu nepřísluší, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit správci Node.
5.4 Člen nesmí provozovat nelegální aktivity přes síť Klfree.net.
5.5 Člen nesmí záměrně přetěžovat síť Klfree.net.
5.6 Člen nesmí svým zařízením rušit zařízení ostatních uživatelů ani jiných osob.
5.7 Člen je povinen zajistit aby každé jeho zařízení, které používá přidělenou IP adresu, bylo dostupné pomocí příkazu ping*).
5.8 Člen je povinen vhodně zabezpečit své zařízení**).
5.9 Člen nesmí umožnit připojení do sítě Klfree.net třetí osobě***).
5.10 Člen je povinen pravidelně číst elektronické zprávy, které zasílá Rada a správce Node a pravidelně sledovat veřejná oznámení na internetových stránkách Sdružení http://www.klfree.net
5.11 Člen je odpovědný za případné škody, které způsobí prostřednictvím sítě Klfree.net.
*) z diagnostických důvodů
**) např. vhodným operačním systémem, pravidelně aktualizovaným antivirovým programem, firewallem, routerem apod.
***) s výjimkou podle bodu 6.5 a 6.6

6. Práva člena

6.1 Člen má právo podílet se na rozvoji a správě informačních technologií ve Sdružení.
6.2 Člen, který není spokojen s činností správce Node má právo podat Radě stížnost. Rada je povinna stížnost projednat na nejbližším zasedání a o stížnosti rozhodnout.
6.3 Člen má právo časově neomezeně užívat síť Klfree.net, sdílet přípojku do Internetu a využívat spojení s dalšími počítačovími sítěmi. Sdružení však neodpovídá za škody, které jsou způsobeny výpadky sítě Klfree.net a negarantuje funkčnost počítačové sítě Klfree.net.
6.4 Člen má právo využívat programy pro vzájemné sdílení souborů.
6.5 Člen - fyzická osoba má právo umožnit osobám, se kterými sdílí společnou domácnost, přístup do sítě Klfree.net. Za případné škody vždy odpovídá člen.
6.6 Člen - právnická osoba má právo umožnit osobám, které jsou s ním v pracovněprávním vztahu, přístup do sítě Klfree.net. Za případné škody vždy odpovídá člen.

7. Nedodržování povinností

7.1 Jestliže člen poruší své povinnosti, může Rada nebo příslušný správce Node omezit jeho práva*) (bod 6. Provozního řádu). Rada nebo příslušný správce Node je povinen člena na tuto skutečnost neprodleně upozornit a vyzvat ho ke zjednání nápravy.
7.2 Člen je povinnen neprodleně zjednat nápravu. Nemůže-li tak člen učinit, musí zjednat nápravu nejpozději do 10 pracovních dnů.
7.3 Člena, který nadále či opakovaně porušuje své povinnosti, může Rada ze Sdružení vyloučit.
*) např. snížit rychlost, omezit porty, nebo úplně zakázat přístup do sítě Klfree.net

8. Způsob upozorňování členů

8.1 Člen bude upozorněn výzvou. Za výzvu se považuje elektronická zpráva, telefonická domluva nebo osobní domluva.

9. Hlášení poruch

9.1 Jakékoliv problémy s počítačovou sítí Klfree.net ohlašuje člen příslušnému správci Node. Před ohlášením poruchy je však povinen ověřit na vlastní náklady, zda závada nespočívá v zařízení, které není v majetku nebo pod správou Sdružení.
9.2 Podle závažnosti poruchy je člen povinen dodržet následující postup:
9.2.1 Počítačová síť je funkční, objevují se časové výpadky
  • Člen odešle elektronickou zprávu na adresu poruchy@klfree.net
9.2.2 Počítačová síť je neprůchodná
  • Člen odešle krátkou textovou zprávu na telefonní číslo pro hlášení poruch
  • Telefonní číslo pro hlášení poruch formou SMS zpráv je +420 776 238 360

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Provozní řád nabývá účinnosti dne 11.10.2004

V Kladně dne 24.9.2004

Rada Sdružení Klfree.net


[Akt. známka: 1,33 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5
(Celý článek | Autor: Jiří Bulan | Informační e-mailVytisknout článek

Kontakt na helpdesk
Mail: helpdesk@klfree.net
Tel.: 840 800 840
nonstop
0h-24h

Více informací naleznete v článku

Nastavení SMTP (pošty)
Pro správné fungování Vašich emailových klientů, je třeba nastavit si server pro odchozí poštu (SMTP):
smtp.klfree.net
Pro příchozí poštu použijte POP3 (nebo IMAP) server poskytovatele Vaší emailové schránky.

