Jednací a Volební Řád Schůze členů Sdružení Klfree.net, z.s.

Diskusní příspěvky

 • Ke každému bodu jednání Schůze členů je přípustná diskuse.
 • Předsedající rozhodne o způsobu přihlašování do diskuse. Pořadí diskusních příspěvků určuje předsedající.
 • U bodů „Změna Stanov Sdružení“ a „Změna Finančního řádu“ není nutno předkládat písemný diskusní příspěvek.
 • Diskusní příspěvek je dlouhý nejvýše 1 minutu. Předsedající může na požádání rozhodnout o prodloužení diskusního příspěvku na 3 minuty.

Návrhy na změnu Stanov nebo Finančního řádu

 • Návrhy na změnu Stanov nebo Finančního řádu mohou být předkládány pouze v písemné formě předsedajícímu Schůze. Návrh musí obsahovat současný text dotčené části Stanov nebo Finančního řádu a nově navrhovaný text dotčené části Stanov nebo Finančního řádu.
 • Návrhy budou zařazeny bezprostředně v pořadí, v kterém byly předloženy, případně dle logické návaznosti. O změně pořadí může rozhodnout předsedající.
 • Předsedající otevře ke každému návrhu diskusi v délce do 10 minut. Předsedající může rozhodnout o prodloužení limitu. Po uplynutí této lhůty se hlasuje nejprve o předloženém návrhu beze změn nebo o předkladatelem pozměněném návrhu. Předkladatel protinávrhu je povinen předložit protinávrh ve stejném formátu jako předkladatel návrhu. Předsedající může předkladateli protinávrhu poskytnout přiměřený čas na zpracování protinávrhu.

Obecná ustanovení

 • V průběhu Schůze členů je přítomným v jednacím sále zakázána konzumace alkoholických nápojů i jiných omamných látek. Předsedající může z jednacího sálu vykázat osoby pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek nebo které závažným způsobem narušují průběh jednání Schůze členů.
 • Během jednání Schůze členů je zakázáno pořizování jakýchkoli audio či video záznamů vyjma oficiálního záznamu ze Schůze členů pořizovaného Radou pověřenou osobou.

Volební řád Schůze členů Sdružení Klfree.net, o.s.

 • Schůze členů schvaluje předložené návrhy prostou většinou přítomných členů Schůze členů veřejným hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí o změně stanov a zániku Sdružení je třeba souhlasu nejméně 3/4 přítomných členů Sdružení. 
 • Hlasování řídí předsedající Schůze členů.
 • Hlasování o procedurálních otázkách se provádí veřejným hlasováním, prostou většinou přítomných členů, a to bez diskuse.
 • Člen účastnící se Schůze členů se vyjadřuje PRO návrh, o kterém je hlasováno, zdvižením ruky a svého mandátního lístku.

Volby Rady nebo Kontrolní komise

 • Volba probíhá tajně, úpravou volebního lístku. Kandidáti jsou na volebním lístku napsáni v abecedním pořadí. Kandidát je zvolen, pokud se pro jeho zvolení vysloví prostá většina přítomných členů.
 • Kandidát musí vyjádřit souhlas se svoji kandidaturou.
 • Pokud nebude v prvním kole volby zvolen dostatečný počet kandidátů, proběhne druhé kolo voleb.
 • V druhém kole voleb se dovolují zbývající členové Rady (resp. Kontrolní komise). Volební komise vyhlásí přestávku na podání návrhů na nové kandidáty, nezvolení kandidáti prvního kola jsou automaticky kandidáty druhého kola. Pokud ani ve druhém kole není dovolen požadovaný počet kandidátů, proběhne třetí kolo voleb.
 • V třetím kole voleb se dovolují zbývající členové Rady (resp. Kontrolní komise). Volební komise vyhlásí přestávku na podání návrhů na nové kandidáty, nezvolení kandidáti druhého kola jsou automaticky kandidáty třetího kola. Pokud ani ve třetím kole není dovolen požadovaný počet kandidátů, rozhodne Schůze členů, zda proběhne další kolo či kola voleb nebo zda volby zbývajících členů Rady (resp. Kontrolní komise) budou přesunuty na příští zasedání Schůze členů.
20
let praxe
586
POČET PŘIPOJENÝCH ČLENŮ
7.97
TRAFFIC v Gbps

NONSTOP KONTAKT

Tel.: 312 312 444
Volejte 0h-24h
Facebook klfree.net google play klfree.net
YTg2MmZhZT