Radio KLFREEone
Radio KLFREE 1Spuštění vysílání
Spuštění vysílání

31. 8. 2014   00:00 - 23:59

VYSëL Në P IPRAVUJEME

Vysíláme jen v siti KLFREE


Aktuality
27.08.2017: Výpadky z důvodu výměny centrálního prvku sítě
Dne 28.8.2017 od 23:30 do 29.8.2017 05:00 může z důvodů výměny centrálního prvku sítě docházet ke krátkým výpadkům sítě.
Děkujeme za pochopení.
--belerby

25.07.2017: Nedostupnost NodeZSBustehrad dne 8.8.2017
Dne 8.8.2017 od 8:30 do 12:00 z technických důvodů nebude v provozu bod NodeZSBustehrad.
Děkujeme za pochopení.
--hoby

04.08.2016: plánovaná odstávka elektřiny
Dnes 4.8. jsou naplánovány odstávky elektrické energie v oblasti kročehlav a postihne následující vysílače: Hegemon, Baumax, Arigato, Dělnická. Děkujeme za pochopení.

13.07.2016: Krátké výpadky v noci
Dnes v noci mezi 24h a 01h budou prováděny úpravy na hlavních rozbočovačích na Silveru a na Děčínské. Může tedy docházet k několika krátkým minutovým výpadkům. Děkujeme za pochopení. Sdružení Klfree.net

17.06.2016: Výpadek elektřiny
Dnes po 11:30 nastal na Kladně výpadek vysokého napětí. V souvislosti s tím může po obnově docházet k výpadkům připojení k Internetu. V případě nefunkčnosti zkuste restartovat svá zařízení a nebo se ozvěte na helpdesk - tel. 840 800 840. Děkujeme za pochopení. Sdružení Klfree.net

24.05.2016: Výpadky elektřiny
Dnes ráno se od 3tí hodiny v noci na Kladně a okolí vyskytly mnohočetné výpadky elektrické sítě.
Případné poruchy způsobené výpadky sítě hlašte na infolinku 840800840. V této chvíli výpadek pokračuje v oblasti kolem baumaxu, omlouváme se za tímto způsobenou nefunkčnost internetu.
Děkujeme za pochopení.

12.05.2016: Virus na Ubiquity
Na zařízeních značky Ubiquity v našem Sdružení se objevil virus, proto byl dnes večer spuštěn skript, který postupně testuje jednotlivá zařízení a pakliže se dostane na Ubiquity, automaticky upgraduje firmware na verzi 5.6.4, která není tímt virem napadnutelná. S tímto jsou spojeny případné problémy a může se i stát, že se některé zařízení nevzpamatuje. Pokud budete mít problémy s připojením, ozvěte se na hepldesk (te. 840 800 840).

18.12.2015: Výstavba nového stožáru místo node Pchery Bejkarna
Od dnešního dne začali technici intenzivně pracovat výstavbě nového stožáru a v nejbližší době by mělo spojení opět fungovat. děkujeme za pochopení

29.07.2015: Plánovaný výpadek elektřiny Žehrovice
Dnes 29.7.2015 od 8:00 do 15:00 proběhne plánovaná odstávka elektrické energie v Kamenných Žehrovicích a díky tomu i některých vysílacích bodů. Děkujeme za pochopení.

24.07.2015: plánovaný výpadek elektřiny Node Olsany
Zítra mezi 8 - 9 proběhne plánovaná odstaávka elektřiny na node Olsany děkujeme za pochopení.

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server